Vilkår og betingelser

1. Definitioner

1.1 Betingelserne – Betyder nærværende lejebetingelser.

1.2 Brugeren – Betyder den fysiske eller juridiske person, der har registreret sig hos GreenMobility

1.3 GreenMobility – GreenMobility A/S – CVR: 35521585

1.4 Bybilen / Bybilerne – Betyder enhver bil eller flåden af biler stillet til rådighed af GreenMobility for Brugeren i overensstemmelse med Betingelserne.

1.5 Lejeperioden – Betyder perioden hvorfra Brugeren har låst Bybilen op og indtil Brugeren har afsluttet lejen via mobilapplikationen.

1.6 Zonen – Betyder det område som er defineret af GreenMobility hvor start og afslutning af Lejeperioden er mulig, og som fremgår i mobilapplikationen og på GreenMobilitys hjemmeside

1.7 Prislisten – Betyder den til enhver tid gældende prisliste for brug og leje af Bybilen.

2. Generelt

2.1 Enhver fravigelse af nærværende Betingelser samt Prislisten skal ske skriftligt for at være gyldig.

2.2 GreenMobility forbeholder sig retten til at ændre Betingelserne løbende. Foretager GreenMobility væsentlige ændringer af Betingelserne eller Prislisten til ugunst for Brugeren, vil Brugeren blive bedt om at acceptere de ændrede Betingelser, før en ny Lejeperiode påbegyndes.

2.3 GreenMobility forbeholder sig retten til at omgående at spærre Brugerens adgang til Bybilerne i tilfælde af overtrædelse af nærværende Betingelser eller såfremt øvrige saglige hensyn i øvrigt taler for det. Brugeren skal ydermere holde GreenMobility skadesløs for ethvert tab som GreenMobility lider pga. Brugerens overtrædelse af Betingelserne eller lovgivningen i øvrigt ligesom Brugeren hæfter for eventuelt administrationsgebyr jf. Prislisten.

2.4 GreenMobility forbeholder sig retten til at registrere oplysninger om Brugeren, hvis deres GreenMobility-profil er blokeret. Brugeren kan herved nægtes at åbne en ny GreenMobility-profil. GreenMobility kan nægte godkendelse af en bruger, hvis personen er registreret på en såkaldt “Blokeret liste”, der deles mellem parterne efter godkendelsen fra Datatilsynet.

3. Kundeforhold

3.1 Brugeren vedkender sig ved registrering at have indgået en bindende elektronisk aftale med GreenMobility, og at Brugeren hermed er bundet af Betingelserne, der sammen med Prislisten danner det samlede grundlag for aftalen mellem GreenMobility og Brugeren.

3.2 Brugerens login til GreenMobility er personligt og må kun benyttes af Brugeren selv. I tilfælde af uautoriseret brug af Brugerens login hæfter Brugeren for et gebyr i henhold til Prislisten samt eventuelle følgeomkostninger.

 1. Brugeren må udelukkende benytte Brugerens egne oplysninger ved oprettelse og senere ændringer i login/profil. Brugeren må således ikke anføre andre personers kørekortdata, kreditkortdata eller kontaktoplysninger
 2. Brugeren må ikke overlade førerretten på bilen til en anden person end den registrerede Bruger. Overtrædelse heraf vil medføre bortfald af forsikringsdækningen samt et gebyr på 5000 kroner med tillæg af samtlige omkostninger der følger af kørslen.

3.3 Brugeren skal ved registrering være minimum 18 år gammel og til enhver tid, så længe Brugeren er registreret som Bruger hos GreenMobility, opfylde følgende betingelser:

 1. Være i besiddelse af et gyldigt kørekort.
 2. Tilknytte et gyldigt kreditkort med et rådighedsbeløb tilstrækkeligt til at dække selvrisikoen for skader.

3.4 Brugeren giver ved registreringen GreenMobility tilladelse til at verificere Brugerens indtastede personoplysninger igennem CPR registret samt Bisnode. Såfremt der findes kreditanmærkning eller uoverensstemmelse mellem brugerens indtastning og det registrerede, forbeholder GreenMobility sig retten til at afvise kundens registrering. Såfremt en sådan kreditanmærkning eller uoverensstemmelse skulle opstå under aftaleforholdet, betragtes det som en overtrædelse af nærværende Betingelser.

3.5 Brugeren er forpligtet til at sikre sig, at alle oplysninger om Brugeren til enhver tid er opdateret. Brugerens oplysninger kan til enhver tid opdateres via GreenMobilitys hjemmeside, mobilapplikation eller kundeservice.

3.6 Brugeren er til enhver tid berettiget til at afmelde sin registrering hos GreenMobility. Brugeren vil ved afmelding fortsat hæfte for eventuel skyldig betaling ligesom Brugeren tilsvarende kan forlange eventuelt tilgodehavende refunderet til sit kreditkort.

3.7 Hvis Brugeren ikke bruger GreenMobility i 90 sammenhængende dage, forbeholder GreenMobility sig retten til at deaktivere Brugeren, og han / hun skal tilmelde sig igen.

4. Bybilen

4.1 Brugeren bekræfter ved hver påbegyndt tur, at Bybilen er modtaget i god og lovlig stand samt at have undersøgt bremser, styretøj, signalapparater og lygter inden kørsel påbegyndes. Enhver klage over Bybilen tilstand fremføres til GreenMobility før bilen føres.

4.2 Med Bybilen leveres i visse tilfælde med autostol til børn. Såfremt disse benyttes, er det Brugerens ansvar at foranledige korrekt og lovlig montering heraf. Udstyret må ikke fjernes fra Bybilen.

4.3 Brugeren bekræfter at være gjort opmærksom på, at alle Bybiler er udstyret med satellit-sporing. Dataen opsamles til serviceoptimering samt jvf. lovkrav i ”Bekendtgørelse om udlejning af motorkøretøjer uden fører”.

4.4 Klistermærker eller anden staffering må ikke fjernes fra Bybilen. Såfremt disse eller dele heraf fjernes, opkræves Brugeren for GreenMobilitys omkostning til erstatning heraf.

4.5 Bybilen må ikke benyttes

 1. Til person- eller godstransport mod betaling, hverken direkte eller indirekte.
 2. Udenfor asfalteret vej.
 3. Til nogen form for motorsportsarrangementer, kørekursus eller testkørsel.
 4. Til kørsel med gods, der medfører lugtgener eller usædvanligt slid.
 5. Til transport af hunde eller andre husdyr
 6. Til transport af flere passagerer i Bybilen end der er seler til.
 7. Til transport af børn, medmindre der anvendes en lovpligtig autostol eller selepude.
 8. Til kørsel udenfor Danmarks grænser, dog med undtagelse af kørsel til Sverige.

4.6 Det er forbudt at:

 1. køre bilen til et strøm-niveau under 5%. Brugeren hæfter for evt. bugsering til nærmeste ladestander, hvis dette ikke overholdes
 2. ryge i Bybilen eller tillade andre at ryge i Bybilen
 3. deaktivere passager-airbaggen
 4. foretage reparationer eller ændringer på Bybilen uden forudgående godkendelse fra GreenMobility
 5. efterlade mad og drikke i bilen, inklusiv emballage til dette
 6. at efterlade Bybilen i et andet land. Efterlades Bybilen uden for Danmark bugseres Bybilen tilbage til Danmark for Brugerens regning.
 7. at køre Bybilen død for strøm i et andet land. Køres Bybilen død for strøm uden for Danmark, pålægges Brugeren et bugseringsgebyr.

4.7 GreenMobility forbeholder sig ret til at tage køretøjet i besiddelse på ethvert tidspunkt og uden påkrav for Brugerens regning, hvis køretøjet anvendes i strid med Betingelserne. Brugeren har i denne anledning ikke krav på erstatningskøretøj eller økonomisk kompensation, ligesom eventuel transport sker for Brugerens regning.

4.8 Såfremt politiet eller anden offentlig myndighed vurderer, at Bybilen under lejemålet har været benyttet til ulovlige eller uhensigtsmæssige formål kan disse uden videre inddrage bilen uden at Brugeren i den anledning har krav på erstatningskøretøj eller økonomisk kompensation. Eventuel transport i denne forbindelse sker for Brugerens regning.

4.9 GreenMobility kan ikke gøres erstatningsansvarlig for tab eller skade opstået som følge af Brugerens brug af Bybilen, herunder beskadigelse af tredjemands ting, medmindre GreenMobility har handlet særskilt ansvarspådragende.

4.10 GreenMobility kan i ingen tilfælde gøres erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tab som følge af Brugerens forsinkelse, såfremt Bybilen ikke er til rådighed eller bryder sammen under Brugerens besiddelse.

4.11 Bybilen må oplades ved godkendte offentlige lademoduler ved brug af ladekablet som er placeret i Bybilens bagagerum. Bybilen må endvidere oplades ved de af GreenMobility opsatte lademoduler, som er placeret i parkeringshuse indenfor Zonen.

 1. Brugeren gøres i den forbindelse opmærksom på, at det er muligt at optjene gratis minutter til senere kørsel ved at sætte Bybilen til opladning såfremt dens strømniveau ved turens afslutning er under et vist niveau. Oplysning om niveauer samt antal minutter findes på GreenMobilitys hjemmeside.

4.12 Oplades Bybilen ved andre lademoduler end de ovennævnte, og betaler Brugeren selv for opladningen, hæfter Brugeren selv for betalingen og kan ikke efterfølgende kræve refusion fra GreenMobility. Brugeren hæfter i disse tilfælde for skader på Bybilen som er opstået som følge af brug af andre lademoduler.

4.13 I tilfælde af at ladekablet eller opladningskortet til Bybilen misbruges til at oplade andet end Bybilen, pålægges Brugeren et gebyr i henhold til Prislisten og bliver erstatningsansvarlig for misbruget. GreenMobility forbeholder sig ydermere ret til at politianmelde Brugeren for sådant et misbrug.

4.14 Undladelse af at afslutte Lejeperioden til eventuelt aftalt tid og sted eller på GreenMobilitys forlangende samt manglende overholdelse af ovenstående, falder ind under straffelovens § 293 (tyveri af køretøjet).

4.15 Såfremt GreenMobility anmoder om det, skal Brugeren oplyse GreenMobility hvor Brugeren parkerede Bybilen ved afslutningen af lejeperioden.

4.16 GreenMobility er ikke ansvarlig for private genstande, som bliver beskadiget, tabt eller glemt under eller efter lejemålet.

5. Lejeperioden

5.1 Ved booking af Bybilen i app’en, kan Bybilen reserveres gratis til Brugeren i 20 minutter. De første 20 reservationsmin. pr. dag pr. kørt tur er gratis. Derefter takseres der pr. min. (iht prislisten). Brugeren vælger at have sin reservation kørende efter eget ønske ved reservation af Bybil ved brug af reservations-hjulet. Reservationstiden nulstilles ved start af tur samt ved førstkommende midnat.

5.2 Lejeperioden påbegyndes på det tidspunkt, hvor Brugeren via mobilapplikationen låser bilen op. Brugerens ansvar for Bybilen, påbegyndes samtidig.

5.3 Brugeren skal før brug af Bybilen inspicere, hvor ren Bybilen er indvendig. Såfremt Bybilen er i en sådan rengøringsmæssig stand, at Brugeren ikke ønsker at køre den, kan Brugeren kontakte GreenMobility og gøre opmærksom herpå, hvorefter evt. forbrugt tid til inspektion vil blive krediteret.

5.4 Brugeren skal før brug af Bybilen ligeledes kontrollere for skader på Bybilen, som ikke allerede er markeret som registreret. Såfremt Bybilen er i en sådan skadesmæssig stand, at Brugeren ikke ønsker at køre den, kan Brugeren kontakte GreenMobility og gøre opmærksom herpå, hvorefter evt. forbrugt tid til inspektion vil blive krediteret.

 1. Brugeren skal straks anmelde skader eller fejl på Bybilen, der ikke allerede er markeret til GreenMobility via appen
 2. I tilfælde hvor GreenMobility vurderer, at eventuelle skader eller fejl skal undersøges eller repareres før brug af Bybilen, forbeholder GreenMobility sig ret til at afvise Brugerens brug af Bybilen

5.5 Brugeren er i Lejeperioden forpligtet til:

 1. kun at føre Bybilen, såfremt Brugeren har sit gyldige kørekort i hænde og i øvrigt er fysisk og psykisk er i stand til lovligt at føre Bybilen
 2. at overholde gældende færdselslov i enhver henseende
 3. forsvarligt at sikre Bybilen mod tyveri ved altid at lukke vinduer og låse Bybilen når den forlades
 4. at afbryde brugen af Bybilen øjeblikkeligt hvis advarselslamperne i instrumentpanelet lyser
 5. at behandle Bybilen ordentligt og forsvarligt, som det måtte forventes af en almindelig gennemsnitlig billejer (også kaldet ”bonus pater”)

5.6 For at afslutte lejen af Bybilen skal Bybilen parkeres inden for Zonen i den by, hvor Brugeren startede turen, eller i en dertilhørende sattelitzone, og parkeringen ydermere være i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende Betingelser.

5.7 Brugeren skal ved afslutningen sikre at:

 1. melde skader forsaget under Brugerens egen tur. Gøres dette ikke umiddelbart efter afslutning, frafalder selvrisiko på reparation
 2. ladekablet er korrekt placeret i bagagerummet i Bybilen, medmindre denne er sat til opladning
 3. håndbremsen i Bybilen er trukket
 4. vinduerne i Bybilen er forsvarligt lukket og dørene i Bybilen er låst
 5. Bybilen er efterladt i samme stand og renlighed, som Brugeren overtog Bybilen i
 6. alt ekstraudstyr som fx autostole er til stede i og på bilen

5.8 Lejeperioden af Bybilen er først afsluttet, når Brugeren har sikret ovenstående forhold og når Brugeren efterfølgende har afsluttet lejen via mobilapplikationen.

5.9 Det er brugerens ansvar at sikre, at lejen afsluttes korrekt. I tilfælde hvor Brugeren oplever problemer med at afslutte lejen af Bybilen, er Brugeren forpligtet til omgående at meddele GreenMobility herom og blive ved Bybilen, indtil GreenMobility har oplyst om det videre forløb.

6. Parkering

6.1 GreenMobility betaler for parkering på offentlig vej indenfor det Zonen samt i udvalgte parkeringshuse. Disse parkeringshuse kan findes på GreenMobilitys hjemmeside, samt på mobilapplikationen.

6.2 Brugeren skal til enhver tid parkere Bybilen i overensstemmelse med færdselsloven og i overensstemmelse med andre særlige parkeringsregler gældende for den pågældende parkeringsplads.

6.3 Ved Lejeperiodens afslutning samt ved parkering under lejemålet må parkeringen af Bybilen foretages på offentlige parkeringspladser med minimum 2 timers tidsbegræning og specielt udvalgte og markerede parkeringshuse, hvor Bybilen lovligt kan parkeres, samt på parkeringspladser som ikke er reserveret til bestemte bilgrupper, såsom erhvervs-, handikap-, taxi- eller delebilspladser. Bybilerne må ikke parkeres i gårde, garager eller andre områder, hvor adgangen til Bybilen besværliggøres for andre brugere. Der henvises i øvrigt til parkeringsoversigten på GreenMobilitys hjemmeside samt i mobilapplikationen.

6.4 GreenMobility forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at forbyde parkering i visse områder selvom disse normalt er omfattet af det Zonen. En sådan ændring kan finde sted selvom Brugeren har påbegyndt en lejeperiode, og det omtalte område betragtes i disse tilfælde som værende udenfor det Zonen.

6.5 Brugeren hæfter selv for parkeringsafgifter der pålægges Bybilen under Lejeperioden og i tidsrummet efter Lejeperiodens ophør og indtil en ny Bruger lejer Bybilen, eller indtil Bybilen flyttes af GreenMobility. Såfremt parkering ikke foretages i overensstemmelse med nærværende bestemmelser, og GreenMobility har været nødsaget til at bugsere eller flytte Bybilen på baggrund af Brugerens parkering, er GreenMobility berettiget til at få sine omkostninger dækket af Brugeren.

7. Forsikring

7.1 Bybilen er dækket af lovpligtig ansvarsforsikring samt kaskoforsikring.

7.2 Brugerens selvrisiko for skader begrænses til maksimalt 5000 kr. Selvrisikoen er dog ikke begrænset, hvis Brugeren har handlet ved en uagtsomhed som kan betegnes som groft hensynsløs, brud på betingelser eller såfremt skaden ikke er dækket af forsikringen, som følge af Brugerens forhold.

7.3 Brugeren kan ved Lejeperiodens begyndelse tilvælge en forsikring, som reducerer selvrisikoen i tilfælde af skade. Dette tilvalg kan ikke foretages efter lejeperiodens påbegyndelse, og der er ikke fortrydelsesret på tilvalgte forsikringer.

7.4 Brugeren er ansvarlig for alle skader påført Bybilen under Lejeperioden. Dette gælder, uanset om disse skader måtte være påført af en tredje-part såfremt denne part ikke giver sig til kende eller på anden måde ikke kan holdes ansvarlig.

7.5 Brugeren accepterer sin forpligtelse til at beskytte GreenMobilitys interesser i tilfælde af skade eller anden forsikringsbegivenhed ved at:

 1. underrette GreenMobility om enhver opstået skade uden forsinkelse
 2. Efter bedste evne skaffe navne og adresser på alle implicerede parter samt på eventuelle vidner
 3. undlade at anerkende ansvar eller skyld
 4. undlade at forlade køretøjet uden at der er truffet tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger
 5. underrette politiet omgående såfremt en anden parts skyld skal fastslås, eller hvis der er tale om personskade
 6. udfylde og aflevere skadesanmeldelse med korrekt beskrivelse af omstændighederne omgående efter GreenMobilitys forespørgsel

Undladelse af ovenstående medfører bortfald af forsikringsdækningen.

7.6 I tilfælde af færdselsuheld eller nedbrud udenfor Zonen er Brugeren ansvarlig for alle udgifter forbundet med returnering af Bybilen til Zonen

7.7 Brugeren anerkender sit udtrykkelige ansvar for, på begæring, til GreenMobility at betale alle bøder, afgifter, inkasso- og rets omkostninger i forbindelse med parkerings- eller lovgivningsmæssige overtrædelser, som pålægges køretøjet eller dennes fører indenfor lejeperioden. Brugeren er fuldt ansvarlig for betaling til den pågældende myndighed eller virksomhed hvis eller når de forespørger betaling. For at undgå risiko for at sådanne bøder eller afgifter eskalerer, kan GreenMobility vælge at betale myndigheden eller selskabet eller oplyse om Brugerens identitet. Brugeren er ansvarlig for bødens omkostning samt et administrationsgebyr til GreenMobility.

8. Afregning

8.1 Prisen for lejen af Bybilen bestemmes ud fra varigheden af Lejeperioden (pr. påbegyndt minut) i overensstemmelse med den gældende Prisliste ved Lejeperiodens begyndelse. Brugeren gøres i denne forbindelse særskilt opmærksom på, at der tillægges et gebyr jf. Prislisten for afhentning og aflevering af Bybilen på udvalgte lokationer som for eksempel Københavns Lufthavn.

8.2 Såfremt Brugeren har valgt afregning på minutbasis (pr. påbegyndt) vil GreenMobility trække det skyldige beløb for lejen af Bybilen på Brugerens kreditkort når brugeren har afsluttet Lejeperioden af Bybilen. Brugeren kan fra den følgende dag se sit forbrug i app’en og på hjemmesiden.

8.3 Brugeren kan vælge at købe en rabatpakke med forudbetalte minutter. Prisen på pakken trækkes i forhold til købet, og de forudbetalte minutter kan hermed bruges. De er gyldige i 6 eller 12 måneder fra købsdatoen jf. Prislisten. Kørte minutter ud over de inkluderede minutter i pakkerne vil blive prissat til normal takst. Bemærk, at de 14 dages afbestillingsrettigheder ikke længere er mulige, når Brugeren er begyndt at bruge minutterne i pakken.

8.4 Brugerens pris for at leje en og samme bybil inden for 24 timer kan aldrig overstige den maksimale pris pr. dag, der er angivet i prislisten. Hvis Brugeren ved udgangen af ​​dagen stadig kører GreenMobility, faktureres de resterende minutter til almindelig minutsats, jf. prislisten.

8.5 Servicen “Inviter en ven” kan kun bruges til dets oprindelige formål, som er at sprede ordet om GreenMobility på en måde, der ikke forstyrrer GreenMobility’s egen kommunikation og kanaler. En unik kode kan ikke gøres tilgængelig for offentligheden gennem f.eks. deling på websider eller på nogen af ​​GreenMobilitys egne kanaler. Brugeren har tilladelse til at dele koden gennem private meddelelser, gruppemeddelelser eller i et indlæg på deres private sociale medier, men den kan ikke tilføjes som en funktion på en social medieprofil eller anden side. Hvis brugeren ikke handler i overensstemmelse med reglerne, annulleres alle optjente minutter, og brugerens konto og tilknyttede, nyligt oprettede konti. De minutter, der er optjent med denne service, udløber uden varsel 12 måneder efter den dato, de blev optjent.

8.6 Brugeren gøres opmærksom på, at der kan indtræde skattepligt i henhold til gældende skatteregler hvis Brugerens arbejdsgiver har betalt for den bonusgivende tur og de optjente minutter benyttes privat. Dette er at sammenligne med andre særlige løntillæg, der skal indberettes af modtageren til skattevæsenet og dette er GreenMobility uvedkommende, da GreenMobility ikke anerkender nogen form for ansvar for Brugerens skatteforpligtelser. Der er ikke fortrydelsesret ved reservation og leje af Bybilen.

8.7 Brugeren er efter Lejeperiodens ophør fortsat forpligtet til at have dækning på sit kreditkort, til at dække øvrige omkostninger i forbindelse med lejen i henhold til nærværende Betingelser, herunder dækning af skader, afgifter, erstatning eller gebyrer i øvrigt. Opstår sådanne krav mod Brugeren, vil GreenMobility kontakte kunden med information herom forinden det skyldige beløb opkræves fra Brugerens kreditkort.

8.8 Såfremt en opkrævning bliver afvist af Brugerens kreditkortudsteder, og dette skyldes Brugerens egne forhold, kan GreenMobility opkræve yderligere vederlag af Brugeren. Har Brugeren et udestående hos GreenMobility, som ikke er blevet betalt, forbeholder GreenMobility sig retten til at afslutte den eventuelle igangværende tur, uden varsel eller ansvar.

8.9 GreenMobility forbeholder sig retten til at overdrage fordringer mod Brugeren. Brugeren kan herefter kun betale med frigørende virkning til modtageren af GreenMobilitys fordring mod Brugeren, når Brugeren er informeret om overdragelsen.

9. Persondata

9.1 Brugeren giver i forbindelse med sin registrering GreenMobility tilladelse til at sende nyheder og lignende til kundens e-mail adresse. Brugeren kan til hver en tid tilbagekalde tilladelsen ved at skrive til hej@greenmobility.com.

9.2 GreenMobility indsamler, opbevarer og behandler personoplysninger om Brugeren. Detaljerne om de pågældende oplysninger findes i GreenMobilitys datapolitik på greenmobility.com.

9.3 Brugeren har ret til at indgive en klage over GreenMobilitys behandling af Brugerens oplysninger til Datatilsynet på tlf. 33193200 eller mail dt@datatilsynet.dk.

9.4 Visse firmaer kan blive engageret af GreenMobility for at udføre forskelligt arbejde i forbindelse med de ydelser, som GreenMobility leverer. Disse firmaer kan få adgang til personlige oplysninger, hvis det er nødvendigt for udførelsen af arbejdet, men de må kun anvende de personlige oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af deres arbejde, og må ikke anvende dem til andre formål. Identiteten på de pågældende virksomheder findes i vores datapolitik på greenmobility.com.

9.5 GreenMobility forbeholder sig ret til at anvende og videregive personoplysninger, når dette måtte være nødvendigt for at opfylde lovgivningsmæssige krav, for at opfylde Brugerens ønsker eller for at yde assistance i eventuelle lovmæssige efterforskninger eller sager om offentlig sikkerhed.

9.6 Brugeren har mulighed for fuld indsigt i de personlige oplysninger, som Brugeren giver til GreenMobility. Hvis Brugeren på noget tidspunkt ønsker at ændre eller slette de personlige oplysninger, GreenMobility har registreret om Brugeren, eller hvis Brugeren ønsker at ændre på den adgang, som GreenMobility har til at kontakte Brugeren, kan Brugeren altid kontakte GreenMobility og meddele GreenMobility dette. Brugeren har også mulighed for at få udleveret de personlige oplysninger til sig selv eller til en dataansvarlig efter Brugerens valg. Brugeren kan kontakte GreenMobility A/S via e-mail: data@greenmobility.com, eller per brev til Landgreven 3, 4. 1301 København K

10. Fortrydelsesret

10.1 Brugeren har 14 dages fortrydelsesret i forbindelse med køb hos GreenMobility, jf. dog Betingelsernes pkt. 10.3. Fortrydelsesretten løber fra købstidspunktet.

10.2 Brugeren skal give GreenMobility skriftlig besked om fortrydelsen, inden fristen udløber. Det er tilstrækkeligt, at beskeden er sendt inden udløbet af fristen.

10.3 Der er ikke fortrydelsesret ved reservation og/eller leje af Bybilen.

11. Klagemuligheder

11.1 Hvis Brugeren og GreenMobility ikke kan finde en mindelig løsning på eventuelle problemstillinger, kan Brugeren indgive klage via www.forbrug.dk.

11.2 Nærværende Betingelser samt tvister mellem GreenMobility og Brugeren, skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret og rette værneting er Danmark.

11.3 Såfremt en eller flere bestemmelser i Betingelserne erklæres ugyldige består de øvrige bestemmelser fortsat.

12. Forudbestilt Bil

12.1 Prisen for at forudbestille en bil fremgår af prislisten.

12.2 En forudbestilt Bybil leveres indtil videre kun i København, Aarhus, Malmö og Göteborg

12.3 Man kan forudbestille en bil på to måder. Den ene er leveret til døren, som er defineret som nærmeste lovlige parkeringsplads, ift. din adresse, jf. reglerne for parkering af GreenMobility biler. Den anden måde er forudbestilling af en bil, som holder inden for 500m af din adresse.

12.4 Man bestiller en bil til et givent tidspunkt hvor den vil stå klar mindst 20 minutter før det ønskede tidspunkt.

12.5 Man skal bestille en forudbestilt bil mindst 8 timer i forvejen i København og mindst 12 timer i forvejen i Aarhus. Dvs. skal man bruge en bil kl. 7:00, så skal forudbestiling været lavet senest kl. 23:00 i København.

12.6 Forudbestilling foregår via vores app under menupunktet ”Forudbestil Bil”. Efter en bestilling vil Brugeren skulle bekræfte bestillingen via sms eller push notifikation.

12.7 Tidligst 20 minutter før tidspunktet bilen er bestilt til, begynder den at være reserveret til Brugeren, på nøjagtigt samme måde som Brugeren kender det for normale reservationer af vores biler. Reservationer ud over 20 minutter koster 1 kr. pr. minut.

12.8 Har Brugeren ikke startet en tur i den forudbestilte bil indenfor 60 minutter efter tidspunktet, bilen er bestilt til, bliver reservationen stoppet og bilen frigives til andre brugere, som frit kan reservere den som alle andre biler.

12.9 Brugeren opkræves forudbestillingsprisen, uanset om Brugeren starter en tur i den forudbestilte bil eller ej.

12.10 Afbestilling kan gøres gratis indtil 8 timer før levering i København og indtil 12 timer før levering i Aarhus.

12.11 Levering i lufthavnen er altid 129 kr.

12.12 Kørsel i en forudbestilt bil følger alle de samme regler og vilkår som normal kørsel i en GreenMobility bil. Det gælder også forbruget af minutter fra Brugerens konto til minutprisen, Brugeren kører til. Ligesom det gælder afslutning af turen, som foregår på samme måde og bilen må stilles alle lovlige steder indenfor zonen.

13. Business / Erhvervskørsel

13.1 Dette afsnit omhandler kørsel under virksomhedsaftaler med GreenMobility. Det kalder vi Business eller Erhvervsaftaler.

13.2 Medarbejderen, som kører på en Business aftale, er underlagt de samme generelle betingelser som ved privatkørsel. Men med tilføjelse af følgende yderligere regler.

13.3 Virksomheden som indgår aftalen accepterer også følgende regler:

13.4 Afregningen sker enten på virksomhedens kreditkort eller via faktura. Dette indstiller virksomhedens udpegede administrator i det tilhørende interface.

13.5 Priserne er de samme ved erhvervskørsel, som ved privatkørsel, men annonceres eks. moms.

13.6 Virksomheden hæfter for medarbejderes kørsel på virksomhedsaftalen. Dette gælder blandt andet for bøder, afgifter, skader, gebyrer og erstatningsansvar. Virksomheden skal holde GreenMobility skadesfri for hændelser som medarbejderen har forårsaget.

13.7 Medarbejderens ture logges og historikken udstilles til virksomhedens administrator. Dette accepterer medarbejderen ved sin tilmelding til kørsel i arbejdstiden på erhvervskontoen. Eventuelle privatlivskonsekvenser i arbejdsgiver- og arbejdstagerforholdet er GreenMobility uvedkommende.

13.8 Medarbejderens ture på erhvervskontoen anses altid som værende erhvervsmæssig af GreenMobility. Eventuelle mellemværender arbejdsgiver og arbejdstager imellem er GreenMobility uvedkommende. Og vice versa ved kørsel på en privatkonto. Her må medarbejderen betale selv og få penge fra sin arbejdsgiver som et udlæg.

13.9 GreenMobility hæfter ikke for glemte genstande eller andet i bilerne.

PRISER

Oprettelse: 0 kr.
Minutpris: 4,00 kr.
Start/stop i Lufthavnen: 49 kr.
Øresundsbroen: 200 kr. hver vej

Generelt
Faktura: 100 kr.
Rykkergebyr: 100 kr.
Forudbestil Bil: 79 kr./129 kr/129 kr. til Lufthavnen.
Administrationsgebyr: 250 kr.
Selvrisiko: 5000 kr.
Nedsat selvrisiko til 500 kr.: 20 kr. 
Gebyr for overtrædelse af vilkår i tilfælde af, at det får økonomiske konsekvenser: Efter regning

Styr på stumperne – til glæde for den næste!
Bortkomst af nøgler: 5000 kr.
Bortkomst af opladnings-/parkeringskort: 500 kr.
Ladekabel (ødelagt eller bortkommet): 1000 kr.

Pas på bilen – så bliver alle glade!
Rygning/dyr i bilen: 2500 kr.
Misbrug af opladnings-/parkeringskort: 5000 kr. + forbrug
Nødvendig ekstra rengøring af bybil: 1000 kr.
Fjernelse af mærkater, folie mv. op til 4000 kr.

Kør pænt – for din egen og dine nærmestes skyld!
Parkeringsbøder: Bøde+administrationsgebyr
Fartbøder og lovovertrædelse: Bøde+administrationsgebyr
Flytning af ulovlig parkeret Bybil (i zonen): 1500 kr.
Flytning af ulovlig parkeret Bybil (udenfor zonen): 2500 kr.
Bugsering af Bybilen (pga. kundens overtrædelse af lejevilkårene): 2500 kr.
Service ved bil (kun i tilfælde af kundens egen fejl): Efter regning + bugsering