Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 Voorwaarden – Verwijst naar de huidige leasevoorwaarden.

1.2 De Gebruiker – Verwijst naar de natuurlijke of rechtspersoon die zich geregistreerd heeft bij GreenMobility.

1.3 GreenMobility – GreenMobility NV – BTW: BE0744 934 264

1.4 City Car(s) – Verwijst naar elke auto of de vloot van auto’s voorzien door GreenMobility voor de Gebruiker volgens de algmene voorwaarden.

1.5 Huurperiode – Verwijst naar de periode vanaf wanneer de Gebruiker de City Car ontgrendelt tot wanneer de Gebruiker de huur eindigt via de mobiele app.

1.6 De Zone – Verwijst naar het gebied gedefinieerd door GreenMobility waarbinnen het mogelijk is om de Huurperiode te starten en te eindigen en die verschijnt op de mobiele app en op de website.

1.7 De Prijslijst – Verwijst naar de prijslijst die geldt op elk moment dat de auto gebruikt of gehuurd wordt.

2. Algemeen

2.1 Elke afwijking van deze algemene Voorwaarden en de Prijslijst moeten schriftelijk gebeuren om geldig te zijn.

2.2 GreenMobility behoudt zich het recht om de Voorwaarden van tijd tot tijd te veranderen. Als GreenMobility aanzienlijke veranderingen maakt in de Voorwaarden of de Prijslijst in het nadeel van de Gebruiker, zal de Gebruiker gevraagd worden op de veranderde Voorwaarden te accepteren voor het begin van een nieuwe Huurperiode.

2.3 GreenMobility behoudt zich het recht om de toegang van de Gebruiker meteen te blokkeren in geval van de schending van deze Voorwaarden of als de grond van de zaak dit oproept. Daarnaast moeten Gebruikers GreenMobility vergoeden voor alle geleden verliezen door een schending van de Voorwaarden of de algemene wetgeving door de Gebruiker, en de Gebruiker is aansprakelijk voor eender welke administratiekost volgens de Prijslijst.

2.4 GreenMobility behoudt zich het recht om informatie van de gebruiker te registreren in het geval dat hun GreenMobility-profiel is geblokkeerd. De gebruiker kan hierbij ook geweigerd worden een nieuw GreenMobility-profiel te openen. GreenMobility kan goedkeuring van een gebruiker ontzeggen als de persoon geregistreerd is op de zogehete “Blocked List”, die tussen partijen gedeeld wordt na de goedkeuring van de Belgian Data Protection Agency.

3. Prijs en Betaling

3.1 Alle aanbiedingen, tarieven en prijslijsten zijn slechts indicatief, behoudens andersluidend schriftelijk beding van GreenMobility.

3.2 Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, zijn alle facturen contant betaalbaar bij de levering.

3.3 De plaats van betaling is onze maatschappelijke zetel.

3.4 De klant heeft nooit het recht om over te gaan tot schuldvergelijking op GreenMobility, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.5 Elke factuur die onbetaald is gebleven op haar vervaldag geeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot verwijlintresten ad. 1% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag der factuur tot op datum van volledige betaling, en dit onverminderd het recht van GreenMobility op schadevergoeding.

3.6 Elke factuur die onbetaald is gebleven op haar vervaldag, zal bij wege van forfaitaire schadevergoeding verhoogd worden met 15%, met een minimum van 50,00 EUR en kan daarenboven nog verhoogd worden met een vergoeding voor de schade die wordt aangetoond door GreenMobility.

3.7 Het geheel of gedeeltelijk onbetaald laten van een factuur op haar vervaldag zorgt ervoor dat alle overige sommen en niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar worden. In het geval dat enige factuur onbetaald blijft, heeft GreenMobility het recht om alle bestaande, nog uit te voeren overeenkomsten met de klant te verbreken.

3. 8 Een factuur moet geprotesteerd worden binnen de 8 dagen, lopende vanaf de ontvangst ervan. Elke latere klacht zal als laattijdig beschouwd worden en zodat er geen rekening mee kan gehouden worden.

4. Betalingstermijnen

4.1 Elke factuur van GreenMobility ontvangen door de Gebruiker moet onmiddelijk na het beëindigen van de rit betaald worden.

4.2 Wanneer niet wordt voldaan aan deze algemene voorwaarden kan GreenMobility herinneringskosten toepassen, schadevergoedingen aanrekenen en wanneer nodig overgaan tot de gerechtsdeurwaarder.

5. Klantenrelatie

5.1 Bij registratie erkent de Gebruiker een bindende elektronische overeenkomst te zijn aangegaan met GreenMobility, en dat de Gebruiker zo gebonden is door de algemene Voorwaarden en dat deze, samen met de Prijslijst, de volledige basis vormt voor de overeenkomst tussen GreenMobility en de Gebruiker.

5.2 De login van de Gebruiker is persoonlijk en mag alleen door de Gebruiker zelf gebruikt worden. In het geval van ongeautoriseerd gebruik van een login, is de Gebruiker aansprakelijk voor een vergoeding volgens de Prijslijst en elke andere indirecte kosten. De gebruiker en bestuurder zijn beide aansprakelijk voor alle indirecte kosten met inbegrip van schadekosten ongeacht de verzekering.

 1. De Gebruiker mag alleen de Gebruiker’s eigen informatie gebruiken bij het creëren en later veranderen van zijn/haar login/profiel. Ook is de Gebruiker niet toegelaten om informatie over het rijbewijs, de kredietkaart of de contactgegevens van anderen te gebruiken.
 2. De Gebruiker mag zijn/haar profiel niet door een ander persoon laten gebruiken of erop laten rijden. Overtreding hiervan zal resulteren in het vervallen van de verzekeringsdekking, alsook een extra aanrekening van 250 Euro en de resulterende kosten van het rijden tot gevolg hebben.

5.3 Bij registratie moet de Gebruiker minstens 18 jaar oud zijn.

 1. Moet hij/zij een geldig rijbewijs bezitten.
 2. Moet hij/zij een geldige kredietkaart gebruiken met een beschikbare hoeveelheid voldoende om risico op schade te betalen.

5.4 Bij registratie geeft de Gebruiker GreenMobility toelating om persoonlijke informatie te verifiëren verstrekt door de Gebruiker via www.checkdoc.be. Als er kredietmeldingen of discrepanties zijn tussen de informatie die de Gebruiker verstrekt heeft en de officiële informatie, behoudt GreenMobility zich het recht om de registratie van de klant te weigeren. Als dit soort kredietmeldingen of discrepanties ontstaan tijdens de contractuele relatie, wordt dit beschouwd als een schending van deze Voorwaarden.

5.5 De Gebruiker moet garanderen dat alle informatie over de Gebruiker up-to-date is op elk moment. De informatie van de Gebruiker kan geüpdatet worden via de GreenMobility website, de mobiele app of de klantendienst op elk moment.

5.6 De Gebruiker behoudt zich altijd het recht om zijn/haar registratie bij GreenMobility te annuleren. Bij annulering is de Gebruiker nog steeds aansprakelijk voor elke uitbetaling en kan de Gebruiker eveneens vragen om onbetaalde bedragen terug te vorderen op zijn/haar kredietkaart.

5.7 Als de Gebruiker de GreenMobility City Cars niet gebruikt voor 90 opeenvolgende dagen, behoudt GreenMobility zich het recht om de Gebruiker te deactiveren en moet de Gebruiker zich opnieuw registreren.

5.8 Er kan maximaal één gebruiker per rijbewijs worden aangemaakt. Herhaalde pogingen om meer gebruikers met hetzelfde rijbewijs aan te maken, kunnen resulteren in permanente blokkering. Er gelden speciale voorwaarden voor zakelijk rijden/profielen met een goedgekeurde commerciële en/of zakelijke overeenkomst.

6. De City Car

6.1 Bij het starten van een rit, bevestigt de Gebruiker dat de City Car in goede en wettelijke orde is en de rem, het stuur, de richtingaanwijzers en lichten gecontroleerd te hebben alvorens hij/zij start met rijden. Elke klacht over de staat van de City Car moet doorgegeven worden aan GreenMobility voor er met de auto gereden wordt.

6.2 In bepaalde gevallen wordt de City Car voorzien van een kinderstoel. Wanneer de kinderstoel gebruikt wordt, is de Gebruiker er verantwoordelijk voor om het zitje correct en wettelijk te installeren. De apparatuur mag niet van de City Car verwijderd worden.

6.3 De Gebruiker bevestigt geïnformeerd te zijn dat alle City Cars uitgerust zijn met een satellietvolgsysteem.

6.4 Stickers of andere ornamenten mogen niet van de City Car verwijderd worden. Als de stickers of delen hiervan verwijderd worden, moet de Gebruiker de kosten van GreenMobility betalen om ze te vervangen.

6.5 De City Car mag niet gebruikt worden voor:

a. Het transport van passagiers of goederen tegen betaling, direct noch indirect.
b. Onverharde weg.
c. Elke vorm van motorsport competities, rijcursussen of proefritten.
d. Transport van goederen die onaangename geuren of ongebruikelijke slijtage veroorzaken.
e. Voor transport van honden of andere huisdieren.
f. Voor het transport van meer passagiers dan er veiligheidsgordels aanwezig zijn in de City Car.
g. Voor transport van kinderen, tenzij bij gebruik van een verplichte kinderstoel of stoelverhogen.
h. Buiten de grenzen van de Benelux te rijden.

6.6 Het is verboden om:

a. De batterij van the City Car tot zo ver leeg te laten lopen dat de City Car het dichtstbijzijnde Blue Corner laadstation niet meer kan bereiken. Bij een batterijniveau van 5% zal de City Car een waarschuwing geven over een laag batterijniveau en instructies geven naar oplaadfaciliteiten. In dat geval moet de Gebruiker stoppen met rijden, aangezien de Gebruiker aansprakelijk wordt voor de sleepkosten volgens de Prijslijst.
b. In de City Car te roken of andere toe te laten in de City Car te roken.
c. De airbag van de passagier te deactiveren.
d. Herstellingen of veranderingen aan de City Car te doen zonder voorafgaande goedkeuring van GreenMobility.
e. Het recht om te rijden over te maken aan een ander persoon dan de geregistreerde Gebruiker. Schending zal leiden tot verlies van verzekeringsdekking en een vergoeding van 750 € plus alle kosten.
f. De City Car achter te laten in een ander land. Als de City Car buiten de grenzen van België wordt achtergelaten, is de Gebruiker aansprakelijk voor de kosten om de auto terug naar België te brengen.
g. Om het batterijniveau van de City Car te laten zakken tot 0% in een ander land. Als de City Car geen stroom meer heeft buiten België, zullen de sleepkosten in rekening gebracht worden voor de Gebruiker.

6.7 GreenMobility behoudt zich het recht om de auto in bezit te nemen op elk moment en zonder verklaring voor de Gebruiker, wanneer het voertuig werd gebruikt in schending van de algemene Voorwaarden. In dit geval heeft de gebruiker geen recht op een vervangingswagen of financiële compensatie, en elk transport is voor de rekening van de Gebruiker.

6.8 Als de politie of elke andere publieke autoriteit bepalen dat de City Car gebruikt werd voor illegale of ongepaste doelen tijdens de huur, hebben zij het recht om de auto meteen in beslag te nemen zonder dat de Gebruiker recht heeft op een vervangwagen of financiële compensatie. De Gebruiker is verantwoordelijk voor elk transport hiermee verbonden.

6.9 GreenMobility kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade of schade als resultaat van de Gebruiker’s gebruik van de City Car, met inbegrip van goederen van derden, tenzij GreenMobility nalatig gehandeld heeft.

6.10 In geen geval van GreenMobility aansprakelijk gehouden worden voor indirecte schade, met inbegrip van schade als resultaat van het verlet van de Gebruiker, als de City Car niet beschikbaar is of de City Car kapot gaat tijdens het bezit van de Gebruiker.

6.11 De City Car moet opgeladen worden in goedgekeurde publieke laadstations door de oplaadkabel in de kofferruimte van de City Car te gebruiken. De City Car mag ook opgeladen worden in de laadstations die door GreenMobility zijn opgezet en zich in de parkeergarages binnen de Zone bevinden.

 1. De Gebruiker kan gratis minuten verdienen voor de volgende rit door de City Car op te laden, door de City Car op te laden wanneer het batterijniveau zich onder een bepaald niveau bevindt wanneer de rit geëindigd wordt. Kijk op greenmobility.com voor de specifieke batterijniveaus en de hoeveelheid gratis minuten die te verdienen zijn voor elke auto één keer per dag.

6.12 Als de City Car opgeladen wordt door eender welk ander laadstation dan hierboven vermeldt, betaalt de Gebruiker zelf voor de oplaadkosten, is de Gebruiker zelf aansprakelijk voor de betaling en kan dus geen terugbetaling vorderen van GreenMobility. In deze gevallen is de Gebruiker aansprakelijk voor schade die geleden werd door gebruik van andere laadstations.

6.13 Als de oplaadkabel of de laadkaart van de City Car misbruikt werd om andere dingen op te laden dan de City Car, is de Gebruiker een vergoeding verschuldigd volgens de Prijslijst en is deze aansprakelijk voor schade als resultaat van dit misbruik. GreenMobility behoudt zich het recht op de Gebruiker aan de politie te rapporteren voor dit soort misbruik.

6.14 Erin falen om de Huurperiode te eindigen op de afgesproken tijd en plaats op vraag van GreenMobility en erin falen om het bovengenoemde te gehoorzamen valt onder artikel 461 Sw. van de Belgian Criminal Code (autodiefstal).

6.15 Wanneer GreenMobility hierom vraagt, moet de Gebruiker GreenMobility inlichten over waar de City Car geparkeerd staat wanneer de Huurperiode wordt geëindigd.

6.16 GreenMobility is er niet voor verantwoordelijk wanneer privéobjecten beschadigd, verloren of vergeten worden tijdens of na de huur.

7. De Huurperiode

7.1 Bij het reserveren van de City Car in de app, wordt de City Car gereserveerd voor het aantal minuten die de Gebruiker kiest te reserveren. De 20 eerste minuten zijn gratis voor elke trip elke dag. Na 20 minuten zal u gefactureerd worden per minuut dat u de reservatie vasthoudt. De Prijslijst kan u vinden op greenmobility.com.

7.2 Huurperiode start wanneer de Gebruiker de auto ontgrendeld met de mobiele app. De Gebruiker’s verantwoordelijkheid voor de City Car start op hetzelfde moment.

7.3 Voordat de City Car gebruikt wordt, moet de Gebruiker de netheid van het interieur en de geur in de City Car inspecteren. Als de City Car in een onzuivere staat is of onfris ruikt, moet de Gebruiker contact opnemen met GREENMOBILITY en GREENMOBILITY hierover informeren voordat de Gebruiker de motor start.

7.4 Voor het gebruik van de City Car moet de Gebruiker schade controleren die nog niet geregistreerd werd. Als de City Car zo beschadigd is dat de Gebruiker en niet mee wil rijden, moet de Gebruiker GreenMobility hierover contacteren, waarna de tijd die nodig is voor inspectie gecrediteerd wordt.

 1. De Gebruiker moet meteen schade en fouten aan de City Car rapporteren die niet door GreenMobility aangeduid staan op de app.
 2. Als GreenMobility beoordeeld dat schade of fouten onderzocht of gerepareerd moeten worden voor de City Car wordt gebruikt, behoudt GreenMobility zich het recht om de Gebruiker’s gebruik van de City Car te ontzeggen.

7.5 Tijdens de Huurperiode moet de Gebruiker:

 1. Alleen met de City Car rijden als de Gebruiker zijn/haar geldig rijbewijs op zijn/haar persoon heeft en anderzijds fysiek en mentaal geschikt is om met de City Car te rijden.
 2. De Belgian Road Traffic Act op elk vlak gehoorzamen.
 3. De City Car veiligstellen tegen diefstal door de ramen en deuren altijd te sluiten wanneer de City Car wordt verlaten.
 4. Meteen stoppen met gebruik van de City Car wanneer er waarschuwingslichten branden op het dashboard.
 5. Ervoor zorgen dat het batterijniveau van de City Car voldoende hoog zodat de rit met de City Car binnen de Zone geëindigd kan worden en een voldoende bereik heeft tot de dichtstbijzijnde, publieke Blue Corner laadstation.
 6. De City Car correct en goed behandelen zoals verwacht zou worden van de gemiddelde persoon die een auto huurt (ook gekend als “de goede huisvader”).

7.6 Om de huur van de City Car te eindigen, moet de City Car geparkeerd staan binnen de Zone of een ander gebied dat door GreenMobility werd goedgekeurd, en de parkeerplaats moet ook overeenkomen met de bepalingen in deze Voorwaarden.

7.7 Bij het eindigen van de huur moet de Gebruiker garanderen dat:

 1. De oplaadkabel correct in de kofferruimte van de City Car is geplaatst, tenzij deze aan het opladen is.
 2. De parkeerrem van de City Car opstaat.
 3. De ramen van de City Car goed gesloten zijn en dat de deuren van de City Car vergrendeld zijn.
 4. De City Car is dezelfde staat en netheid achtergelaten wordt als toen de Gebruiker de City Car overnam.
 5. Alle accesoires zoals kinderstoeltjes of fietsenrekken aanwezig zijn in en op de auto.

7.8 De Huurperiode voor de City Car is niet beëindigd tot de Gebruiker het bovenstaande heeft gegarandeerd en wanneer de Gebruiker vervolgens de huur beëindigde via de mobiele app.

7.9 De Gebruiker is verantwoordelijk voor het correct beëindigen van de huur. Als de Gebruiker problemen ervaart bij het eindigen van de huur van de City Car, moet de Gebruiker Greenmobility er meteen over inlichten en bij de City Car blijven tot GreenMobility aangeeft wat er vervolgens moet gebeuren.

8. Parking

8.1 GreenMobility betaalt voor parking op publieke straten binnen de Zone en geselecteerde parkeergarages. Deze parkeergarages kunnen ook gevonden worden op de GreenMobility website en in de mobiele app.

8.2 De Gebruiker moet de City Car altijd parkeren volgens de Belgian Road Traffic Act en volgens de andere parkeerregels van de parkeerplaats in kwestie.

8.3 Aan het einde van de Huurperiode en bij het parkeren tijdens de huur moet de City Car geparkeerd worden op publieke parkeerplaatsen met een minimum van 30 minuten parkeerlimiet, door GreenMobility geselecteerde parkeergarages waar de City Car wettelijk geparkeerd mag worden, en op parkeerplaatsen die niet gereserveerd zijn voor specifieke vervoerstypes zoals parkeerplaatsen voor mindervaliden, taxis, trucks en autodeelplaatsen gereserveerd voor bepaalde andere deelauto’s. De City Cars mogen daarnaast geparkeerd worden op parkeerplaatsen voor elektrische auto’s, maar niet in tuinen, garages of andere plaatsen waar de City Car gehinderd wordt voor andere gebruikers. De City Cars mogen NIET geparkeerd worden op parkeerplaatsen waar een parkeerlimiet van start gaat binnen 48 uur. Voor een parkeeroverzicht verwijzen we naar de GreenMobility website en in de mobiele app.

8.6 GreenMobility behoudt zich het recht om zonder voorafgaande verwittiging parking in bepaalde gebieden te verbieden die zich normaal binnen de Zone bevinden. Deze veranderingen kunnen ook plaatsvinden wanneer de Gebruiker al een Huurperiode heeft gestart en het gebied in kwestie in dit geval als buiten de Zone zijnde beschouwd wordt.

8.7 De Gebruiker is aansprakelijk voor parkeerboetes die de City Car werden opgelegd tijdens de Huurperiode en voor de tijd hierna tot een nieuwe Gebruiker de auto huurt of tot de auto wordt verwijderd door GreenMobility. Als het parkeren niet werd uitgevoerd volgens deze bepalingen en als GreenMobility de auto moet wegslepen of verplaatsen als gevolg van het parkeren door de Gebruiker, heeft GreenMobility het recht om de kosten door de Gebruiker te laten dekken.

9. Verzekeringen

9.1 De City Car is gedekt door een verplichte aansprakelijkheidsverzekering en een cascoverzekering.

9.2 De schadevergoedingen in rekening van de Gebruiker kunnen niet meer bedragen dan 750 €, + 250 € indien de bestuurder jonger dan 30 is en in fout is. Deze vergoedingen zijn echter niet begrensd als de Gebruiker nalatig gehandeld heeft, gekenmerkt als grove nalatigheid, of als de schade niet gedekt worden door de verzekering als gevolg van de omstandigheden van de Gebruiker. De Gebruiker moet opmerken dat het als grove nalatigheid beschouwd wordt wanneer een ander persoon met de City Car rijdt in zijn/haar Huurperiode. Zowel de bestuurder en de Gebruiker zullen in dit geval hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle kosten in geval van schade of andere gebeurtenissen.

9.3 Bij aanvang van de Huurperiode kan de Gebruiker een verzekering kiezen die het eigen risico bij schade verlaagt. Deze optie is niet meer mogelijk na aanvang van de Huurperiode en gekozen verzekering kunnen niet herroepen worden.

9.4 De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle schade die tijdens de Huurperiode aan de City Car is toegebracht. Dit geldt niettegenstaande als deze schade door een derde partij werd toegebracht, als deze partij zichzelf niet kenbaar maakt of op een andere manier niet verantwoordelijk kan worden gehouden.

9.5 De Gebruiker aanvaardt zijn/haar verplichting om de belangen van GreenMobility te beschermen in geval van schade of een andere verzekeringsgebeurtenis door:

 1. GreenMobility onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke toegebrachte schade.
 2. De namen en adressen van alle betrokken partijen en eventuele getuigen te verkrijgen.
 3. Af te zien van zijn/haar aansprakelijkheid te erkennen of schuld te bekennen.
 4. Vermijden van het voertuig te verlaten zonder de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen.
 5. Onmiddellijk de politie te waarschuwen als de schuld van de andere partij moet vastgesteld worden of in geval van een persoonlijk letsel.
 6. Onmiddellijk een schaderapport in te vullen en in te leveren op verzoek van GreenMobility.

Als u er niet in slaagt het bovenstaande te doen, leidt dit tot verlies van verzekeringsdekking.

9.6 In geval van verkeersongevallen of pech buiten de Zone, is de Gebruiker verantwoordelijk voor alle kosten in verband met de terugkeer van de City Car naar de Zone.

9.7 De Gebruiker erkent expliciete aansprakelijkheid voor, op verzoek van GreenMobility, de betaling van alle boetes, vergoedingen, incassokosten en wettelijke kosten in verband met parking of wetsovertredingen die het voertuig of de bestuurder werden opgelegd tijdens de Huurperiode. De Gebruiker heeft de volledige verantwoordelijkheid om de autoriteiten te betalen of het bedrijf in kwestie als en wanneer ze dit opvragen. Om het risico te vermijden dat deze boetes en vergoedingen escaleren, kan GreenMobility de autoriteit of het bedrijf betalen of de identiteit van de Gebruiker bekend maken. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de kost van de boete en een administratiekost aan GreenMobility.

10. Vereffening

10.1 De prijs voor de huur van de City Car is berekend vanaf het begin van de Huurperiode (pr. eerste minuut) volgens de Prijslijst die van kracht gaat bij aanvang van de Huurperiode. Op dit moment wordt de Gebruiker duidelijk gewezen op de oplegging van een vergoeding volgens de Prijslijst voor het oppikken en leveren van de City Car op geselecteerde locaties. Op de website van GreenMobility vindt u een bijgewerkte lijst met bijkomende kosten.

10.2 Indien de Gebruiker voor een afrekening per minuut (pr. Eerste minuut) koos, zal GreenMobility het verschuldigde bedrag voor de huur van de City Car op de kredietkaart van de Gebruiker brengen. Vanaf de volgende dag kan de Gebruik zijn/haar gebruik in de app en op de website bekijken.

10.3 De gebruiker kan kiezen om een kortingspakket met prepaid minuten te kopen. De prijs van het pakket zal bij aankoop afgetrokken worden en vanaf dan kunnen de prepaid minuten gebruikt worden. Ze zijn van 6 tot 12 maanden geldig vanaf de dag van aankoop cf. Prijslijst. Gereden minuten naast de minuten inbegrepen in het pakket zullen verrekend worden aan een normaal tarief. Merk op dat de 14 dagen recht op annulering niet meer mogelijk is vanaf de gebruiker begint de minuten te gebruiken.

10.4 De Gebruiker kan kiezen om een uur- of dagpakket aan te schaffen. De prijs van het pakket wordt bij aankoop in mindering gebracht, en het pakket gaat automatisch van start bij de eerstvolgende rit met een GreenMobility auto. Alle uur- en dagpakketten zijn 3 maanden geldig vanaf de datum van aankoop. Indien de Gebruiker langer rijdt dan het aantal kilometers of het aantal uren/dagen inbegrepen in het pakket, rijdt de Gebruiker verder aan € 0,25 per minuut en € 0,25 per kilometer. Merk op dat het 14 dagen annuleringsrecht niet meer mogelijk is wanneer het pakket tijdens een bepaalde reis geactiveerd is. GreenMobility behoudt zich het recht om een ongebruikt uur- of dagpakket na 3 maanden van het account van de Gebruiker te verwijderen.

10.5 De prijs die de Gebruiker moet betalen voor de huur van één en dezelfde City Car binnen 24 uur kan nooit de maximum dagprijs overschrijden zoals in de Prijslijst. Als de Gebruiker aan het einde van de dag nog steeds met de auto aan het rijden is, zullen de resterende minuten aangerekend worden aan de normale minuutprijs, cf. de Prijslijst.

10.5 De “Nodig een vriend uit”-dienst kan alleen gebruik worden voor zijn oorspronkelijke doel, namelijk om de boodschap over GreenMobility verder te verspreiden op een manier die de eigen communicatie en kanalen van GreenMobility niet verstoort. De unieke code kan niet beschikbaar worden gesteld aan het publiek door bv. gedeeld te worden op websites of de eigen kanalen van GreenMobility. De Gebruiker wordt toegestaan de code te delen via privéberichten, groepsberichten of in een post op een privé-account op social media, maar kan niet als een op zichzelf staande functie op een social media profiel of andere pagina’s worden toegevoegd. Als de Gebruiker deze regels niet volgt, zullen alle verdiende minuten geannuleerd worden en het account van de Gebruiker en de geassocieerde, net-aangemaakte accounts opgeschort worden. De minuten die hiermee verdiend worden zullen vervallen, zonder waarschuwing, 12 maanden na de datum waarop ze gecreëerd werden.

10.6 Bij het reserveren en huren van een City Car zit geen annuleringsrecht inbegrepen.

10.7 Na het einde van de Huurperiode, is de Gebruiker ertoe verplicht om een voldoende bedrag op zijn/haar betaalkaart over te hebben om de andere kosten te dekken die verbonden zijn aan de huur volgens deze algemene Voorwaarden, kosten voor schade, boetes, compensaties en andere vergoedingen inbegrepen. Als dit soort aanspraken voor de Gebruiker zich voordoen, zal GreenMobility de klant contacteren met de informatie hierover vooraleer het verschuldigde bedrag van de betaalkaart van de Gebruiker in rekening wordt gebracht.

10.8 Als een geldopname door de uitgever van uw betaalkaart wordt geweigerd als gevolg van de eigen omstandigheden van de Gebruiker, mag GreenMobility een bijkomende vergoeding in rekening brengen voor de Gebruiker. Als het geld niet van de rekening van de Gebruiker afgehaald kon worden, behoudt GreenMobility zich het recht om de lopende rit te beëindigen zonder verwittiging of aansprakelijkheid.

10.9 GreenMobility behoudt zich het recht om vorderingen tegen de Gebruiker over te dragen. Dan betaalt de Gebruiker het bedrag van de vordering in volledige voldoening aan de begunstigde van de vordering van GreenMobility tegen de Gebruiker, als de Gebruiker geïnformeerd werd over de overdracht.

11. Persoonsgegevens

11.1 In verbintenis met zijn/haar registratie geeft de Gebruiker toestemming aan GreenMobility om nieuws en dergelijke naar het e-mailadres van de klant te verzenden. De Gebruiker heeft het recht om, op elk moment, de toestemming terug te trekken door naar [email protected] te mailen.

11.2 Greenmobility zal persoonsinformatie over de Gebruiker verzamelen, opslaan en verwerken. Gedetailleerde informatie hierover is te vinden in de privacyverklaring op greenmobility.com.

11.3 De Gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen over de verwerking door GreenMobility van de persoonsgegevens van de Gebruiker bij de Belgian Data Protection Agency op tel. +32 2 274 48 00 of e-mail [email protected].

11.4 Bepaalde bedrijven kunnen door GreenMobility in dienst zijn genomen op variërende werkzaamheden uit te voeren verbonden aan de dienstverlening door GreenMobility. Deze bedrijven hebben mogelijk toegang tot persoonsgegevens als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk, maar ze mogen alleen de persoonsgegevens gebruiken die nodig zijn voor de uitvoering van hun werk, en ze mogen deze niet gebruiken voor andere doeleinden. De identiteit van deze bedrijven in kwestie kunnen gevonden worden in de privacyverklaring op greenmobility.com.

11.5 GreenMobility NV behoudt zich het recht om persoonsgegevens te gebruiken en openbaar te maken als dit nodig is om te voldoen aan wettelijke vereisten, om te voldoen aan de verzoeken van de Gebruiker of om te helpen bij juridische onderzoeken of rechtszaken over de veiligheid van het leven en eigendommen.

11.6 De Gebruiker heeft de mogelijkheid om de volledige toegang te krijgen tot de persoonsgegeven die door de Gebruiker aan GreenMobility werden gegeven. Als de Gebruiker op elk moment de persoonsgegevens die GreenMobility over de Gebruiker heeft geregistreerd, wil wijzigen of verwijderen, of als de Gebruiker de toegang wil wijzigen die GreenMobility heeft om contact op te nemen met de Gebruiker, kan de gebruiker dit altijd aangeven bij GreenMobility. De Gebruiker kan zijn/haar persoonsgegevens ook aan zichzelf of aan een door de Gebruiker gekozen gegevensbeheerder laten bezorgen. De Gebruiker kan GreenMobility NV contacteren per e-mail op [email protected], of per brief aan Vosstraat 323, 2100 Deurne, Antwerpen.

12. Herroepingsrecht

12.1 De Gebruiker heeft 14 dagen lang recht op herroeping, vanaf de datum waarop de Gebruiker een aankoop deed, zoals aangehaald op cf. 10.3. Het recht op herroeping loopt vanaf het moment van aankoop.

12.2 De Gebruiker moet GreenMobility geschreven verwittiging geven van de annulering voor de deadline vervalt. Het is voldoende dat het bericht verstuurd werd voor het verval van de deadline.

12.3 Er is geen recht op herroeping bij reservatie of huur van de City Car.

13. Toepasselijk recht en bevoegdheid

13.1 Het Belgisch recht is van toepassing op elk geschil dat ontstaat uit onderhavige overeenkomst. De rechtbanken het arrondissement van de maatschappelijke zetel van GREENMOBILITY zijn bevoegd, onverminderd het recht van GREENMOBILITY om een andere bevoegde rechtbank aan te wijzen.

14. Klachten

14.1 Als de Gebruiker en GreenMobility geen minnelijke oplossing kunnen vinden voor het gegeven probleem, kan de Gebruiker een klacht indienen bij consumerombudsman.be.

14.2 Deze algemene voorwaarden en elk geschil tussen GreenMobility en de Gebruikers zullen geïnterpreteerd worden in overeenstemming met de Belgische wet en het juiste forum in België.

14.3 Als één of meer van de bepalingen in de Voorwaarden ongeldig worden verklaard, zijn de overige bepalingen nog steeds geldig.

15. City Car Pre-booking

15.1 De prijs voor het pre-booken van een auto is meegegeven in de Prijslijst.

15.2 Pre-booking wordt tot nu toe enkel geleverd in Kopenhagen, Aarhus, Malmö, Gotenburg, Antwerpen en Gent.

15.3 Je kan tussen twee opties kiezen voor levering bij het pre-booken van een auto. De eerste is om de auto tot aan de deur te leveren, wat gedefinieerd wordt als de dichtstbijzijnde legale parkeerplaats in de buurt van uw adres, cf. de parkeerregels voor GreenMobility auto’s. De andere optie is om een auto te leveren binnen 500 meter van uw adres.

15.4 Bij pre-booking zal de auto ten minste 20 minuten voor de gewenste tijd klaarstaan.

15.5 Pre-booking van auto’s moeten ten minste 12 uur op voorhand gebeuren in Antwerpen en 24 uur op voorhand in Gent. Als u de auto bijvoorbeeld geleverd wil hebben om 7:00, zal u ten laatste om 19:00 de dag ervoor pre-booking moeten bestellen in Antwerpen en om 7:00 de dag ervoor in Gent.

15.6 Pre-booking gebeurt via onze app onder het menu “Auto van tevoren boeken”. Na de reservatie zal u de bestelling via SMS of push notificatie moeten bevestigen.

15.7 Ten vroegste 20 minuten voor het tijdstip waarvoor de auto werd besteld, zal de reservatie starten op exact dezelfde manier zoals u gewoon bent van normale reservaties met onze auto’s. Reservatie na 20 minuten kost €0,13 per minuut.

15.8 Als u geen rit gestart bent met de gereserveerde auto binnen 60 minuten na het tijdstip waarvoor de pre-booking werd besteld, zal de reservatie eindigen en de auto terug toegankelijk gemaakt worden voor andere gebruikers, die de auto vrij kunnen reserveren zoals alle andere auto’s.

15.9 De pre-booking prijs zal verrekend worden los van het feit of u een rit in de gereserveerde auto ben gestart of niet.

15.10 Annuleringen kunnen gratis gebeuren tot 12 uur voor de levering van de pre-booking in Antwerpen en Gent.

15.11 Levering tot aan de luchthaven kost altijd €15.

15.12 Rijden in een auto die met pre-booking besteld werd, is onderworpen aan dezelfde regels en voorwaarden die gelden bij het normaal rijden met een GreenMobility auto. Dit geldt ook voor de consumptie van minuten op uw account tot de minuutprijs waarmee je rijdt. De auto moet geparkeerd worden op legale parkeerplaatsen binnen de Zone.

16. Bedrijven/Commercieel rijden

16.1 Dit gedeelte bevat de algemene voorwaarden met betrekking tot rijden via een zakelijke of bedrijfsovereenkomst met GreenMobility. We noemen dit Zakelijk of Zakelijke Overeenkomst.

16.2 Voor de werknemer die op basis van een Zakelijke Overeenkomst rijdt, gelden dezelfde algemene voorwaarden als voor het privégebruik. Dit met de toevoeging van de volgende regels.

16.3 Het bedrijf dat de overeenkomst aangaat, accepteert de volgende regels:

16.4 De afrekening vindt plaats op de betaalkaart van het bedrijf of via factuur. De gekozen Business Agreement Administrator van het bedrijf kiest de gewenste oplossing van het platform.

16.5 De prijzen zijn hetzelfde voor zakelijk rijden en voor privégebruik, maar worden exclusief btw geadverteerd.

16.6 Het bedrijf betaalt voor de ritten van de werknemers via de bedrijfsovereenkomst. Dit geldt onder meer voor boetes, belastingen, schade, vergoedingen en aansprakelijkheid. Het bedrijf dient GreenMobility te vrijwaren voor incidenten veroorzaakt door de medewerker.

16.7 De ritten van de medewerker worden gelogd en de geschiedenis wordt getoond aan de Business Agreement Administrator. De werknemer accepteert dit bij de inschrijving voor rijden tijdens werkuren op het zakelijke account. Eventuele privacyconsequenties in de relatie werkgevenr-werknemer zijn voor GreenMobility niet relevant.

16.8 De ritten van de werknemer die op het zakelijke account worden weergegeven, worden door GreenMobility altijd als beroepsmatig beschouwd. Elke kwestie tussen de werkgever en werknemer is niet relevant voor GreenMobility. En anderson wanneer er met een persoonlijk account gereden wordt. Dan moet de werknemer voor zichzelf betalen en geld van zijnwerkgever ontvangen als uitgave.

16.9 GreenMobility is niet verantwoordelijk voor vergeten items of andere dingen achtergelaten in de auto’s.

17. Abonnement “GreenSaver”

17.1 De maandelijkse betaling genaamd “GreenSaver” geeft de Gebruiker toegang tot diverse kortingen en voordelen bij GreenMobility. GreenMobility biedt één of meer abonnementsvormen aan. Een Gebruiker kan slechts op één abonnement tegelijk zijn geregistreerd.

17.2 Acceptatie en aanschaf van een abonnement vindt plaats via de app. De overeenkomst komt tot stand wanneer de Gebruiker de aankoop in de app bevestigt. Andere voordelen of gespaarde minuten bij GreenMobility kunnen niet worden ingewisseld voor de betaling van een abonnement.

17.3 De abonnementsprijs wordt maandelijks afgeschreven van de gekoppelde creditcard van de Gebruiker.

17.4 GreenMobility kan te allen tijde de voordelen en kortingen die aan het abonnement van de Gebruiker zijn verbonden, alsmede de omvang van deze voordelen en kortingen wijzigen. Daarnaast kan GreenMobility de abonnementsprijs te allen tijde met redelijke kennisgeving wijzigen.

17.5 Uit de prijsoverzichten, FAQ’s en de marketing van GreenMobility blijkt welke voordelen en kortingen aan het abonnement zijn verbonden. Het gaat dan bv. om de minuutprijs, prepaid minuten, uur- en dagpakketten, het leveren van auto’s en fees gelinkt aan een gebied.

17.6 De voordelen en kortingen behoren uitsluitend toe aan de Gebruiker en kunnen niet met anderen worden gedeeld. In de praktijk betekent dit dat het abonnement niet vanaf meerdere elektronische apparaten mag worden gebruikt. Dit wordt automatisch bijgehouden.

17.7 Wij behouden ons het recht voor om profielen te sluiten of te blokkeren bij overtreding van onze algemene voorwaarden. Net zoals wij ons het recht voorbehouden om een abonnement zonder kennisgeving te annuleren ongeacht de reden.

17.8 Aan de aankoop van een abonnement door de gebruiker is het wettelijke herroepingsrecht van 14 dagen verbonden. De gebruiker kan alleen spijt betuigen indien het abonnement niet binnen de 14 dagen is afgesloten. De Gebruiker maakt gebruik van het abonnement door, via het abonnement, een aankoop af te ronden, gebruik te maken van een voordeel of een rit te rijden.

17.9 De opzegtermijn loopt over een maand + een maand vanaf de datum waarop u het abonnement heeft afgesloten. De Gebruiker kan het abonnement opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand tot het einde van de betalingstermijn van de Gebruiker. Een betaalperiode gaat in op de datum waarop de Gebruiker zich abonneert op het abonnement. Dit betekent dat de Gebruiker, ongeacht de opzegdatum, op de eerstvolgende inschrijvingsdatum de abonnementsprijs in mindering zal worden gebracht, en dat de Gebruiker 1 maand na de laatste betalingsdatum abonnee blijft van de voordelen.

17.10 Indien een betaling mislukt, wordt het abonnement automatisch voortgezet, maar dit gebeurt zonder de inbegrepen voordelen en kortingen. Indien de mislukte betaling te wijten is aan de eigen omstandigheden van de Gebruiker, kan een bijkomende vergoeding worden aangerekend.

Prijzen

Aanmelden: €0.
Minuutprijs Renault Zoe: €0,35/min.
Minuutprijs Renault Kangoo: €0,42/min.
Reservatieprijs na 20 minuten gratis reservatie: €0,15/min.
Extra kost voor gebruik uur- en dagpakketten met de Kangoo: €10.
Start/stop op een satelliet: €3.
Start/stop aan Brussels Airport: €15.
Start/stop aan Antwerpen Luchthaven: €5.

Algemeen

Eerste factuur herinnering: €15.
Tweede factuur herinnering: €15.
Pre-book Auto: €5 (straal 500m) / €10 (zo dicht mogelijk aan adres) / €10 (aan de luchthaven).
Pre-book Van: €15 (straal 500m) / €20 (zo dicht mogelijk aan adres) / €20 (aan de luchthaven).
Administratiekost: €15.
Interventiekost: oplopend – €25 / €75 / €150
Aansprakelijkheidsverzekering: €750 + €250 (indien bestuurder jonger is dan 30 jaar en in fout is).
Vermindering aansprakelijkheidsverzekering tot €75: €3
Vergoeding voor schending van de voorwaarden: afhankelijk van de ernst.

Zorg voor de voorwerpen – voor jezelf en voor de volgende gebruiker!

Verlies van sleutel: €300.
Verlies van laad-/parkeerkaart: €50.
Verlies of schade aan oplaadkabel: €850.
Oplaadkabel aan laadstation of op straat vergeten: €75.
Verzamelen van verloren voorwerpen en opslag bij GreenMobility (tot 1 maand): €40.

Gebruik de auto zorgvuldig – en de volgende gebruiker zal u dankbaar zijn!

Lichte schoonmaakklus door bv. afval in de wagen: €100.
Zware schoonmaakklus door bv. roken/dieren in de wagen: €300.
Drogen van de auto vanwege opengelaten raam: €90.
Ongeautoriseerd gebruik van account: €250.
Misbruik van laad-/parkeerkaart: €650 + gebruik.
Verwijderen van etiketten, folie, etc.: tot €250.
Beschadigde velg: €125.
Lekke band: €200.

Rijd veilig – voor jezelf en je dierbaren!

Een ander persoon op je profiel laten rijden: €250.
Rijden zonder geldig rijbewijs: €300.
Parkeerboete: boete + administratiekost (€15).
Snelheidsboetes en verkeersovertredingen: boete + administratiekost (€15).
Verplaatsen van een ongepast geparkeerde auto, bv. voor een privé oprit: €40.
Verplaatsen van illegaal geparkeerde auto’s (binnen de zone): €200.
Verplaatsen van illegaal geparkeerde auto’s (buiten de zone): afhankelijk van de ernst, minimum €300.
Slepen van de auto door het schenden van de huurvoorwaarden door de klant: afhankelijk van de ernst, minimum €300.
Onderhoud aan auto (in geval van schending door de klant): afhankelijk van de ernst + sleepkosten.