Algemene voorwaarden

Voorwaarden

 1. Definities.
 2. In het algemeen.
 3. Klantrelatie.
 4. Prijs en betaling.
 5. Betalingsvoorwaarden.
 6. Met betrekking tot de auto.
 7. Opladen van de auto.
 8. De huurperiode.
 9. Einde van de trip.
 10. Boetes.
 11. Verzekering, schade en aansprakelijkheid.
 12. Aansprakelijkheid van GreenMobility.
 13. Prijsstelling en betaling.
 14. Duur en beëindiging.
 15. Persoonlijke gegevens.
 16. Herroepingsrecht.
 17. Toepasselijk recht en jurisdictie.
 18. Geldigheid en overdracht.
 19. Voorboeking.
 20. Zakelijk / commercieel rijden.
 21. Abonnement “GreenSaver”.
 22. Derdenbeding.

 

 

1. Definities

1.1. Voorwaarden – Betreft deze algemene voorwaarden die tussen GreenMobility en de aanvrager en de Gebruiker van GreenMobility gelden voor onder meer het geregistreerde account bij GreenMobility, reservering, gebruik en betaling van/voor een GreenMobility auto, al dan niet via de GreenMobility mobiele app.

1.2. Gebruiker – verwijst naar de natuurlijke of rechtspersoon die zich met succes bij GreenMobility heeft geregistreerd en dus een account bij GreenMobility heeft aangemaakt om onder bepaalde voorwaarden een auto te kunnen huren.

1.3. GreenMobility – is de Partij die de auto voor verhuur beschikbaar stelt aan de Gebruiker. In het navolgende worden de landenpartijen van GreenMobility opgesomd, hierna aangeduid als Partij of Partijen.

Partijen

België

GreenMobility NV
Vosstraat 323
2100 Antwerpen
BTW-nummer: BE0744 934 264
KBC: BE38 7340 4912 7172

GreenMobility Gent BV
Vosstraat 323
2100 Antwerpen
BTW-nr. : BE0745 709 868
KBC: BE23 7340 4912 9091

Denemarken

GreenMobility A/S
Landgreven 3, 4. sal
1301 København K
CVR: 35521585

Finland

GreenMobility Finland Oy
Siltasaarenkatu 4
00530 Helsinki
Business ID: 3133532-1

Nederland

GreenMobility is een handelsnaam van Fetch Mobility BV, (geregistreerd in Nederland te Vonderweg 24, 7468 DC te Enter)
Entrada 100
1114AA Amsterdam-Duivendrecht
KVK No. : 72871237
BTW: NL859268184B01

 

1.4. De GreenMobility auto(‘s) – Betreft iedere auto of wagenpark die door GreenMobility onder voorwaarden aan Gebruiker ter beschikking wordt gesteld.

1.5. Huurovereenkomst – is de overeenkomst tot het huren van een GreenMobility auto, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

1.6. Huurperiode – Verwijst naar de periode vanaf het moment dat de Gebruiker de auto ontgrendelt tot het moment dat de Gebruiker de huur via de mobiele app beëindigt, of anderszins in het bezit is van de auto.

1.7. Prijslijst – Verwijst naar de meest recente prijslijst die van toepassing is op het moment dat de auto wordt gebruikt of gehuurd en dus de Huurperiode begint. Deze is voor elk land te vinden op de website van GreenMobility.

1.8. Zone – Verwijst naar het door GreenMobility gedefinieerde gebied waarbinnen het mogelijk is de Huurperiode te beginnen en te eindigen en welk gebied op de mobiele app verschijnt. Het parkeren van de auto aan het einde van de Huurperiode dient derhalve plaats te vinden binnen de Zone, conform de parkeervoorwaarden die gelden op de eindlocatie. Alleen bij het parkeren op de parkeerplaatsen binnen de Zone en in overeenstemming met de voorwaarden die volgens de wet en deze voorwaarden op de specifieke parkeerplaats van toepassing zijn, kan de auto worden geparkeerd en afgesloten achtergelaten zonder dat er boetes of andere bijkomende kosten worden verbeurd.

1.9. GreenMobility website – Het toepasselijke deel van www.greenmobility.com.

 

2. In het algemeen

2.1. Elke afwijking van deze Voorwaarden en de Prijslijst moet schriftelijk gebeuren om geldig te zijn.

2.2. GreenMobility behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden en de Prijslijst van tijd tot tijd te wijzigen en op haar website te publiceren. Indien GreenMobility belangrijke wijzigingen aanbrengt in de Voorwaarden die geacht kunnen worden een wezenlijk effect te hebben op het gebruik of op de Gebruiker, zal de Gebruiker voor aanvang van een nieuwe Huurperiode de gewijzigde Voorwaarden moeten accepteren.

2.3. GreenMobility behoudt zich het recht voor de toegang tot het gebruik van enige auto onmiddellijk te blokkeren en geblokkeerd te houden in geval van (enig vermoeden van) overtreding van deze Voorwaarden, (enig vermoeden van) misbruik, fraude of andere onoorbare handelingen door/van Gebruiker of personen die toegang hebben tot de identificatiegegevens van Gebruiker, zulks uitsluitend ter beoordeling van GreenMobility, of indien de gegrondheid van het geval dit vereist. Dit geldt ook indien Gebruiker een ander dan Gebruiker een auto laat besturen.

2.4. Een Gebruiker kan boetes verschuldigd zijn voor het niet naleven van deze Voorwaarden. Daarnaast moet de Gebruiker alle schade vergoeden die GreenMobility lijdt als gevolg van een overtreding van de Voorwaarden of de wet en is de Gebruiker eventuele administratiekosten volgens de Prijslijst verschuldigd.

2.5. GreenMobility behoudt zich het recht voor informatie over de gebruiker te registreren indien zijn GreenMobility-profiel wordt geblokkeerd. De gebruiker kan derhalve worden geweigerd een nieuw GreenMobility-account te openen. GreenMobility kan de goedkeuring van een gebruiker weigeren indien de persoon is geregistreerd op een zogenaamde “GreenMobility Blocked List”, die in overeenstemming met de geldende wet en regelgeving door partijen wordt gedeeld.’.

 

3. Klantrelatie

3.1. Door zich bij GreenMobility te registreren, erkent de Gebruiker een bindende elektronische overeenkomst met GreenMobility te zijn aangegaan en dat de Gebruiker aldus aan deze Voorwaarden is gebonden.
De Gebruiker stemt ermee in dat GreenMobility elektronisch contact kan opnemen inzake facturatie of andere belangrijke zaken via beveiligde communicatiekanalen.

3.2. De login van de Gebruiker op GreenMobility is persoonlijk en mag alleen door de Gebruiker zelf worden gebruikt. Bij ongeoorloofd gebruik van de login van de Gebruiker is de Gebruiker een vergoeding verschuldigd volgens de Prijslijst en eventuele gevolgkosten zonder beperking. Gebruiker en bestuurder zijn beiden aansprakelijk voor alle gevolgkosten inclusief schadekosten ongeacht de verzekering van GreenMobility.

 1. De Gebruiker mag alleen eigen gegevens gebruiken bij het aanmaken en later wijzigen van zijn/haar login/account. De Gebruiker mag dus geen rijbewijsgegevens, creditcardgegevens of contactgegevens van anderen gebruiken.
 2. De Gebruiker mag geen andere persoon op zijn account laten rijden. Overtreding hiervan zal (kunnen) resulteren in het vervallen van de verzekeringsdekking alsmede het moeten betalen van een vergoeding zoals omschreven in de Prijslijst met toevoeging van alle kosten die voortvloeien uit het rijden. Elke aansprakelijkheid in verband met dit rijden komt volledig voor rekening van de Gebruiker, zonder beperkingen.

3.3. Bij de registratie moet de Gebruiker:

 1. minstens 18 jaar oud zijn en een geldig rijbewijs hebben.
 2. een geldige betalingsmethode gebruiken met een direct beschikbaar bedrag dat voldoende is om de Huurperiode en eventuele bijkomende kosten zoals risico van schade te betalen.
 3. In Nederland moet de Gebruiker in het bezit zijn van een geldig rijbewijs dat is afgegeven door een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten of Canada, of andere landen die wij per geval geldig achten. In Nederland is het ook vereist dat u ten minste 12 maanden in het bezit bent van uw rijbewijs en dat dit door GreenMobility is geverifieerd in overeenstemming met de bepalingen van de Privacy Policy.

3.4. Een Gebruiker kan slechts een auto reserveren, rijden en betalen zolang deze Gebruiker aan alle eisen en verplichtingen van deze Voorwaarden blijft voldoen. Een Gebruiker mag dus nooit een derde onder zijn account een auto laten huren of laten rijden. Dit op straffe van een boete, vermeerderd met de daaraan verbonden aansprakelijkheid uit schade en andere, zonder beperking.

3.5. Bij registratie verkrijgt de Gebruiker inloggegevens. Dit zijn een gebruikersnaam (e-mailadres) en wachtwoord waarmee hij toegang krijgt tot functies en (persoonlijke) informatie in de GreenMobility app (zoals het reserveren van een auto of het inzien en wijzigen van persoonlijke gegevens). Deze inloggegevens van de Gebruiker zijn persoonlijk en mogen alleen door de Gebruiker zelf worden gebruikt. De Gebruiker dient de inloggegevens en eventuele andere codes, zoals de inlogcode van de telefoon zelf, geheim te houden. De Gebruiker stemt ermee in het wachtwoord waarmee hij toegang heeft tot het GreenMobility-account onmiddellijk te wijzigen indien GreenMobility daarom verzoekt. In geval van ongeoorloofd gebruik van een login en/of account is Gebruiker een vergoeding verschuldigd conform de Prijslijst zoals gepubliceerd op de website van GreenMobility en eventuele andere directe of indirecte kosten. Zowel Gebruiker als bestuurder zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle kosten inclusief schade ongeacht de verzekering.

3.6. Gebruiker dient GreenMobility op de hoogte te stellen van wijzigingen in de door hem aan GreenMobility verstrekte (persoons)gegevens, via de website, app of helpdesk. Dit geldt ook voor het onbevoegd besturen van een auto, bijvoorbeeld door intrekking of schorsing van het rijbewijs. Indien de verstrekte gegevens aantoonbaar onjuist zijn (bijvoorbeeld een onjuist e-mailadres), behoudt GreenMobility zich het recht voor om het gebruik van een auto tijdelijk op te schorten of het account van de Gebruiker te deactiveren.

3.7. Gebruiker mag alleen eigen gegevens gebruiken bij het aanmaken en later wijzigen van zijn/haar login/account. Ook mag de Gebruiker geen gebruik maken van het rijbewijs, de creditcard of contactgegevens van anderen. De Gebruiker moet ervoor zorgen dat alle informatie over de Gebruiker te allen tijde up-to-date is. De gegevens van de Gebruiker kunnen te allen tijde worden bijgewerkt via de GreenMobility website, de mobiele app of de klantenservice.

3.8. Per rijbewijs kan maximaal één Gebruiker worden aangemaakt. Herhaalde pogingen om meer Gebruikers aan te maken met hetzelfde rijbewijs kunnen leiden tot permanente blokkering. Speciale voorwaarden gelden voor zakelijk rijden/profielen met een goedgekeurde commerciële en/of zakelijke overeenkomst.

3.9. Bij registratie machtigt de Gebruiker GreenMobility om de door de Gebruiker verstrekte persoonlijke informatie zoals vermeld op de website van GreenMobility te verifiëren. Indien er kredietrapporten of discrepanties zijn tussen de door de Gebruiker verstrekte informatie en de officiële informatie, behoudt GreenMobility zich het recht voor de registratie van de klant te weigeren. Indien dergelijke kredietrapporten of discrepanties zich tijdens de contractuele relatie voordoen, wordt dit beschouwd als een inbreuk op deze voorwaarden.

3.10. Indien de Gebruiker gedurende 90 opeenvolgende dagen geen gebruik maakt van GreenMobility-auto’s, behoudt GreenMobility zich het recht voor de Gebruiker naar eigen goeddunken te deactiveren en dient de Gebruiker zich vervolgens opnieuw te registreren.

3.11. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de smartphone, het gebruik van de GreenMobility app, alle (toegangs)codes en identificatiegegevens veilig en geheim te houden.

3.12. De Gebruiker is verplicht om verlies of diefstal van zijn/haar smartphone met de GreenMobility app, of een vermoeden van misbruik van de app, onmiddellijk aan GreenMobility te melden (via de website of per e-mail of telefoon aan de klantenservice), zodat GreenMobility de app kan blokkeren en (verder) misbruik kan voorkomen.

3.13. Het staat GreenMobility vrij het gebruikersaccount van Gebruiker te blokkeren indien de GreenMobility app vanaf meerdere telefoons wordt gebruikt, ook tijdens een rit.

 

4. Prijs en betaling

4.1. De Gebruiker gaat akkoord met de prijzen en eventuele boetes zoals vermeld in de Prijslijst op de website van GreenMobility. De huurprijs voor het gebruik van een auto kan bestaan uit een tijdsafhankelijk deel en/of een afstandsafhankelijk deel. Het tijdsafhankelijke deel van de prijs wordt per reservering en per gebruik weergegeven in de GreenMobility app. Het afstandsafhankelijke deel van de prijs wordt opgenomen in de totale prijs per rit en gespecificeerd op de factuur van GreenMobility aan de Gebruiker. De Gebruiker gaat akkoord met het betalen van boetes en andere kosten die aan GreenMobility in rekening worden gebracht wegens bijvoorbeeld fout parkeren, niet schoonmaken of anderszins. Deze kunnen apart van de ritprijs van de Huurperiode in rekening worden gebracht met aparte facturen. De administratieve gegevens van GreenMobility zijn hierbij bepalend. Alle aanbiedingen en tarieven zijn slechts indicatief. De Prijslijst is leidend.

4.2. Betalingen door de Gebruiker vinden plaats op basis van de door de Gebruiker gekozen betaalmethode. Dit zal zijn automatische afschrijving van de creditcard of betaling achteraf (via e-mail met een betaallink of te zijner tijd direct in de app) via een van de ondersteunde betaalmethoden. GreenMobility maakt daarbij gebruik van de diensten van derden.

4.3. De plaats van betaling is een van de maatschappelijke zetels van GreenMobility.

4.4. Gebruiker is nimmer gerechtigd tot verrekening van schulden met GreenMobility over te gaan. Evenmin is Gebruiker gerechtigd auto(‘s) van GreenMobility onder zich te houden tot voldoening van zijn tegenvorderingen.

4.5. Elke factuur die op haar vervaldag onbetaald blijft, wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met vertragingsrente ten belope van het maximum toegelaten door de landelijke regelgeving.

4.6. Elke factuur die op haar vervaldag onbetaald blijft, wordt verhoogd met forfaitaire interesten tot het maximum toegelaten door de plaatselijke regelgeving.

4.7. Het geheel of gedeeltelijk niet betalen van een factuur op de vervaldag heeft tot gevolg dat alle overige bedragen en niet betaalde facturen onmiddellijk opeisbaar worden. Indien enige factuur (deels) onbetaald blijft, is GreenMobility gerechtigd nieuw, al dan niet reeds gepland gebruik van een auto op te schorten. Voorts de overeenkomst tussen partijen te beëindigen of te ontbinden door blokkering van het GreenMobility-account.

4.8. Tegen een factuur moet binnen 8 dagen na ontvangst worden geprotesteerd. Elke latere klacht wordt als laattijdig beschouwd en kan niet in aanmerking worden genomen.

4.9 Indien de Gebruiker geblokkeerd wordt vanwege roekeloos rijgedrag, slecht gedrag, schade of enige andere schending van de Algemene Voorwaarden, wat kan leiden tot sluiting van het account, heeft de Gebruiker geen recht op compensatie voor verlies van ongebruikte/gedeeltelijk gebruikte pakketten/vooraf betaalde minuten.

 

5. Betalingsvoorwaarden

5.1. Alle door Gebruiker ontvangen facturen van GreenMobility dienen direct na afloop van de rit te worden voldaan.

5.2. Bij niet-naleving van deze Voorwaarden kan GreenMobility aanmaningskosten in rekening brengen, boetes en schadevergoedingen in rekening brengen en zo nodig de deurwaarder inschakelen.

5.3. Schuldvordering in België:

Indien een factuur van GreenMobility NV (België) wordt doorgestuurd ter incasso, kunnen volgende tarieven worden toegepast op de originele factuur:

– Voor schulden onder 150,00 EUR: 20,00 EUR,

– Voor schulden tussen 150,01 EUR en 500,00 EUR: 30,00 EUR + 10% bovenop de schijf boven 150,00 EUR,

– Voor schulden boven 500,01 EUR: 65,00 EUR + 5% bovenop de schijf boven 500,00 EUR met een maximum van 2.000,00 EUR.

 

6. Met betrekking tot de auto

6.1. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om bij aanvang van een rit te controleren of de auto in goede en legale staat verkeert en de remmen, het stuur, de richtingaanwijzers en de verlichting te controleren alvorens te gaan rijden. Iedere klacht en/of schade met betrekking tot de staat van de auto dient voorafgaand aan het rijden met de auto aan GreenMobility te worden gemeld. Bij gebreke daarvan kan de schade aan de inzittende worden toegerekend, ook als niet vaststaat dat de Gebruiker de schade heeft veroorzaakt.

6.2. De auto’s zijn niet voorzien van een kinderzitje en GreenMobility biedt deze ook niet aan.

6.3. De Gebruiker bevestigt ervan op de hoogte te zijn gesteld dat alle auto’s zijn uitgerust met een satellietvolgsysteem, voor veiligheids- en functionaliteitsdoeleinden.

6.4. Stickers of andere versieringen mogen niet van de auto worden verwijderd. Evenmin mogen stickers of andere versieringen worden aangebracht. Indien de stickers of delen daarvan worden verwijderd zal Gebruiker de kosten van GreenMobility betalen om deze te vervangen.

6.5. De auto mag niet gebruikt worden voor:

 1. Het vervoer van passagiers of goederen tegen betaling, direct of indirect.
 2. Rijden op een onverharde weg.
 3. Elke vorm van motorsportwedstrijden, rally’s, demonstraties, rijcursussen of testritten.
 4. Vervoer van goederen die onaangename geuren of ongewone slijtage veroorzaken.
 5. Vervoer van honden of andere huisdieren.
 6. Vervoer van meer passagiers dan er veiligheidsgordels in de auto zijn.
 7. Voor het vervoer van kleine kinderen, tenzij naar behoren gebruik wordt gemaakt van een verplicht kinderzitje of stoelverhoger op de achterbank.

Elk gebruik als genoemd in de bovenstaande paragraaf in 6.5 zal leiden tot onmiddellijke blokkering van de Gebruiker in de systemen van GreenMobility, en de Gebruiker zal aansprakelijk zijn voor alle boetes, schade en andere daarmee verband houdende kosten zonder beperking.

 

6.6. Het is verboden om:

 1. opzettelijk schade veroorzaken aan de auto of een weggebruiker, en de weg, met inbegrip van de uitstoot van rook of een andere geur;
 2. de auto gebruiken onder invloed van alcohol, drugs, medicijnen of een andere gemoedstoestand die het rijgedrag kan beïnvloeden, of niet meewerken aan een test om dit te onderzoeken;
 3. de accu van de auto zodanig ontladen dat de auto het dichtstbijzijnde laadstation niet meer kan bereiken. Wanneer het accuniveau 5% bereikt geeft de auto een waarschuwing over een laag accuniveau en geeft instructies voor oplaadvoorzieningen. In dat geval dient de Gebruiker de auto onmiddellijk op te laden, aangezien de Gebruiker aansprakelijk wordt voor de sleepkosten conform de Prijslijst.
 4. roken of anderen toestaan te roken in de auto.
 5. een airbag in de auto uitschakelen.
 6. reparaties of wijzigingen aan de auto uit te voeren zonder voorafgaande goedkeuring van GreenMobility.
 7. het recht om te rijden overdragen aan een andere persoon dan de geregistreerde Gebruiker. In geval van overtreding verbeurt de Gebruiker een onmiddellijk opeisbare boete zoals vermeld in de Prijslijst plus eventuele verdere kosten.
 8. de auto achterlaten in een ander land dan het land van vertrek. Indien de auto wordt achtergelaten buiten de grenzen van het land van vertrek is de Gebruiker tevens aansprakelijk voor de kosten van het terugbrengen naar het land van vertrek.
 9. het accupeil van de auto laten dalen tot 0%. Bijv. als u een auto huurt vanuit Amsterdam en deze buiten de grens van Nederland rijdt en de auto buiten Nederland met een lege accu komt te staan, worden de sleepkosten aan de Gebruiker in rekening gebracht.
 10. overladen of laden zonder voldoende veiligheidsmaatregelen en/of gebruiken als opslagruimte (zeker niet voor levensmiddelen);
 11. de auto op enigerlei wijze te gebruiken na beëindiging van het gebruik in de app;
 12. de auto te gebruiken voor het vervoer van verdovende middelen, illegale goederen, explosieven, brandbare of explosieve stoffen (met inbegrip van gasflessen)
 13. het interieur van de auto vuil achterlaten en/of afval of andere goederen in de auto achterlaten.
 14. hinderlijk of anderszins illegaal te rijden in de GreenMobility auto’s. De gevolgen hiervan staan in het hoofdstuk Voorwaarden 9.

Elk gebruik als vermeld in deze paragraaf zal leiden tot onmiddellijke blokkering van de Gebruiker in de systemen van GreenMobility, en de Gebruiker zal aansprakelijk zijn voor alle boetes, schade en andere daarmee verband houdende kosten zonder beperking.

6.7. Het volgende geldt voor het oversteken van landsgrenzen in een GreenMobility-auto:

 • België: Een gebruiker die in België een GreenMobility-auto huurt, mag ermee naar Nederland en Luxemburg rijden.
 • Denemarken: Een gebruiker die in Denemarken een GreenMobility-auto huurt, mag ermee naar Zweden rijden.
 • Finland: Een gebruiker die in Finland een GreenMobility-auto huurt, mag geen landsgrenzen oversteken.
 • Nederland: Een gebruiker die in Nederland een GreenMobility-auto huurt, mag ermee naar Duitsland, België en Luxemburg rijden.

 

Indien de Gebruiker rijdt buiten het land waar de trip is gestart, is hij verantwoordelijk voor alle kosten voor opladen, parkeren en (eventueel) slepen van de auto. De Gebruiker moet in elk van de gevallen van grensoverschrijding de auto terugbrengen naar de oorspronkelijke zone in het oorspronkelijke land om de trip te beëindigen.

6.8. GreenMobility behoudt zich het recht voor de auto te allen tijde en zonder toelichting aan Gebruiker terug te nemen, indien GreenMobility vermoedt dat de auto in strijd met deze Voorwaarden wordt of is gebruikt. In dat geval heeft de Gebruiker geen recht op een vervangende auto of financiële vergoeding en is eventueel transport voor rekening van de Gebruiker.

6.9. Indien de politie of een andere overheidsinstantie vaststelt dat de auto tijdens de Huurperiode voor illegale of oneigenlijke doeleinden is gebruikt, hebben zij het recht de auto onmiddellijk in beslag te nemen zonder dat de Gebruiker recht heeft op een vervangende auto of financiële compensatie. De Gebruiker is verantwoordelijk voor elk transport dat hiermee verband houdt. De Gebruiker is voorts verantwoordelijk voor alle juridische of financiële gevolgen die GreenMobility hiervan ondervindt.

6.10. Indien een auto in beslag wordt genomen of in beslag wordt genomen door de politie of autoriteiten, wegens hinderlijk rijgedrag, vandalisme-rijden of anderszins, waarbij GreenMobility het recht op de auto verliest, hetzij kortstondig, hetzij blijvend, is Gebruiker aansprakelijk voor alle kosten en schade, zonder beperking, die GreenMobility dienaangaand maakt of lijdt. Dit geldt specifiek ook voor de prijs van de volledige auto, indien de auto in beslag wordt genomen.

6.11. Indien GreenMobility daarom verzoekt, dient Gebruiker aan het einde van de Huurperiode onverwijld aan GreenMobility mede te delen waar de auto is geparkeerd.

6.12. GreenMobility is niet verantwoordelijk wanneer privé items tijdens of na de Huurperiode worden beschadigd, verloren of vergeten, maar zal in redelijke mate proberen vergeten items terug te vinden.

 

7. Opladen van de auto

7.1. De auto bevat instructies voor het opladen van de auto. De Gebruiker dient deze instructies te lezen en op te volgen. Dit houdt tevens in dat de Gebruiker de auto met een laadkabel in de kofferbak op de voorgeschreven wijze dient aan te sluiten op een goedgekeurde openbare laadpaal. De auto kan ook worden opgeladen bij de door GreenMobility ingerichte oplaadpunten die zich bevinden op de parkeerterreinen binnen de Zone.

7.2. Indien de auto bij een ander dan de hierboven genoemde laadpaal wordt opgeladen, betaalt de Gebruiker de laadkosten zelf, is hij aansprakelijk voor de betaling en kan hij geen aanspraak maken op terugbetaling door GreenMobility. De Gebruiker is in deze gevallen aansprakelijk voor de kosten en vergoedingen die door het gebruik van andere laadstations worden gemaakt.

7.3. Indien de laadkabel of kaart van de auto wordt misbruikt voor het opladen van iets anders dan de gehuurde auto, is de Gebruiker een vergoeding verschuldigd conform de Prijslijst en is hij aansprakelijk voor de kosten en vergoedingen die uit dit misbruik voortvloeien. GreenMobility behoudt zich het recht voor om bij dit soort misbruik aangifte te doen bij de politie.

7.4. Het gebruik van de in de auto aanwezige oplaadsleutelhanger (de sleutel die toegang geeft tot het opladen) is gratis voor zover deze uitsluitend wordt gebruikt om de elektriciteit voor de auto te betalen. De oplaadsleutelhanger kan alleen worden gebruikt bij openbare oplaadstations of oplaadstations die aan GreenMobility zijn voorbehouden. Indien het niet mogelijk is om met de laadsleutelhanger te betalen, bijvoorbeeld bij een particulier of bedrijfslaadstation, worden de kosten van de lading aan de Gebruiker in rekening gebracht. Het gebruik van de oplaadsleutelhanger voor het opladen van andere voertuigen is ten strengste verboden. Hierop staat een boete van € 250 (of het equivalent in andere valuta) per gebeurtenis. Indien blijkt dat de laadsleutelhanger op enig moment is misbruikt, bijvoorbeeld voor een ander voertuig, zal de Gebruiker alle daaruit voortvloeiende kosten aan GreenMobility moeten vergoeden, zulks ter beoordeling van GreenMobility. De oplaadsleutelhanger dient op straffe van een boete in de auto achtergelaten te worden. De boetebedragen zijn te vinden op de Prijslijst. Opgelet: De gps van de auto is niet ingesteld op bepaalde GreenMobility-voorkeuren. Daarom is het niet gegarandeerd dat de gps naar het dichtstbijzijnde partner-oplaadstation zal leiden. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het lokaliseren van het dichtstbijzijnde bruikbare oplaadstation, waar GreenMobility’s oplaadchips/-kaarten kunnen worden gebruikt.

7.5. De Gebruiker kan gratis minuten verdienen voor de volgende Huurperiode door de auto op te laden wanneer het batterijniveau aan het einde van de huur onder een bepaald niveau ligt. Zie GreenMobility.com voor de specifieke batterijniveaus en het aantal gratis minuten dat per auto eenmaal per dag te verdienen is.

7.6. GreenMobility geeft enkel minuten voor opladen als de auto correct oplaadt en als de rit is voltooid/beëindigd. Als de auto correct oplaadt, worden de minuten binnen enkele minuten automatisch toegevoegd aan het account van de klant. Als het opladen mislukt, geeft GreenMobility GEEN minuten voor het opladen.

 

8. De huurperiode

8.1. Bij het reserveren van een auto in de app kan de auto gedurende 20 minuten gratis door de Gebruiker worden gereserveerd. De eerste 20 reserveringsminuten per dag per rit zijn gratis. Daarna betaalt de Gebruiker per minuut (volgens de Prijslijst) voor de reserveringstijd. De Gebruiker kiest de gewenste reserveringstijd bij het reserveren van een auto via de reserveringsoptie. Eventueel gebruikte vrije reserveringstijd (zoals de eerste 20 minuten) wordt om middernacht opnieuw ingesteld. Een reservering brengt een Huurovereenkomst tot stand tussen Gebruiker en GreenMobility.

8.2. De Huurperiode gaat in op het moment dat de Gebruiker de auto ontgrendelt met de mobiele app. De verantwoordelijkheid van de Gebruiker voor de GreenMobility auto gaat op hetzelfde moment in.

8.3. Alvorens de GreenMobility-auto te gebruiken, dient de Gebruiker het interieur van de GreenMobility-auto schoon te maken en op geur te inspecteren. Indien de GreenMobility-auto slecht schoon is of stinkt, is Gebruiker verplicht hierover contact op te nemen met GreenMobility en dit te melden voordat de motor wordt gestart.

8.4. Alvorens de GreenMobility-auto te gebruiken, dient Gebruiker de GreenMobility-auto ook te controleren op niet reeds geregistreerde schade. Indien de GreenMobility-auto in een zodanige beschadigde staat verkeert dat de Gebruiker er niet mee wil rijden, is de Gebruiker verplicht hierover contact op te nemen en GreenMobility te informeren waarna de eventueel voor de controle gebruikte tijd zal worden gecrediteerd.

 1. De Gebruiker dient beschadigingen aan of fouten aan de GreenMobility auto die niet reeds via de app aan GreenMobility zijn aangegeven onmiddellijk te melden.
 2. Indien GreenMobility oordeelt dat schade of fouten moeten worden onderzocht of hersteld voordat de GreenMobility-auto wordt gebruikt, behoudt GreenMobility zich het recht voor het gebruik van de GreenMobility-auto door de Gebruiker te weigeren.

8.5. Tijdens de Huurperiode moet de Gebruiker:

 1. De GreenMobility-auto alleen te besturen indien de Gebruiker zijn/haar geldig rijbewijs bij zich heeft en anderszins lichamelijk en geestelijk in staat is de GreenMobility-auto te besturen.
 2. Zich in alle opzichten houden aan de geldende plaatselijke wegenverkeerswet en andere relevante verkeers- of andere wetten en voorschriften in die stad en dat land.
 3. De GreenMobility-auto goed tegen diefstal beschermen door altijd de ramen te sluiten en de GreenMobility-auto op slot te doen wanneer u deze verlaat.
 4. Onmiddellijk met het gebruik van de GreenMobility-auto stoppen, als de waarschuwingslampjes op het dashboard gaan branden.
 5. Ervoor zorgen dat de GreenMobility-auto te allen tijde voldoende is opgeladen  om de huur van de GreenMobility-auto binnen de Zone te beëindigen en dat de GreenMobility-auto voldoende bereik heeft om de dichtstbijzijnde openbare oplaadpunt te bereiken.
 6. Behandel de GreenMobility-auto correct en behoorlijk, zoals van een gewone doorsnee persoon die een auto huurt mag worden verwacht (ook wel “bonus pater” genoemd, of “optredend als een goed huisvader”).

8.6. Om de huur van de GreenMobility-auto te beëindigen, moet de GreenMobility-auto worden geparkeerd binnen de Zone in de stad waar de Gebruiker de reis is begonnen of de bijbehorende satellietzones, en moet het parkeren tevens voldoen aan de lokale parkeerregels en -wetten en aan deze Voorwaarden. Een GreenMobility-auto moet altijd terugkeren naar de oorspronkelijke zone.

8.7. Bij beëindiging van het huurcontract moet de Gebruiker ervoor zorgen dat:

 1. De laadkabel correct in de bagageruimte van de GreenMobility-auto is gelegd, tenzij de auto wordt opgeladen.
 2. De parkeerrem van de GreenMobility-auto is aangetrokken.
 3. de ramen van de GreenMobility-auto goed gesloten zijn en dat de deuren van de GreenMobility-auto op slot zijn.
 4. De GreenMobility-auto in dezelfde staat en reinheid achtergelaten is, als toen de gebruiker de GreenMobility-auto overnam.
 5. Alle accessoires zoals kinderzitjes zijn aanwezig in en op de auto.

8.8. De Huurperiode voor de GreenMobility auto eindigt pas als Gebruiker ervoor heeft gezorgd dat de lijst in paragraaf 8.7 compleet is en als Gebruiker vervolgens de huur via de mobiele app heeft beëindigd.

8.9. Indien het gebruik om enige reden niet kan worden beëindigd, is Gebruiker verplicht dit onmiddellijk aan GreenMobility te melden via de GreenMobility app of de klantenservice, bij de auto te blijven en de instructies van de klantenservice van GreenMobility op te volgen. Bij twijfel of de beëindiging geslaagd is, dient Gebruiker de klantenservice te bellen om dit te verifiëren, of de auto te laten vergrendelen en de Huurperiode te beëindigen. Indien Gebruiker de auto onjuist vergrendelt of dit nalaat, kan dit tot gevolg hebben dat de Huurperiode niet wordt afgesloten en de kosten voor het gebruik voor rekening van Gebruiker blijven. Ook eventuele vergoedingen of kosten aan GreenMobility worden dan op Gebruiker verhaald.

 

9. Einde van de trip

9.1. GreenMobility betaalt voor parkeren op openbare plekken binnen de Zone en geselecteerde parkeergarages. Deze parkeergarages zijn ook te vinden op de website van GreenMobility en in de mobiele app. Op parkeerplaatsen in particulier bezit moet de Gebruiker ter plaatse betalen.

9.2. De Gebruiker dient de GreenMobility-auto altijd legaal te parkeren volgens de parkeerregels van de stad.

9.3. Aan het einde van de Huurperiode dient de auto te worden geparkeerd op openbare parkeerplaatsen, door GreenMobility geselecteerde parkeergarages waar de auto legaal mag worden geparkeerd, en op parkeerplaatsen die niet zijn gereserveerd voor specifieke soorten vervoer, zoals parkeerplaatsen voor gehandicapten, taxi’s, vrachtwagens en carpoolplaatsen die zijn gereserveerd voor bepaalde andere deelauto’s. Auto’s mogen ook worden geparkeerd op parkeerplaatsen die voorbehouden zijn aan elektrische auto’s, maar niet in tuinen, garages of andere plaatsen. De auto’s mogen NIET worden geparkeerd op publieke parkeerplaatsen die kunnen worden afgesloten met een slagboom, parkeerplaatsen waar een parkeerlimiet (in tijd of een andere beperking) geldt op enig moment van de dag of week nadat de auto is geparkeerd, tenzij dit wordt vermeld in de parkeerrichtlijnen van de lokale stad op de website en in de app. Kijk voor een parkeeroverzicht op de GreenMobility website en in de mobiele app.

9.4. GreenMobility behoudt zich het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving, het parkeren in bepaalde zones te verbieden, ook al behoren deze normaliter tot de Zone. Een dergelijke wijziging kan zelfs plaatsvinden wanneer de Gebruiker een Huurperiode is begonnen en het betreffende gebied wordt in deze gevallen geacht buiten de Zone te liggen. De huidige Zone is altijd te zien in de app.

9.5. De Gebruiker is de parkeerkosten verschuldigd die gedurende de Huurperiode en de tijd na afloop van de Huurperiode op de GreenMobility-auto worden geheven totdat een nieuwe Gebruiker de GreenMobility-auto huurt of totdat de GreenMobility-auto door GreenMobility wordt verplaatst, indien de auto niet volgens de beschreven parkeerregels is geparkeerd. Indien het parkeren niet geschiedt volgens het bepaalde in dit artikel 9 en GreenMobility als gevolg van het parkeren van de Gebruiker de GreenMobility-auto heeft moeten wegslepen of verplaatsen, heeft GreenMobility recht op vergoeding van haar kosten door de Gebruiker.

 

10. Boetes

10.1. De Gebruiker is standaard verantwoordelijk voor alle ontvangen boetes in verband met het gebruik van GreenMobility auto’s, ook als deze boete wordt uitgeschreven na afloop van de rit, maar gerelateerd is aan de rit. De enige uitzonderingen op deze verantwoordelijkheid zijn de gevallen die op de website van GreenMobility staan vermeld, met de steeds lopende wijzigingen.

10.2 Indien Gebruiker een parkeerboete ontvangt, behoudt GreenMobility zich het recht voor om de parkeerboete en eventuele bijbehorende kosten automatisch van de door Gebruiker gekozen betaalmethode af te schrijven, om de parkeerboete te verrekenen met de verstrekker van de boete. GreenMobility is gerechtigd voor de afhandeling van de parkeerboete redelijke administratiekosten in rekening te brengen.

10.3. GreenMobility is altijd gerechtigd de inning van de parkeerboete over te dragen aan een externe parkeerboetebehandelaar, zoals in sommige landen het geval is, of aan de parkeerboeteverstrekker of aan een incassodienst indien dit noodzakelijk wordt geacht. In ieder geval betekent dit ook de overdracht van noodzakelijke gegevens over of van de Gebruiker en de ritinformatie in verband met de parkeerboete-uitgifte.

10.4. Indien de Gebruiker een bekeuring voor te hard rijden ontvangt, die aan GreenMobility als rechtmatige eigenaar of gebruiker van de auto wordt toegezonden, behoudt GreenMobility zich het recht voor om de bekeuring en de eventueel daaraan verbonden kosten automatisch van de door de Gebruiker gekozen betaalmethode af te schrijven, om de bekeuring met de verstrekker van de bekeuring te verrekenen.

10.5. De Gebruiker is verplicht de verantwoordelijkheid voor de (snelheids)boete te aanvaarden en in het geval dat de Gebruiker het er niet mee eens is, het geschil rechtstreeks aan de bevoegde autoriteiten voor te leggen en GreenMobility van dit proces vrij te stellen. Voorts is de Gebruiker verplicht verzoeken van GreenMobility betreffende boetes te beantwoorden en te handelen om de betaling van de boete naar behoren te faciliteren.

 

10.6. GreenMobility is gerechtigd om op verzoek of op eigen initiatief persoonlijke gegevens van Gebruiker te verstrekken aan de politie of andere autoriteiten in verband met snelheidsovertredingen en/of (parkeer)boetes. In het geval dat de snelheidsboete door externe afhandelings- of incassobedrijven wordt of kan worden afgehandeld, is GreenMobility gerechtigd de relevante informatie over de Gebruiker te verstrekken om de desbetreffende boetes te innen.

10.7. De Gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk de aansprakelijkheid voor het op verzoek van GreenMobility betalen van alle bekeuringen, vergoedingen, incasso’s en juridische kosten in verband met parkeer- of wetsovertredingen die tijdens de Huurperiode aan het voertuig of de bestuurder worden opgelegd en daarna voor zover die samenhangen met het gebruik van het voertuig tijdens de Huurperiode van de Gebruiker. De Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het betalen van de betreffende instantie of onderneming indien of wanneer deze om betaling verzoekt. Om het risico van escalatie van dergelijke bekeuringen of kosten te vermijden, kan GreenMobility ervoor kiezen de instantie of het bedrijf te betalen of de identiteit van de Gebruiker bekend te maken. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de kosten van het ticket en voor een administratieve vergoeding aan GreenMobility.

10.8 Indien de Gebruiker parkeert op een plaats die niet voldoet aan de parkeerregels van GreenMobility tijdens of na de rit (zie parkeerregels op de website), is de Gebruiker verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de parkeerschijf correct is ingesteld en in overeenstemming is met de huidige regels voor parkeerschijven.

 

11. Verzekering, schade en aansprakelijkheid

11.1. De auto’s van GreenMobility zijn verzekerd middels een wettelijk verplichte verkeersaansprakelijkheidsverzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid of WA verzekering) en in sommige markten een uitgebreide dekking. Alle schade dient onmiddellijk en binnen maximaal 12 uur aan GreenMobility te worden gemeld, ongeacht of u als Gebruiker verantwoordelijk was voor de schade of niet.

11.2. De Gebruiker betaalt het eigen risico (ook wel eigen risico genoemd) van van € 5000 + € 2500 (als een andere partij betrokken is) per gebeurtenis in geval van schade die onder de wettelijke aansprakelijkheid (WA) valt. Dit geldt alleen voor de WA voor schade veroorzaakt aan derden en niet voor schade aan de auto zelf of aan of van eigendommen van Gebruiker. GreenMobility kan alle schade aan de auto zelf rechtstreeks bij de Gebruiker in rekening brengen. Dit valt niet onder de verzekering. Indien de Gebruiker handelt in strijd met enige bepaling van deze Voorwaarden, is de Gebruiker jegens GreenMobility aansprakelijk voor volledige vergoeding van de schade en daarmee samenhangende kosten aan de auto en/of aan derden.

11.3. De hoogte van het eigen risico is onder meer afhankelijk van de leeftijd van de Gebruiker. Het eigen risico vervalt indien de Gebruiker onzorgvuldig heeft gehandeld, gekenmerkt als grove nalatigheid, of indien de schade door de omstandigheden van de Gebruiker niet door de verzekering wordt gedekt en in dat geval is de Gebruiker volledig aansprakelijk voor alle kosten. De Gebruiker wordt erop gewezen dat er ook sprake is van grove nalatigheid wanneer een andere persoon dan de Gebruiker de auto bestuurt tijdens zijn/haar huurperiode. Zowel bestuurder als Gebruiker zijn in dit geval gezamenlijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle kosten in geval van schade of andere gebeurtenissen.

11.4. Bij aanvang van de Huurperiode kan de Gebruiker kiezen voor een verzekering die het eigen risico bij schade beperkt. Deze optie is na aanvang van de Huurperiode niet meer beschikbaar en de gekozen verzekering kan niet worden opgezegd.

11.5. De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle schade die tijdens de Huurperiode aan de auto wordt toegebracht. Dit geldt ook indien deze schade is veroorzaakt door een derde, indien deze zich niet bekend maakt of anderszins niet aansprakelijk kan worden gesteld.

De Gebruiker is aansprakelijk voor de handelingen en nalatigheden van zijn passagiers, zelfs indien deze handelingen en nalatigheden niet door de Gebruiker waren toegestaan.

11.6. In geval van een ongeval, pech of enige gebeurtenis die schade aan de auto of aan (eigendommen van) derden kan veroorzaken of heeft veroorzaakt, dient de Gebruiker onmiddellijk contact op te nemen met de klantenservice van GreenMobility. De Gebruiker is verplicht de instructies van de klantenservice op te volgen. Het inschakelen van enige vorm van pechhulp buiten GreenMobility om, is voor rekening en risico van de Gebruiker. In geval van een ongeval waarbij een derde partij of een derde voertuig betrokken is, dient contact te worden opgenomen met de politie en dient ook GreenMobility te worden ingelicht.

De Gebruiker aanvaardt zijn verplichting om de belangen van GreenMobility in geval van schade of enige andere verzekeringsgebeurtenis te beschermen door:

 1. GreenMobility onmiddellijk en binnen maximaal 12 uur in kennis te stellen van schade aan de auto of aan (eigendommen van) derden.
 2. GreenMobility alle informatie verstrekken die relevant kan zijn. Het verkrijgen van de namen en adressen van alle betrokken partijen en eventuele getuigen.
 3. Zijn aansprakelijkheid niet toe te geven of schuld te bekennen.
 4. Te voorkomen dat Gebruiker het voertuig verlaat zonder de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen.
 5. Onmiddellijk de politie te waarschuwen als de schuld van de andere partij moet worden vastgesteld of in geval van persoonlijk letsel.
 6. Binnen 48 uur na het ongeval een volledig en waarheidsgetrouw schadeformulier in te vullen en te ondertekenen en het originele document bij GreenMobility in te leveren. Het niet of te laat inleveren van het volledig ingevulde schadeformulier wordt beschouwd als belemmering van de afhandeling van de schade en GreenMobility behoudt zich het recht om alle kosten in verband met het ongeval op de Gebruiker te verhalen. Onjuiste verklaringen, in het bijzonder met betrekking tot de aansprakelijkheid, zijn voor de rekening van de Gebruiker. Het schadeformulier vind je hier.

11.7. In geval van een verkeersongeval of pech buiten de Zone, waarvoor de Gebruiker verantwoordelijk is, neemt de Gebruiker alle kosten in verband met de terugkeer van de auto naar de Zone voor zijn rekening.

In ieder geval zijn de Gebruikers verantwoordelijk voor de koste van hun eigen terugkeer naar de Zone.

11.8. In het geval dat schadevergoedingen of vergoedingen die bestemd zijn voor GreenMobility rechtstreeks aan de Gebruiker worden betaald, zal de Gebruiker GreenMobility hiervan onmiddellijk in kennis stellen en deze vergoeding(en) aan GreenMobility (terug)betalen.

 

12. Aansprakelijkheid van GreenMobility

12.1. De aansprakelijkheid van GreenMobility is beperkt tot nakoming van de verplichtingen die GreenMobility uitdrukkelijk heeft op grond van deze Voorwaarden. Zij is nimmer aansprakelijk voor schade die Gebruiker(s) direct of indirect lijden als gevolg van of in verband met het gewenste of feitelijke gebruik van een auto.

12.2. GreenMobility is niet aansprakelijk voor schade of verlies als gevolg van het gebruik van de auto door Gebruiker, inclusief eigendommen van derden, tenzij GreenMobility nalatig heeft gehandeld.

12.3. In geen geval kan GreenMobility aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, waaronder schade als gevolg van onnodige vertraging van de Gebruiker indien de auto niet beschikbaar is of defect raakt tijdens de Huurperiode van de Gebruiker.

12.4. Indien GreenMobility desondanks gehouden is tot betaling van schadevergoeding, zal de hoogte daarvan nooit hoger zijn dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van GreenMobility in het betreffende geval uitkeert. Indien de aansprakelijkheid van GreenMobility niet door een verzekering wordt gedekt, is de schadevergoedingsplicht van GreenMobility beperkt tot € 250,-.

 

13. Prijsstelling en betaling

13.1. De prijs voor het huren van de GreenMobility-auto wordt berekend vanaf de duur van de Huurperiode (per begonnen minuut) volgens de bij aanvang van de Huurperiode geldende Prijslijst. Op dat moment wordt de Gebruiker gewezen op de heffing van een vergoeding volgens de Prijslijst voor het ophalen en afleveren van de GreenMobility-auto op geselecteerde locaties, bijvoorbeeld de luchthaven van Kopenhagen. Een bijgewerkte lijst met aanvullende kosten vindt u op de GreenMobility-site.

Alle prijzen zijn inclusief BTW in het desbetreffende land. Uitzondering hierop kunnen afzonderlijke en specifieke B2B-accounts zijn.

13.2. Indien de Gebruiker heeft gekozen voor betaling per minuut (per begonnen minuut), zal GreenMobility het verschuldigde bedrag voor het huren van de GreenMobility auto in rekening brengen op de creditcard van de Gebruiker wanneer de Gebruiker de Huurperiode van de GreenMobility auto heeft beëindigd. Met een dag vertraging kan de Gebruiker zijn/haar reis zien in de app en op de website, onder zijn/haar profiel.

13.3. De Gebruiker kan ervoor kiezen een voordeelpakket met vooruitbetaalde minuten te kopen zoals genoemd onder Pakketten in de app. De prijs van het pakket wordt aan het begin van de Huurperiode in mindering gebracht volgens de Pakketprijs of abonnementskorting als vermeldt in de Prijslijst. Prepaid minuten zijn 6 tot 12 maanden geldig vanaf de datum van aankoop cf. Prijslijst. Gereden minuten naast de inbegrepen minuten in de pakketten worden geprijsd tegen het standaardtarief. Weet Gebruiker, dat het recht op annulering van 14 dagen niet meer mogelijk is wanneer de Gebruiker de minuten in het pakket is gaan gebruiken.

13.4. De Gebruiker kan ervoor kiezen een uur- of dagpakket aan te schaffen. De prijs van het pakket wordt aan het begin van de Huurperiode in mindering gebracht volgens de Prijslijst of abonnementskorting, en het pakket gaat automatisch in op de eerstvolgende rit die de Gebruiker start in een GreenMobility-auto. Indien niet gestart, zijn alle uur- en dagpakketten 3 maanden geldig vanaf de aankoopdatum. Indien de Gebruiker meer rijdt dan het aantal kilometers of langer dan het aantal uren/dagen dat in het pakket is opgenomen, worden extra kosten in rekening gebracht cf. de Prijslijst. Weet Gebruiker, dat het annuleringsrecht van 14 dagen niet meer mogelijk is zodra het pakket is geactiveerd op een bepaalde reis. GreenMobility behoudt zich het recht voor om een ongebruikt uur- of dagpakket na 3 maanden van het GreenMobility account van de Gebruiker te verwijderen zonder compensatie van kosten.

 1. GreenMobility behoudt zich het recht voor om een uur/dag pakket toe te voegen dat de gereden tijd verlengt en dekt indien een pakket langer dan 3 uur is verlopen.
 2. GreenMobility behoudt zich het recht voor de actieve huur van de auto onmiddellijk te beëindigen indien betaling van een uur/dag pakket uitblijft. Indien de auto zich buiten een GreenMobility zone bevindt, worden de kosten voor het verplaatsen of wegslepen van de auto in rekening gebracht aan de Gebruiker.

13.5. De prijs van de Gebruiker voor het huren van één en dezelfde GreenMobility-auto binnen 24 uur kan nooit hoger zijn dan de maximumprijs per dag zoals vermeld in de Prijslijst. Indien de Gebruiker na afloop van de dag nog met de GreenMobility-auto rijdt, worden de resterende minuten gefactureerd tegen het gewone minutentarief, zie de Prijslijst.

 1. GreenMobility behoudt zich het recht voor een uur/dag pakket aan de actieve rit toe te voegen indien de Gebruiker langer dan 5 uur een auto huurt zonder een actief uur/dag pakket. Het pakket dekt de duur van de rit.
 2. GreenMobility behoudt zich het recht voor de actieve huur van de auto onmiddellijk te beëindigen indien betaling van een uur/dag pakket uitblijft. Indien de auto zich buiten een GreenMobility zone bevindt, worden de kosten voor het verplaatsen of wegslepen van de auto in rekening gebracht aan de Gebruiker.

13.6. De dienst “Invite a friend” kan alleen worden gebruikt voor het oorspronkelijke doel, namelijk het promoten van GreenMobility op een manier die de eigen communicatie en kanalen van GreenMobility niet verstoort. Een unieke code mag niet aan het publiek beschikbaar worden gesteld door deze bijvoorbeeld te delen op webpagina’s of een van de kanalen van GreenMobility. De Gebruiker mag de code delen via privéberichten, groepsberichten of in een bericht op zijn privé sociale media, maar de code mag niet als vast onderdeel worden toegevoegd aan een social media profiel of andere pagina’s. Als de Gebruiker zich niet aan de regels houdt, worden alle verdiende minuten geannuleerd en worden de account van de Gebruiker en bijbehorende, nieuw aangemaakte accounts opgeschort. De minuten die met deze dienst zijn verdiend, vervallen zonder waarschuwing 12 maanden na de datum waarop ze zijn verdiend.

13.7. De Gebruiker wordt erop gewezen dat er belastingplicht kan ontstaan volgens de geldende belastingregels indien de werkgever van de Gebruiker de bonusreis heeft betaald en de verdiende minuten privé worden gebruikt. Dit is te vergelijken met andere bijzondere loontoeslagen die door de ontvanger aan de belastingdienst moeten worden opgegeven en dit is voor GreenMobility niet relevant, aangezien GreenMobility geen aansprakelijkheid erkent voor de belastingverplichtingen van de Gebruiker. Het reserveren en huren van de GreenMobility auto omvat geen annuleringsrecht.

13.8. Na afloop van de Huurperiode is de Gebruiker nog verplicht voldoende dekking op zijn/haar betaalwijze te hebben voor andere kosten in verband met de huur volgens deze Voorwaarden, waaronder het betalen van schade, boetes, schadevergoeding en andere vergoedingen. Indien dergelijke vorderingen op de Gebruiker ontstaan, zal GreenMobility hierover contact opnemen met de klant voordat het verschuldigde bedrag van de creditcard van de Gebruiker wordt afgeschreven.

13.9. Indien een opname door de creditcardverstrekker van Gebruiker wordt geweigerd en dit te wijten is aan de eigen omstandigheden van Gebruiker, kan GreenMobility extra kosten bij Gebruiker in rekening brengen. Indien het geld niet van de rekening van de Gebruiker kon worden opgenomen, behoudt GreenMobility zich het recht voor een lopende reis te beëindigen, zonder kennisgeving of aansprakelijkheid.

13.10. GreenMobility behoudt zich het recht voor vorderingen op de Gebruiker over te dragen aan externe derden. Dit kunnen bijvoorbeeld incassobureaus zijn, overheidsinstanties, particuliere parkeerbedrijven, boetebedrijven of dergelijke, afhankelijk van het land. In een dergelijk geval kan de Gebruiker de schuld alleen volledig voldoen aan de derde partij aan wie GreenMobility de vordering heeft overgedragen. In geval van overdracht van een vordering wordt de Gebruiker, afhankelijk van het soort vordering en het land, door GreenMobility of door de derde ingelicht.

 

14. Duur en beëindiging

14.1. Een gebruikersregistratie bij GreenMobility wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt door opzegging door één der partijen. Elke registratie eindigt in geval van faillissement, surseance van betaling of schuldsanering van Gebruiker of onderneming, telkens op het moment dat dit wordt uitgesproken of vastgesteld.

14.2. De registratie kan te allen tijde door de Gebruiker worden geannuleerd door dit te melden aan de klantenservice. Verschuldigde betalingen moeten door de Gebruiker worden voldaan, voordat de Gebruiker definitief kan worden verwijderd uit het systeem van GreenMobility.

14.3. GreenMobility is gerechtigd de registratie eenzijdig met onmiddellijke ingang te beëindigen in de volgende gevallen:

 1. bij niet tijdige betaling na de ingebrekestelling inzake de prijs voor het gebruik van een auto. (parkeer)Boetes en/of andere kosten zijn direct opeisbaar. Niet tijdige betaling van (parkeer)boetes en/of andere kosten kan derhalve leiden tot onmiddellijke eenzijdige beëindiging door GreenMobility;
 2. indien blijkt dat tijdens de inschrijving of gedurende de looptijd van de inschrijving onjuiste gegevens zijn verstrekt of niet zijn verstrekt, waardoor van GreenMobility niet kan worden verwacht dat zij de inschrijving en daarmee de overeenkomst voortzet;
 3. indien de gebruiker na ingebrekestelling zijn verplichtingen uit hoofde van de registratie en de bijbehorende Voorwaarden niet nakomt;
 4. in geval van een vermoeden door GreenMobility van misbruik, fraude of andere onbehoorlijke handelingen door/van Gebruiker of personen die toegang hebben tot identificatiegegevens van Gebruiker, zulks uitsluitend ter beoordeling van GreenMobility. Dit geldt ook in het geval Gebruiker iemand anders dan Gebruiker een auto laat besturen.

14.4. Indien de registratie wordt beëindigd voordat de auto geldig is ingeleverd overeenkomstig de Voorwaarden, heeft GreenMobility met name de volgende rechten:

 1. recht op betaling van de huurprijs totdat de auto geldig is ingeleverd,
 2. recht op onmiddellijke revindicatie van de auto, op kosten van de Gebruiker indien de Gebruiker de auto niet onmiddellijk op legale wijze teruggeeft,
 3. recht op volledige schadevergoeding.

14.5. GreenMobility is gerechtigd haar eventuele verplichtingen jegens Gebruiker onmiddellijk op te schorten totdat een vordering volledig is afgewikkeld.

 

15. Persoonlijke gegevens

15.1. In verband met de registratie van de gebruiker of de inschrijving voor een abonnement geeft de gebruiker GreenMobility toestemming om nieuws en soortgelijke informatie naar het e-mailadres van de klant te sturen. Gebruiker heeft te allen tijde het recht de toestemming in te trekken door een e-mail te sturen naar GreenMobility.

15.2. GreenMobility verzamelt, bewaart en verwerkt persoonsgegevens van de Gebruiker. Details over die informatie zijn te vinden in het privacybeleid van GreenMobility op greenmobility.com. GreenMobility houdt zich aan de huidige AVG-wetgeving, en lokale wetten waar van toepassing en waar deze de AVG kunnen vervangen.

15.3. De Gebruiker heeft het recht om een klacht over de verwerking van de gegevens van de Gebruiker door GreenMobility in te dienen bij:

 

België:

Belgisch Agentschap voor Gegevensbescherming
Tel: +32 2 274 48 00
E-mail: [email protected]


Denemarken:

Deense dienst voor gegevensbescherming
Tel: +4533193200
E-mail: [email protected]

Finland:

Finnish Data Protection Agency
Tel: +358 29 566 6700
E-mail: [email protected]

Nederland:

Autoriteit Persoonsgegevens
Tel.: (+31) – (0)70 – 888 85 00
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

15.4. Bepaalde bedrijven kunnen door GreenMobility worden ingehuurd om diverse werkzaamheden te verrichten in verband met de door GreenMobility geleverde diensten. Deze bedrijven kunnen toegang hebben tot persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden, maar zij mogen alleen de persoonsgegevens gebruiken die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun werkzaamheden en zij mogen deze niet voor andere doeleinden gebruiken. De identiteit van deze bedrijven is te vinden in ons privacybeleid op greenmobility.com.

15.5. GreenMobility behoudt zich het recht voor persoonlijke informatie te gebruiken en openbaar te maken indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke vereisten, om te voldoen aan verzoeken van de Gebruiker, of om bijstand te verlenen bij gerechtelijke onderzoeken of zaken betreffende de veiligheid van leven en eigendom.

15.6. De Gebruiker heeft de mogelijkheid om volledige toegang te krijgen tot de door de Gebruiker aan GreenMobility verstrekte persoonsgegevens. Indien de Gebruiker op enig moment de persoonsgegevens die GreenMobility over de Gebruiker heeft geregistreerd wil wijzigen of verwijderen, of indien de Gebruiker de toegang die GreenMobility heeft om contact op te nemen met de Gebruiker wil wijzigen, kan de Gebruiker altijd contact opnemen met GreenMobility en GreenMobility hiervan op de hoogte stellen. De Gebruiker kan de persoonsgegevens ook aan zichzelf of aan een door de Gebruiker gekozen verantwoordelijke voor de verwerking laten verstrekken. De Gebruiker kan contact opnemen met GreenMobility via onze lokale contactgegevens die te vinden zijn in de footer op de website.

15.7. GreenMobility behoudt zich het recht voor persoonsgegevens op te slaan en te verwerken, ook na beëindiging van het account van de Gebruiker, op basis van lokale wet- en regelgeving, in verband met verkeersovertredingen, ongevallen, boetes en andere relevante scenario’s.

 

16. Herroepingsrecht

16.1. De Gebruiker heeft een herroepingsrecht gedurende 14 dagen vanaf de datum waarop de Gebruiker de aankoop heeft gedaan, zoals aangegeven in cf. 13.3. Het herroepingsrecht loopt vanaf het moment van aankoop/registratie.

16.2. De Gebruiker moet GreenMobility vóór het verstrijken van de termijn schriftelijk in kennis stellen van de opzegging. Het is voldoende dat het bericht vóór het verstrijken van de termijn is verzonden.

16.3. In geval van reservering of gebruik van de auto is er geen herroepingsrecht.

16.4. Het herroepingsrecht vervalt indien de minuten geheel of gedeeltelijk zijn gebruikt.

 

17. Toepasselijk recht en jurisdictie

17.1. Indien Gebruiker en GreenMobility geen minnelijke oplossing voor het gegeven probleem kunnen vinden, kan Gebruiker een klacht indienen bij de plaatselijke instanties voor consumentenbescherming.

17.2. Deze Voorwaarden en alle geschillen tussen GreenMobility en de Gebruiker zullen worden uitgelegd overeenkomstig het plaatselijke recht en de rechtbank van het rechtsgebied waar de autoverhuurperiode is begonnen. Tenzij GreenMobility besluit gebruik te maken van Deens recht en rechtbanken.

17.3. Indien een of meer bepalingen van de Voorwaarden ongeldig worden verklaard, blijven de overige bepalingen geldig.

 

18. Geldigheid en overdracht

18.1. GreenMobility behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor deze algemene Voorwaarden en de Prijslijst te wijzigen en op haar website te publiceren.

18.2. De tussen GreenMobility en Gebruiker gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GreenMobility. Gebruiker geeft GreenMobility bij voorbaat het recht om, zonder uitdrukkelijke toestemming van Gebruiker nodig te hebben, de gehele overeenkomst of delen daarvan over te dragen. Indien dit gebeurt, zal GreenMobility de Gebruiker hiervan op de hoogte stellen.

18.3. Indien er een verschil is tussen de lokale en de Engelse versie van de Voorwaarden, prevaleert de Engelse versie van de algemeneV.

18.4 Bovenstaande Voorwaarden zijn ook van toepassing op de hieronder genoemde verdere huurmogelijkheden, tenzij hieronder afgewezen.

 

19. Reservering

19.1. De prijs voor het vooraf reserveren van een auto staat vermeld in de Prijslijst.

19.2. In Kopenhagen, Aarhus, Malmo, Göteborg, Düsseldorf, Keulen, Antwerpen, Gent en Helsinki kan binnen de Zone een GreenMobility-auto worden afgeleverd.

19.3. Bij het vooraf reserveren van een auto kunt u twee opties voor aflevering kiezen. De ene is levering aan de deur, die wordt gedefinieerd als de dichtstbijzijnde legale parkeerplaats in de buurt van uw adres, zie de regels voor het parkeren van GreenMobility-auto’s. De andere manier is om een auto te reserveren met levering binnen 500 meter van uw adres.

19.4. De auto is beschikbaar en voor u gereserveerd 20 minuten voor de aflevertijd en 1 uur daarna.

19.5. U moet de auto ten minste 10 uur van tevoren reserveren in Kopenhagen en Aarhus, 12 uur van tevoren in Antwerpen, Helsinki en Brussel.

19.6. Vooraf reserveren gebeurt via onze app onder het menu “Boek een auto”. Na bevestiging van uw reservering krijgt u een bevestiging per SMS en e-mail.

19.7. Ten vroegste 20 minuten voor het bestelde tijdstip begint de reservering op exact dezelfde wijze als u die kent van normale reserveringen van onze auto’s. Reserveringen na de 20 minuten kosten een extra minuutprijs c.f. de Prijslijst.

19.8. Als u niet binnen 60 minuten na het tijdstip waarop de auto is besteld een rit bent begonnen in de vooraf gereserveerde auto, wordt uw reservering stopgezet en wordt de auto vrijgegeven voor andere gebruikers, die hem vrij kunnen reserveren zoals alle andere auto’s.

19.9. U wordt de voorboekingsprijs in rekening gebracht, ongeacht of u een reis met de voorgeboekte auto begint of niet.

19.10. Kosteloos annuleren is mogelijk tot de minimale voorboekingstijd per stad.

19.11. De reserveringskosten worden berekend ongeacht of een reis met de gereserveerde auto is begonnen of niet.

19.12. Voor het rijden in een vooraf gereserveerde auto gelden dezelfde regels en voorwaarden als voor het normale rijden in een GreenMobility auto. Dit geldt ook voor het verbruik van minuten van uw rekening tot de minuutprijs van de minuten die u gebruikt. De auto moet geparkeerd worden op alle legale plaatsen binnen de Zone.

19.13. Niet alle autotypes zijn beschikbaar om vooraf te reserveren in een bepaalde stad. U kunt altijd de beschikbare autotypes in de app zien.

 

20. Zakelijk / Commercieel Rijden

20.1. Dit hoofdstuk bevat de Voorwaarden met betrekking tot het rijden via een zakelijke of bedrijfsovereenkomst met GreenMobility. Wij noemen deze Zakelijke – of Bedrijfsovereenkomst.

20.2. Voor de werknemer die met een zakelijke overeenkomst rijdt, gelden dezelfde algemene voorwaarden als voor privé-rijden. Maar met toevoeging van de volgende regels.

20.3. Het bedrijf dat de overeenkomst aangaat, aanvaardt de volgende regels:

20.4. De afrekening vindt plaats met de creditcard van het bedrijf of via een factuur. De gekozen Business Agreement Administrator van het bedrijf kiest de gewenste oplossing in de app.

20.5. De prijzen zijn dezelfde voor zakelijk rijden als voor privé rijden, maar worden geadverteerd exclusief BTW.

20.6. Het bedrijf betaalt voor het rijden van werknemers via de Bedrijfsovereenkomst. Dit geldt onder meer voor boetes, belastingen, schade, vergoedingen en aansprakelijkheid. Het bedrijf moet GreenMobility schadeloos stellen voor incidenten die door de werknemer zijn veroorzaakt.

20.7. De ritten van de werknemer worden geregistreerd en de historie wordt getoond aan de beheerder van de Zakelijke Overeenkomst. De werknemer accepteert dit bij de registratie voor het rijden onder werktijd op het zakelijke account van de Zakelijke Overeenkomst. Eventuele gevolgen voor de privacy in de relatie werkgever-werknemer zijn voor GreenMobility niet relevant.

20.8. De op de zakelijke rekening behorende bij de Zakelijke Overeenkomst vermelde reizen van de werknemer worden door GreenMobility altijd als beroepsmatig beschouwd. Elke aangelegenheid tussen werkgever en werknemer is voor GreenMobility irrelevant. En vice versa bij het rijden op een persoonlijke rekening. Hier moet de werknemer zelf betalen en krijgt hij geld van zijn werkgever als onkostenvergoeding.

20.9. GreenMobility is niet verantwoordelijk voor vergeten voorwerpen of iets anders dat in de auto’s wordt achtergelaten.

 

21. Abonnement “GreenSaver”

21.1. De maandelijkse betaling genaamd “GreenSaver” geeft de Gebruiker toegang tot diverse kortingen en voordelen bij GreenMobility. GreenMobility biedt één of meer soorten abonnementen aan. Een Gebruiker kan slechts op één abonnement tegelijkertijd zijn ingeschreven.

21.2. Aanvaarding en aankoop van een abonnement vindt plaats via de app. De overeenkomst komt tot stand wanneer de Gebruiker de aankoop in de app bevestigt. Andere voordelen of gespaarde minuten bij GreenMobility kunnen niet worden ingeruild voor een abonnementsbetaling.

21.3. De abonnementsprijs wordt maandelijks afgeschreven van de gekoppelde creditcard van de Gebruiker.

21.4. GreenMobility kan te allen tijde de aan het abonnement van Gebruiker verbonden voordelen en kortingen, alsmede de omvang van deze voordelen en kortingen wijzigen. Evenzo kan GreenMobility te allen tijde de abonnementsprijs wijzigen met inachtneming van een redelijke termijn.

21.5. De prijsoverzichten, FAQ’s en de marketing van GreenMobility laten zien welke voordelen en kortingen aan het abonnement zijn gekoppeld. Het gaat bijvoorbeeld om de minuutprijs, prepaid minuten, uur- en dagpakketten, vooraf gereserveerde auto’s en diverse gebiedstarieven.

21.6. De voordelen en kortingen behoren uitsluitend toe aan de Gebruiker en kunnen niet met anderen worden gedeeld. In de praktijk betekent dit dat het abonnement niet vanaf meerdere elektronische apparaten mag worden gebruikt. Dit wordt automatisch bijgehouden.

21.7. Wij behouden ons het recht voor om accounts te sluiten of te blokkeren bij schending van onze Voorwaarden. Net zoals wij ons het recht voorbehouden om een abonnement zonder kennisgeving te annuleren, ongeacht de reden.

21.8. Aan de aankoop van een abonnement door de Gebruiker is het wettelijke herroepingsrecht van 14 dagen verbonden. De Gebruiker kan alleen herroepen als het abonnement niet binnen 14 dagen is gebruikt. De Gebruiker gebruikt het abonnement door, via het abonnement, een aankoop te doen, gebruik te maken van een uitkering of een rit te rijden.

21.9. De opzegtermijn loopt over een maand + een maand vanaf de datum van inschrijving. De Gebruiker kan het abonnement opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand tot het einde van de betalingsperiode van de Gebruiker. Een betalingsperiode gaat in op de datum waarop de Gebruiker zich op het abonnement abonneert. Dit betekent dat de Gebruiker, ongeacht de opzegdatum, op de eerstvolgende inschrijvingsdatum de abonnementsprijs in mindering wordt gebracht en dat de Gebruiker 1 maand na de laatste betalingsdatum abonnee blijft van de voordelen.

21.10. Als een betaling mislukt, loopt het abonnement automatisch door, maar dit gebeurt zonder de inbegrepen voordelen en kortingen. Indien de mislukte betaling te wijten is aan eigen omstandigheden van de Gebruiker, kan een extra vergoeding in rekening worden gebracht.

 

22. Derdenbeding

Nederlands derdenbeding

22.1. Klant bevestigt en verklaart ermee in te stemmen dat Athlon eigenaar is van het voertuig en dat het betreffende voertuig door Athlon aan Lessor wordt verhuurd, welk voertuig op zijn beurt door Lessor aan Gebruiker wordt onderverhuurd.

22.2. Ongeacht het bestaan van deze overeenkomst is Lessor verplicht het voertuig op eerste verzoek van Athlon en conform haar instructies aan Athlon terug te geven en af te leveren, zonder dat Lessor enig (retentie)recht jegens Athlon kan inroepen. In geval van een dergelijk verzoek zal Gebruiker volledig en onvoorwaardelijk aan een dergelijk verzoek meewerken en het voertuig aan Athlon teruggeven en afleveren, zonder dat Athlon aansprakelijk is voor schade, kosten of welke aansprakelijkheid dan ook, en eindigt deze overeenkomst tussen Lessor en Gebruiker met onmiddellijke ingang en zonder opzegtermijn, mits deze overeenkomst niet is overgedragen aan Athlon overeenkomstig onderstaand lid c.

22.3. Partijen komen overeen dat de artikelen 7:226 en 7:227 BW niet van toepassing zijn op de overeenkomst tussen Gebruiker en GreenMobility en deze onderhuur.

22.4. Dit derdenbeding (lid a tot en met f) kan door Lessor of User niet worden herroepen, geschrapt of gewijzigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Athlon.

 

Veel rijplezier en bedankt dat je de wereld een beetje groener maakt. Als je zover gelezen hebt, willen we je bedanken met 20 gratis minuten rijden met de vouchercode: IREADTERMS. Voeg deze toe onder “Account” in de app. De minuten zijn 2 maanden geldig nadat de vouchercode is toegevoegd in de app.