Allmänna villkor

1. Definitioner

1.1 Villkor – avser dessa Allmänna Villkor som gäller mellan GreenMobility och GreenMobilitys Sökande och GreenMobility-användare, inklusive, men inte begränsat till, det konto som registrerats hos GreenMobility, bokningen, användningen och betalningen av GreenMobility-bilen genom eller utanför GreenMobilitys mobilapplikation. 

1.2. Användare – avser en fysisk eller juridisk person som framgångsrikt har registrerat sig hos GreenMobility och skapat ett konto hos GreenMobility i syfte att hyra en bil under vissa villkor. 

1.3. GreenMobility – är den part som tillhandahåller bilen för Uthyrning till Användaren. Nedan följer en förteckning över GreenMobilitys landspartier, nedan kallade partiet eller partierna.
 

Parterna 
 

Belgien 

GreenMobility NV
Vosstraat 323
2100 Antwerpen
Momsnummer: BE0744 934 264.
KBC: KBC: BE38 7340 4912 7172 

GreenMobility Gent BV
Vosstraat 323
2100 Antwerpen 2100 Antwerpen 2100 Antwerpen
Momsregistreringsnummer: BE0745 709 868
KBC: BE23 7340 4912 9091
 

Danmark

GreenMobility A/S
Landgreven 3, 4. sal
1301 København K
CVR: 35521585 

 

Finland

GreenMobility Finland Oy
Siltasaarenkatu 4
00530 Helsingfors
Affärsnummer: 3133532-1
 

Tyskland

GreenMobility Tyskland GmbH
Colonnaden 3
20354 Hamburg
HRB 168500
Handelsregisternummer: 168500
Momsnummer: DE349117351 

Twist mobility GmbH
Zettachring 10 A,
70567 Stuttgart
Momsregistreringsnummer: DE328836971
 

Sverige

GreenMobility Sweden AB
Olof Palmes gata 29
111 22, Stockholm
Org. Nr: 5592222631
 

Nederländerna

GreenMobility är ett
handelsnamn för
Fetch Mobility BV (registrerat i Nederländerna på Entrada 100
1114AA Amsterdam-Duivendrecht) 

CoC-nummer: 72871237
BTW: NL859268184B01).

   

1.4. GreenMobility-bil(ar) – avser en bil eller en bilpark som GreenMobility gör tillgänglig för Användaren på vissa villkor. 

1.5. Hyresavtal – är ett avtal om hyra av en GreenMobility-bil, på vilket dessa allmänna villkor är tillämpliga. 

1.6 Hyresperiod – avser tidsperioden från det att Användaren låser upp bilen till dess att Användaren avslutar hyran via mobilapplikationen eller på annat sätt tar bilen i besittning. 

1.7. Prislista – Avser den senaste Prislistan som gäller vid tidpunkten för användning eller hyra av bilen och vid hyrestidens början. Den finns på GreenMobility-webbplatsen för varje land. 

1.8. Zon – ett område som definieras av GreenMobility inom vilket det är möjligt att starta och avsluta en hyrperiod och som visas i mobilapplikationen. Parkeringen av bilen vid hyrestidens slut måste därför ske inom Zonen, i enlighet med de parkeringsvillkor som gäller på platsen där hyrestiden avslutas. Bilen får endast parkeras och lämnas inlåst på parkeringsplatserna inom Zonen och i enlighet med den lag och dessa Allmänna Villkor som gäller för parkeringsplatsen i fråga, utan att det leder till böter eller andra extra kostnader. 

1.9. GreenMobility-webbplats – tillämplig del på www.greenmobility.com. 

 

2. I allmänhet

2.1 Alla avvikelser från dessa Allmänna Villkor och Prislistan måste göras skriftligen för att vara giltiga. 

2.2 GreenMobility förbehåller sig rätten att ändra dessa Allmänna Villkor och Prislistan från tid till annan och att publicera dem på sin webbplats. Om GreenMobility gör några väsentliga ändringar i de Allmänna Villkoren som kan anses ha en väsentlig effekt på användningen eller Användaren måste Användaren acceptera de ändrade Allmänna Villkoren innan den nya hyresperioden börjar. 

2.3 GreenMobility förbehåller sig rätten att omedelbart blockera och avbryta användningen av ett fordon vid (misstänkt) brott mot dessa Användarvillkor, (misstänkt) missbruk, bedrägeri eller andra otillbörliga handlingar av Användaren eller personer med tillgång till Användarens identifieringsuppgifter, enligt GreenMobilitys eget gottfinnande, eller om det krävs. Detta gäller även om Användaren låter en annan person än Användaren köra bilen.  

2.4 Användaren kan bli skyldig att betala böter om han eller hon inte följer dessa Allmänna Villkor. Dessutom ska Användaren ersätta GreenMobility för alla skador som orsakats av brott mot dessa Allmänna Villkor eller mot lagen, och Användaren ska vara ansvarig för de administrativa kostnaderna enligt taxan. 

2.5 GreenMobility förbehåller sig rätten att registrera Användarens uppgifter om hans/hennes GreenMobility-profil är blockerad. Användaren kan därför nekas tillgång till en ny GreenMobility-profil. GreenMobility kan vägra att acceptera en Användare om Användaren är registrerad på den så kallade ”GreenMobility-spärrlistan”, som delas mellan parterna efter godkännande av den lokala dataskyddsmyndigheten. 

 

3. Kundrelationer

3.1 Genom att registrera sig hos GreenMobility bekräftar Användaren att han/hon har ingått ett bindande elektroniskt avtal med GreenMobility och att Användaren är bunden av dessa Användarvillkor. Användaren samtycker till att GreenMobility kan kontakta Användaren elektroniskt angående fakturering eller andra viktiga förfrågningar, till exempel via Kivra eller andra tjänster för säker kommunikation.

3.2 Användarens inloggning till GreenMobility-tjänsten är personlig och får endast användas av Användaren. Vid obehörig användning av Användarens användarkonto är användaren ansvarig för avgiften enligt Prislistan och för alla kostnader som uppstår på grund av detta, utan begränsning. Användaren och föraren är båda ansvariga för alla indirekta kostnader, inklusive skadekostnader, oavsett försäkring. 

 1. Användare kan endast få tillgång till sina egna uppgifter när de skapar och senare ändrar sin inloggning/profil. Detta innebär att du inte får använda andras körkorts-, kreditkorts- eller kontaktuppgifter.
 2. Du får inte låta någon annan person använda eller styra ditt konto. Om du inte gör det förlorar du försäkringen och måste betala den avgift som anges i Prislistan, plus eventuella kostnader för körning. Användaren ska vara ansvarig utan begränsning för allt ansvar i samband med sådan körning. 

3.3. När Användaren registrerar sig: 

 1. Du måste vara minst 18 år och ha ett giltigt körkort. 
 2. En giltig betalningsmetod måste användas, med ett tillgängligt belopp som är tillräckligt för att täcka Hyresperioden och eventuella ytterligare avgifter, till exempel risken för skador. 
 3. I Nederländerna, måste användaren ha ett giltigt körkort utfärdat av ett medlemsland av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz, Storbritannien, USA eller Kanada, eller andra nationer that vi från fall till fall anser vara giltiga. I Nederländerna, krävs det också att du har haft ditt körkort i minst 12 månader och att det är verifierat av GreenMobility i enighet med bestämmelserna i integritetspolicyn.

3.4 Användaren får endast boka, köra och betala för bilen om han/hon uppfyller alla krav och skyldigheter i dessa Allmänna Villkor. Användaren får därför aldrig låta en tredje part hyra eller köra bilen på hans konto eller låta en tredje part köra den. Detta kommer att leda till böter och alla relaterade skador och annat ansvar utan begränsning. 

3.5. Vid registrering får Användaren inloggningsuppgifter. Dessa är ett användarnamn (e-postadress) och ett lösenord som ger honom/henne tillgång till GreenMobility-applikationens funktioner och (personliga) uppgifter (till exempel bokning av en bil eller visning och ändring av personuppgifter). Användarens inloggningsuppgifter är personliga och kan endast nås av Användaren. Användaren måste hålla inloggningsuppgifter och andra koder, till exempel telefoninloggningskoden, hemliga. Användaren samtycker till att omedelbart ändra det lösenord som används för att få tillgång till GreenMobility-kontot om GreenMobility begär det. Vid obehörig användning av Användarnamnet och/eller kontot är Användaren skyldig att betala ersättning och andra direkta eller indirekta kostnader i enlighet med den Prislista som publiceras på GreenMobilitys webbplats. Användaren och föraren är solidariskt ansvariga för alla kostnader, inklusive skadestånd, oavsett försäkring. 

3.6 Användaren måste informera GreenMobility om eventuella ändringar av de (personliga) uppgifter som han/hon har lämnat till GreenMobility via webbplatsen, applikationen eller helpdesk. Detta gäller även obehörig körning, till exempel om körkortet återkallas eller dras in. Om den information som lämnas är bevisligen felaktig (till exempel felaktig e-postadress) förbehåller sig GreenMobility rätten att avbryta användningen av bilen eller inaktivera Användarens konto. 

3.7 Användaren får endast använda sina egna uppgifter när han/hon skapar och senare ändrar sitt användarnamn/profil. Användaren får inte heller använda andras körkort, kreditkort eller kontaktuppgifter. Användaren måste se till att all information som rör honom/henne alltid hålls uppdaterad. Användarinformationen kan när som helst uppdateras via GreenMobilitys webbplats, mobilapp eller kundtjänst. 

3.8. Högst en Användare får skapas per licens. Upprepade försök att skapa mer än en Användare på samma licens kan leda till en permanent blockering. Särskilda Villkor gäller för företagschaufförer/profiler med ett godkänt kommersiellt och/eller affärsmässigt kontrakt. 

3.9 Vid registreringen ger Användaren GreenMobility tillstånd att kontrollera de personuppgifter som Användaren lämnat, vilka anges på GreenMobilitys webbplats. I händelse av diskrepanser eller inkonsekvenser mellan den information som tillhandahålls av Användaren och de officiella uppgifterna förbehåller sig GreenMobility rätten att vägra att registrera Kunden. Om sådana kreditupplysningar eller diskrepanser uppstår under avtalsförhållandet kommer detta att betraktas som ett brott mot dessa Allmänna Villkor. 

3.10. Om Användaren inte använder GreenMobilitys bilar under 90 dagar i följd förbehåller sig GreenMobility rätten att avaktivera Användaren efter GreenMobilitys gottfinnande och Användaren måste registrera sig på nytt. 

3.11. Det är Användarens ansvar att hålla smarttelefonen, användningen av GreenMobility-applikationen, alla (tillträdes)koder och identifieringsuppgifter säkra och konfidentiella. 

3.12. Användaren är skyldig att omedelbart anmäla förlust eller stöld av sin smartphone med GreenMobility-applikationen eller misstänkt missbruk av applikationen till GreenMobility (via webbplatsen eller via e-post eller telefon till kundtjänsten), så att GreenMobility kan förhindra användningen av applikationen och förhindra missbruk (ytterligare). 

3.13. GreenMobility har rätt att spärra Användarens konto om GreenMobility-applikationen används från mer än en telefon, även under resan. 

 

4. Pris och betalning

4.1 Användaren samtycker till att betala de priser och eventuella straffavgifter som anges i Prislistan på GreenMobilitys webbplats. Hyran för användning av en bil kan bestå av en tidsberoendekomponent och/eller en avståndsoberoendekomponent. Den tidsberoende delen av priset visas i GreenMobility-applikationen för varje bokning och användning. Den avståndsoberoende delen av priset ingår i det totala priset per resa och anges på den faktura som GreenMobility skickar till Användaren. Användaren samtycker till att betala böter och andra kostnader som GreenMobility tar ut på grund av till exempel felaktig parkering, bristande städning eller andra orsaker. Dessa kan debiteras separat från hyran i separata fakturor. GreenMobilitys administrativa register är avgörande i detta avseende. Alla erbjudanden och priser är endast vägledande. Prislistan är vägledande. 

4.2 Användarens betalningar kommer att ske i enlighet med den betalningsmetod som Användaren har valt. Detta kommer att vara en direkt debitering från ett kreditkort eller en efterföljande betalning (via e-post via en betalningslänk eller i sinom tid direkt i ansökan) via en av de betalningsmetoder som stöds. För att göra detta använder GreenMobility tjänster från tredje part.  

4.3 Betalningsplatsen är GreenMobilitys säte. 

4.4 Användaren har aldrig rätt att kvitta skulder till GreenMobility. Användaren har inte heller rätt att behålla GreenMobilitys bil(er) i sin ägo förrän hans motkrav har betalats. 

4.5 Fakturor som inte betalas på förfallodagen kommer automatiskt och utan föregående meddelande att bli föremål för den maximala dröjsmålsränta som tillåts enligt nationella bestämmelser. 

4.6 Fakturor som inte betalas på förfallodagen kommer att beläggas med fast ränta upp till det högsta belopp som tillåts enligt lokala bestämmelser. 

4.7 Om en faktura inte betalas helt eller delvis på förfallodagen förfaller alla andra belopp och obetalda fakturor omedelbart till betalning. Om en faktura förblir (delvis) obetald har GreenMobility rätt att avbryta den nya användningen av fordonet, oavsett om den redan är planerad eller inte. Det kan också säga upp eller upphäva avtalet mellan parterna genom att stänga GreenMobility-kontot. 

4.8. En faktura ska protesteras inom åtta dagar efter mottagandet. Alla efterföljande klagomål betraktas som försenade och kan inte beaktas. 

 

5. Betalningsvillkor

5.1 Alla fakturor som Användaren erhåller från GreenMobility måste betalas omedelbart när resan är avslutad. 

5.2 Om dessa Villkor inte följs kan GreenMobility ta ut påminnelseavgifter, driva in böter och skadestånd och vid behov tillkalla en kronofogde. 

 

6. För bilen

6.1. Det är Användarens ansvar att kontrollera att bilen är i gott och lagligt skick och att han har kontrollerat bromsar, ratt, blinkers och lampor innan han ger sig i väg. Eventuella klagomål om bilens skick och/eller skador måste rapporteras till GreenMobility innan du kör bilen. I annat fall kan skadan tillskrivas passageraren, även om det inte kan bevisas att Användaren har orsakat skadan. 

6.2. I vissa fall är bilen utrustad med en barnstol. Barnstolar ska endast användas i baksätet. Om en bilbarnstol används i baksätet eller inte är helt upp till Användaren att avgöra. Användaren är ansvarig för att barnstolen installeras korrekt och lagligt. Barnstolen får inte avlägsnas från fordonet. 

6.3. Användaren bekräftar att han har informerats om att alla fordon är utrustade med ett satellitbaserat positioneringssystem för att garantera säkerhet och funktionalitet. 

6.4. Inga klistermärken eller andra dekorationer får avlägsnas från bilen. Inte heller får klistermärken eller andra dekorationer sättas på. Om klistermärken eller delar av dem avlägsnas ska Användaren betala GreenMobilitys kostnader för att ersätta dem. 

6.5. Bilen får inte användas: 

 1. Transport av passagerare eller gods mot ersättning, direkt eller indirekt.
 2. Körning på en oasfalterad väg.
 3. Alla typer av motorsporttävlingar, rallytävlingar, demonstrationer, körkurser eller provkörningar.
 4. Transport av varor som orsakar obehaglig lukt eller onormalt slitage.
 5. Transport av hundar eller andra husdjur.
 6. Tar med sig fler passagerare än det finns säkerhetsbälten i bilen.
 7. För transport av små barn, såvida inte en obligatorisk barnstol eller säkerhetsstol används korrekt i baksätet. 

All användning som anges i avsnitt 6.5 ovan kommer att leda till att Användaren omedelbart stängs av från GreenMobility-systemen och Användaren kommer att vara ansvarig utan begränsning för alla böter, skador och andra kostnader som uppstår till följd av sådan användning. 

6.6. Det är förbjudet att: 

 1. Avsiktligt orsaka skada på ett fordon eller på någon trafikant eller på vägen, inklusive utsläpp av rök eller annan lukt;
 2. Körning under påverkan av alkohol, droger, mediciner eller något annat psykiskt tillstånd som påverkar körbeteendet eller vägrar att samarbeta vid ett test för att fastställa detta;
 3. Ladda ut bilbatteriet till den grad att bilen inte längre kan nå närmaste laddningsstation. När batteriets laddningsnivå når 5 % varnar bilen dig för att batteriet är lågt och ger dig instruktioner om hur du hittar en laddningsstation. Användaren måste då genast ladda bilen, eftersom han eller hon kommer att stå för bogseringskostnaderna enligt Prislistan.
 4. Röka eller låta andra röka i din bil.
 5. Avaktivera alla krockkuddar i bilen. 
 6. Utföra reparationer eller ändringar på bilen utan GreenMobilitys förhandsgodkännande.
 7. Överföra körrätten till en annan person än den registrerade Användaren. Vid överträdelser kommer Användaren att förlora det omedelbara bötesbelopp som anges i Prislistan och eventuella ytterligare kostnader.
 8. Lämna bilen i ett annat land än ursprungslandet. Om bilen lämnas utanför ursprungslandets gränser är Användaren också ansvarig för kostnaderna för att återlämna bilen till ursprungslandet.
 9. Låta bilbatteriets laddningsnivå sjunka till 0 %. Om du till exempel hyr en bil i Amsterdam och kör den utanför den nederländska gränsen och bilen får slut på ström utanför Nederländerna, kommer Användaren att debiteras för bogseringskostnaderna.
 10. Överlastning eller överlastning utan tillräckliga säkerhetsåtgärder och/eller användning som förvaringsutrymme (åtminstone inte för livsmedel);
 11. Använda bilen på något sätt efter att du har använt appen;
 12. Använda en bil för att transportera narkotika, olagliga varor, sprängämnen, brandfarliga eller explosiva ämnen (inklusive gasflaskor).
 13. Lämna bilens insida smutsig och/eller lämna skräp eller andra föremål i bilen.
 14. Köra galet eller på annat sätt olagligt i GreenMobility-bilar. Konsekvenserna av detta anges i avsnittet Villkor. 6.9. 

All användning som avses i denna punkt kommer att leda till att Användaren omedelbart stängs av från GreenMobility-systemen och Användaren kommer att vara ansvarig utan begränsning för alla böter, skador och andra kostnader som uppstår till följd av sådan användning. 

6.7 Följande anvisningar gäller vid passage av landsgränser med ett GreenMobility-fordon:  

 • Belgien: En Användare som hyr en GreenMobility-bil i Belgien får köra till Tyskland och Nederländerna. 
 • Danmark: En Användare som hyr en GreenMobility-bil i Danmark får köra till Sverige. 
 • Finland: En Användare som hyr en GreenMobility-bil i Finland får inte passera nationella gränser. 
 • Tyskland: En Användare som hyr en GreenMobility-bil i Tyskland får köra till Belgien och Nederländerna.  
 • Nederländerna: En Användare som hyr en GreenMobility-bil i Nederländerna får köra till Tyskland och Belgien. 
 • Sverige: En Användare som hyr en GreenMobility-bil i Sverige får köra till Danmark.  

Vid alla gränsövergångar måste Användaren återlämna bilen till sitt ursprungliga område i ursprungslandet för att slutföra resan.

6.8 GreenMobility förbehåller sig rätten att när som helst och utan förklaring till Användaren återta bilen från denne om GreenMobility misstänker att bilen används eller har använts i strid med dessa Användarvillkor. I detta fall har Användaren inte rätt till en ersättningsbil eller ekonomisk kompensation och eventuell transport sker på Användarens bekostnad. 

6.9 Om polisen eller annan myndighet finner att bilen har använts för olagliga eller otillbörliga ändamål under Hyresperioden har den rätt att omedelbart beslagta bilen utan att Användaren har rätt till en ersättningsbil eller ekonomisk kompensation. Användaren ansvarar för alla transportkostnader i samband med detta. Användaren är också ansvarig för eventuella juridiska eller ekonomiska konsekvenser som GreenMobility kan drabbas av. 

6.10. Om bilen beslagtas eller beslagtas av polis eller myndigheter på grund av vårdslös körning, illvillig körning eller någon annan orsak som gör att GreenMobility förlorar rätten till bilen, antingen tillfälligt eller permanent, ska Användaren vara ansvarig för alla kostnader och förluster som GreenMobility ådrar sig i detta avseende, utan begränsning. Detta omfattar specifikt priset på hela bilen om bilen beslagtas. 

6.11. Användaren måste omedelbart informera GreenMobility, på GreenMobilitys begäran, om var bilen är parkerad i slutet av Hyresperioden. 

6.12. GreenMobility ansvarar inte för skador på, förlust av eller förlust av privat egendom under eller efter Hyresperioden, men kommer att göra rimliga ansträngningar för att hjälpa till att lokalisera förlorad egendom. 

 

7. Laddning av din bil

7.1 Bilen har laddningsinstruktioner för att ladda bilen. Användaren måste läsa och följa dessa anvisningar. Detta innebär också att Användaren måste ansluta bilen till en godkänd offentlig laddningsstation med hjälp av laddningskabeln i bagageutrymmet på föreskrivet sätt. Bilen kan också laddas vid de laddningsstationer som GreenMobility har installerat på Zonens parkeringsplatser. 

7.2 Om bilen laddas vid en annan laddningsstation än de som nämns ovan, betalar Användaren laddningskostnaderna, är ansvarig för laddningen och kan inte kräva återbetalning från GreenMobility. I sådana fall ansvarar Användaren för de kostnader och avgifter som uppstår för användning av andra laddningsstationer. 

7.3 Om laddningskabeln till bilen eller kortet missbrukas för att ladda en annan bil än den hyrda bilen, är Användaren skyldig att betala avgiften enligt Prislistan och ansvarar för de kostnader och avgifter som uppstår till följd av missbruket. GreenMobility förbehåller sig rätten att polisanmäla Användaren för sådant missbruk. 

7.4 Användningen av laddningsnyckeln (nyckel för att komma åt laddningen) i bilen är gratis om den uteslutande används för att betala för elen i bilen. Laddningsnyckeln kan endast användas vid offentliga laddningsstationer eller vid stationer som är reserverade för GreenMobility. Om laddningsnyckeln inte kan användas för att betala till exempel vid en privat eller företags laddningsstation, kommer Användaren att debiteras för laddningen. Det är strängt förbjudet att använda laddningsnyckeln för att ladda andra fordon. En bot på 250 euro (eller motsvarande belopp i andra valutor) per transaktion kommer att utdömas. Om det vid någon tidpunkt visar sig att nyckelbrickan till laddaren har missbrukats, till exempel för att ladda ett annat fordon, är Användaren skyldig att, enligt GreenMobilitys gottfinnande, ersätta GreenMobility för alla kostnader som uppstått. Nyckelbrickan till laddaren måste lämnas kvar i bilen vid äventyr av böter. Bötesbeloppen finns i Prislistan. 

7.5 Användaren kan tjäna gratis minuter för nästa Hyresperioden genom att ladda bilen när batteriladdningsnivån är under en viss nivå i slutet av Hyresperioden. Se GreenMobility.com för specifika batterinivåer och antalet gratis minuter som kan intjänas en gång per dag för varje bil. 

 

8. Hyresperiod

8.1 När du bokar en bil i appen kan du boka en bil gratis i 20 minuter. De första 20 minuterna per dag och resa är gratis. Därefter betalar Användaren en minutpris (enligt Prislistan) för bokningstiden. Användaren väljer önskad bokningstid när han/hon bokar en bil med hjälp av bokningsalternativet. Den använda fria bokningstiden (till exempel de första 20 minuterna) återställs vid midnatt. Bokningen skapar ett Hyresavtal mellan Användaren och GreenMobility. 

8.2 Hyresperioden börjar när Användaren låser upp bilen med hjälp av mobilapplikationen. Användarens ansvar för GreenMobility-bilen börjar samtidigt. 

8.3 Innan GreenMobility används måste Användaren kontrollera att GreenMobilitys insida är ren och luktfri. Om GreenMobilitys fordon är dåligt rengjort eller luktar illa måste Användaren kontakta GreenMobility och rapportera detta innan motorn startas. 

8.4 Innan GreenMobility-fordonet används måste Användaren också kontrollera att det inte finns några skador på GreenMobility-fordonet som inte redan har registrerats. Om GreenMobilitys fordon är i ett sådant skadat skick att Användaren inte vill köra det, måste Användaren kontakta GreenMobility och informera GreenMobility, varefter den tid som lagts ner på inspektionen kommer att ersättas. 

 1. Användaren måste omedelbart meddela GreenMobility om eventuella skador eller defekter på GreenMobilitys fordon som inte redan har rapporterats till GreenMobility via appen. 
 2. Om GreenMobility fastställer att skador eller defekter måste inspekteras eller repareras innan GreenMobility-fordonet kan användas, förbehåller sig GreenMobility rätten att vägra att använda GreenMobility-fordonet. 

8.5. Under Hyresperioden måste Användaren: 

 1. Köra ett GreenMobility-fordon endast om Användaren har ett giltigt körkort och i övrigt är fysiskt och psykiskt lämplig för att köra GreenMobility-fordonet. 
 2. Följ alla lokala vägtrafiklagar och andra trafik- eller andra lagar och bestämmelser som gäller i din stad eller ditt land. 
 3. Säkra din GreenMobility ordentligt mot stöld genom att alltid stänga fönstren och låsa GreenMobility när du lämnar den. 
 4. Sluta använda GreenMobility omedelbart om varningslamporna på instrumentbrädan tänds. 
 5. Se till att GreenMobility-bilen har tillräckligt med ström för att Användaren ska kunna sluta hyra GreenMobility-bilen när som helst inom Zonen och att GreenMobility-bilen har tillräcklig räckvidd för att nå närmaste offentliga laddningsmodul. 
 6. Behandla GreenMobility-bilen korrekt och med den respekt som förväntas av ett genomsnittligt biluthyrningsföretag (även känd som en ”bonuspater”). 

8.6 För att avsluta Uthyrningen av GreenMobility måste GreenMobility bilen parkeras inom den Zon i staden där Användaren startade resan eller inom tillhörande Satellitzoner, och parkeringen måste följa lokala parkeringsregler och lagar samt dessa Användarvillkor. GreenMobility-fordonet måste alltid återvända till sitt ursprungliga område. 

8.7. När Uthyrningen avslutas ska Användaren se till att: 

 1. Laddningskabeln är korrekt placerad i GreenMobility-fordonets bagageutrymme, såvida den inte laddas. 
 2. Parkeringsbromsen på GreenMobility är inkopplad. 
 3. att fönstren i GreenMobility-fordonet är ordentligt stängda och att GreenMobility-fordonets dörrar är låsta.
 4. GreenMobility-fordonet lämnas i samma skick och i samma rena skick som när Användaren tog över GreenMobility-fordonet. 
 5. Alla tillbehör, inklusive barnstolar, finns i bilen och i bilen. 

8.8 GreenMobility-bilens Hyresperioden avslutas först när Användaren har verifierat att den lista som nämns i punkt 8.7 ovan har fyllts i och när Användaren därefter har avslutat hyran via mobilapplikationen. 

8.9 Om användningen inte kan avslutas av någon anledning är Användaren skyldig att omedelbart meddela GreenMobility via GreenMobility-applikationen eller kundtjänst, att stanna kvar i bilen och att följa instruktionerna från GreenMobilitys kundtjänst. Om Användaren är osäker på om uppsägningen har lyckats måste han/hon ringa kundtjänst för att bekräfta detta eller låsa bilen och avsluta Hyresperioden. Om Användaren låser bilen felaktigt eller underlåter att låsa den kan detta leda till att Hyresperioden inte avslutas och att Användaren fortfarande är ansvarig för driftskostnaderna. Eventuella avgifter eller kostnader som GreenMobility ådrar sig kommer då också att debiteras Användaren. 

 

9. Avslutande av resan

9.1 GreenMobility betalar för parkering på allmänna gator och i utvalda parkeringshus i området. Dessa parkeringar finns också på GreenMobilitys webbplats och mobilapp. I privatägda parkeringshus måste Användaren betala för att parkera på platsen.  

9.2 Användaren måste alltid parkera GreenMobility-fordonet lagligt i enlighet med stadens parkeringsregler. 

9.3 Vid Hyresperioden slut måste bilen parkeras på offentliga parkeringar, på parkeringar som valts av GreenMobility där bilen kan parkeras lagligt och på parkeringar som inte är reserverade för vissa fordon, till exempel handikapp-, taxi- och lastbilsparkeringar och vissa andra parkeringar som är reserverade för delade bilar. Bilar får också parkeras på platser som är reserverade för elbilar, men inte i trädgårdar, garage eller andra platser. Bilar får INTE parkeras på parkeringsplatser där det finns en parkeringsbegränsning (tidsbegränsning eller annan begränsning) någon gång under dagen eller veckan efter att bilen har parkerats, om det inte anges i den lokala stadens parkeringsriktlinjer på webbplatsen och i appen. Se GreenMobilitys webbplats och mobilapp för en översikt över parkering. 

9.4 GreenMobility förbehåller sig rätten att utan förvarning förbjuda parkering i vissa områden, även om de normalt sett skulle ingå i en Zon. En sådan ändring kan också ske när Användaren har påbörjat Hyresperioden, och området i fråga kommer i sådana fall att anses ligga utanför Zonen. Den aktuella Zonen är alltid synlig i programmet.  

9.5 Användaren är ansvarig för de parkeringsavgifter som GreenMobilitys bil påförs under Hyresperioden och för perioden efter Hyresperiodens utgång tills GreenMobilitys bil hyrs av en ny Användare eller tills GreenMobilitys bil överlåts av GreenMobility om bilen inte är parkerad i enlighet med de beskrivna parkeringsreglerna. Om parkeringen inte har utförts i enlighet med bestämmelserna i detta avsnitt 9, och om GreenMobility har tvingats bogsera eller flytta GreenMobility-bilen till följd av Användarens parkering, ska GreenMobility ha rätt att få Användaren att ersätta sina kostnader. 

 

10. Böter

10.1 Användaren är i princip ansvarig för alla böter i samband med användningen av GreenMobilitys bilar, även om böterna utfärdas efter resans slut men är relaterade till resan. De enda undantagen från detta ansvar är de fall som förtecknas på GreenMobilitys webbplats, vilka är föremål för ständiga förändringar. 

10.2 Om Användaren får en parkeringsavgift förbehåller sig GreenMobility rätten att automatiskt avbryta parkeringsavgiften och relaterade avgifter från den betalningsmetod som Användaren valt för att reglera parkeringsavgiften med den part som utfärdat böterna. GreenMobility förbehåller sig rätten att lägga till en rimlig administrativ avgift för att behandla parkeringsförseelseavgiften. 

10.3 GreenMobility har alltid rätt att delegera indrivningen av parkeringsböter till ett externt företag för parkeringsböter, vilket är praxis i vissa länder, eller till utfärdaren av parkeringsböter eller insamlingstjänsten, om det anses nödvändigt. I alla fall omfattar detta även överföring av nödvändiga uppgifter om eller i anslutning till Användaren och reseuppgifter i samband med parkeringsböter. 

10.4 Om Användaren får en hastighetsöverträdelse som har skickats till GreenMobility som bilens lagliga ägare eller Användare, förbehåller sig GreenMobility rätten att automatiskt annullera hastighetsöverträdelsen och tillhörande avgifter från den betalningsmetod som Användaren har valt för att betala hastighetsöverträdelsen till utfärdaren av böterna. 

10.5 Användaren är ansvarig för fortkörningsboten och om Användaren inte håller med kan Användaren ta tvisten direkt till de relevanta myndigheterna och befria GreenMobility från denna process. Dessutom är användaren skyldig att svara på GreenMobilitys förfrågningar om böter och att underlätta betalningen av böterna på lämpligt sätt. 

10.6 GreenMobility har rätt att på begäran eller på eget initiativ lämna ut personliga användaruppgifter om hastighetsöverträdelser och/eller parkeringsböter till polisen eller andra myndigheter. Om en hastighetsöverträdelsebot hanteras eller kan hanteras av en tredje part som behandlar eller samlar in böter, har GreenMobility rätt att tillhandahålla Användarens uppgifter i syfte att samla in de relevanta böterna. 

10.7 Användaren accepterar det uttryckliga ansvaret att på GreenMobilitys begäran betala alla böter, avgifter, inkassokostnader och juridiska kostnader i samband med parkerings- eller lagöverträdelser mot fordonet eller föraren under Hyresperioden eller som en konsekvens av Uthyrningen (till exempel parkeringsavgifter som utfärdats på platsen där Uthyrningen avslutats, efter att Uthyrningen avslutats). Användaren är helt ansvarig för att betala den berörda myndigheten eller det berörda företaget om eller när denna begärbetalning. För att undvika risken att sådana böter eller avgifter ökar kan GreenMobility välja att betala myndigheten eller företaget eller att identifiera Användaren. Användaren ansvarar för biljettpriset och den administrativa avgiften till GreenMobility. 

 

11. Försäkring, skadestånd och ansvar

11.1 GreenMobility-bilar är försäkrade med den lagstadgade ansvarsförsäkringen 3rd och på vissa marknader även med en helförsäkring. Eventuella skador måste rapporteras till GreenMobility omedelbart och inom högst 12 timmar, oavsett om du som Användare är ansvarig för skadan eller inte. 

11.2 Användaren betalar en självrisk (även kallad egen risk) på mellan 150 och 750 euro per skadetillfälle om skadan täcks av tredje parts ansvar. Detta gäller endast skador som orsakas av tredje part och inte skador på själva bilen eller på Användarens egendom eller tillgångar. GreenMobility kan debitera Användaren direkt för skador som orsakats på själva bilen. Dessa skador täcks inte av försäkringen. Om Användaren agerar i strid med bestämmelserna i dessa Allmänna Villkor är Användaren skyldig att ersätta GreenMobility fullt ut för eventuella skador på bilen och/eller tredje part och de kostnader som uppstår i samband med detta. 

11.3. Skillnaden i självriskbeloppet beror bland annat på Användarens ålder. Självrisken ska förverkas om Användaren har agerat med oaktsamhet som kan betecknas som grov oaktsamhet eller om skadan inte täcks av försäkringen på grund av Användarens omständigheter, i vilket fall Användaren ska vara fullt ansvarig för alla kostnader. Användaren bör notera att grov vårdslöshet anses vara att en annan person än Användaren kör bilen under Hyresperioden. Både föraren och Användaren är i detta fall solidariskt ansvariga för alla kostnader i händelse av skada eller annan händelse, utan begränsning. 

11.4 Användaren kan i början av Hyresperioden välja en försäkring som minskar hans/hennes egen risk i händelse av skada. Detta alternativ är inte tillgängligt efter att Hyresperioden har börjat och den valda försäkringen kan inte avbrytas. 

11.5 Användaren ansvarar för eventuella skador som orsakas på bilen under Hyresperioden. Detta gäller även om skadan orsakas av en tredje part, om denna part inte anmäler skadan eller inte kan hållas ansvarig på annat sätt. 

Användaren är ansvarig för sina passagerares handlingar och försummelser, även om Användaren inte har godkänt sådana handlingar och försummelser. 

11.6 I händelse av olycka, haveri eller annan händelse som kan orsaka eller har orsakat skada på fordonet eller (tredje parts) egendom måste Användaren omedelbart kontakta GreenMobilitys kundtjänst. Användaren är skyldig att följa kundtjänstens anvisningar. Användningen av någon vägtjänst utanför GreenMobility sker på Användarens bekostnad och risk. Om en olycka inträffar med en tredje part eller ett tredje fordon ska polisen kontaktas och GreenMobility ska också informeras. 

Användaren accepterar sin skyldighet att skydda GreenMobilitys intressen i händelse av skada eller annan försäkrad händelse enligt följande: 

 1. Omedelbart och inom 12 timmar meddela GreenMobility om skador på fordonet eller tredje part. 
 2. Ge GreenMobility all information som kan vara relevant. Få fram namn och adress till alla parter och eventuella vittnen. 
 3. Avstå från att erkänna ansvar eller erkänna skuld. 
 4. För att undvika att lämna fordonet utan nödvändiga säkerhetsåtgärder. 
 5. Informera omedelbart polisen om den andra partens skuld måste fastställas eller om det finns skador. 
 6. Fyll omedelbart i en fullständig och sanningsenlig reklamationsblankett, underteckna den och skicka den i original till GreenMobility. Om du inte skickar in en ifylld skadeanmälan eller om du skickar in den för sent kommer det att betraktas som att skadeanmälan inte har behandlats och GreenMobility förbehåller sig rätten att kräva tillbaka alla kostnader i samband med olyckan från Användaren. Felaktiga deklarationer, särskilt när det gäller ansvar, är Användarens ansvar. 

11.7 Om Användaren är ansvarig för en trafikolycka eller ett haveri utanför Zonen, ansvarar Användaren för alla kostnader för att återföra bilen till Zonen. 

Under alla omständigheter ansvarar Användaren för kostnaderna för att återvända till Zonen. 

11.8 Om någon kompensation eller ersättning till GreenMobility betalas direkt till Användaren ska Användaren omedelbart meddela GreenMobility och återlämna sådan kompensation eller ersättning till GreenMobility. 

 

12. GreenMobilitys ansvar

12.1 GreenMobilitys ansvar är begränsat till att fullgöra de skyldigheter som GreenMobility uttryckligen har enligt dessa Användarvillkor. Företaget ska aldrig vara ansvarigt för skador som direkt eller indirekt drabbar Användaren/Användarna till följd av eller i samband med den avsedda eller faktiska användningen av fordonet. 

12.2 GreenMobility är inte ansvarig för skador eller förluster som uppstår genom Användarens användning av bilen, inklusive tredje parts egendom, såvida GreenMobility inte har agerat vårdslöst. 

12.3 GreenMobility ska under inga omständigheter hållas ansvarig för följdskador, inklusive skador som orsakats av Användarens otillbörliga dröjsmål, om bilen är otillgänglig eller går sönder under Användarens Hyresperioden. 

12.4 Om GreenMobility ändå är skyldig att betala ersättning, får ersättningsbeloppet aldrig överstiga det belopp som GreenMobilitys ansvarsförsäkringsbolag betalat i det aktuella fallet. Om det inte finns någon ansvarsförsäkring för GreenMobility ska GreenMobilitys skyldighet att betala skadestånd begränsas till 250 euro. 

 

13. Prissättning och betalning

13.1 Priset för GreenMobilitys biluthyrning beräknas per Hyresperioden (per påbörjad minut) enligt den Prislista som gäller vid Hyresperiodens början. Användaren kommer att informeras om att hämtning och lämning av GreenMobility på utvalda platser, till exempel på Köpenhamns flygplats, kommer att debiteras enligt Prislistan. En uppdaterad lista över tilläggsavgifter finns på GreenMobilitys webbplats. 

Alla priser inkluderar moms för varje land. Undantag från detta kan gälla för separata och specifika B2B-konton. 

13.2 Om Användaren har valt ett minutpris (per påbörjad minut) kommer GreenMobility att debitera det belopp som ska betalas för hyran av GreenMobility-bilen på Användarens kreditkort efter att Användaren har avslutat Hyresperioden av GreenMobility-bilen. Efter en dag kommer Användaren att kunna se sin resa i appen och på webbplatsen under sin profil. 

13.3. Användaren kan köpa ett rabattpaket med förbetalda minuter. Priset för paketet dras av enligt paketpriset eller abonnemangsrabatten i början av Hyresperioden. Förbetalda minuter är giltiga i 6–12 månader från inköpsdatumet, se Prislistan. Minuter som används utöver de minuter som ingår i paketen debiteras till standardpris. Observera att 14 dagars uppsägningsrätt inte längre gäller när Användaren har börjat använda de minuter som ingår i paketet. 

13.4. Användaren kan välja ett tim- eller dagspaket. Priset för paketet kommer att dras av i enlighet med Prislistan eller abonnemangsrabatten i början av Hyresperioden, och paketet startar automatiskt på nästa resa som Användaren påbörjar med ett GreenMobility-fordon. Om de inte är påbörjade är alla tim- och dagspaket giltiga i 3 månader från inköpsdatumet. Om Användaren kör längre än det antal kilometer eller timmar/dagar som ingår i paketet, debiteras en extra avgift, se Prislistan. Observera att 14 dagars avbeställningsrätt inte längre gäller när paketet har aktiverats för en specifik resa. GreenMobility förbehåller sig rätten att radera ett oanvänt tim-/dagspaket från Användarens GreenMobility-konto efter tre månader, utan att kompensera Användaren. 

13.5 Användarens pris för att hyra ett och samma GreenMobility-fordon inom 24 timmar kan aldrig överstiga det maximala priset per dag som anges i Prislistan. Om Användaren fortfarande kör GreenMobility i slutet av dagen kommer de återstående minuterna att debiteras till den normala minuttaxan, se Prislistan. 

13.6 Tjänsten ”Bjud in en vän” får endast användas för sitt ursprungliga syfte, vilket är att främja GreenMobility på ett sätt som inte stör GreenMobilitys egna kommunikationer och kanaler. Den unika koden får inte göras tillgänglig för allmänheten, till exempel genom att dela den på webbplatsen eller GreenMobilitys kanaler. En Användare kan dela koden via privata meddelanden, gruppmeddelanden eller ett inlägg på sina privata sociala medier, men den kan inte läggas till som en permanent funktion på deras profil i sociala medier eller andra sidor. Om Användaren inte följer reglerna kommer alla intjänade minuter att annulleras, och Användarens konto och alla nyskapade konton som är kopplade till det kommer att stängas av. Minuter som tjänats in genom denna tjänst löper ut utan förvarning 12 månader efter det datum då de tjänades in. 

13.7 Användaren är medveten om att en skattskyldighet kan uppstå enligt gällande skatteregler om Användarens arbetsgivare har betalat för bonusresan och de intjänade minuterna används privat. Detta ska jämföras med andra specifika ersättningar som mottagaren är skyldig att rapportera till skattemyndigheterna och har ingen betydelse för GreenMobility, eftersom GreenMobility inte tar något ansvar för Användarens skattskyldigheter. Bokning och hyra av en GreenMobility-bil omfattar inte rätten till avbokning. 

13.8 Efter Hyresperiodens slut är Användaren fortsatt skyldig att upprätthålla en betalningsplan som är tillräcklig för att täcka alla andra kostnader i samband med hyran enligt dessa Allmänna Villkor, inklusive betalning av skador, biljetter, ersättning, böter, och andra avgifter. Om Användaren har sådana krav kommer GreenMobility att kontakta kUNDEN och meddela Användaren innan det förfallna beloppet debiteras Användarens kreditkort. 

13.9 Om Användarens kreditkortsutgivare avvisar uttaget och detta beror på Användarens egna omständigheter kan GreenMobility debitera Användaren ytterligare avgifter. Om pengar inte kan tas ut från Användarens konto förbehåller sig GreenMobility rätten att avbryta den pågående resan utan förvarning eller ansvar. 

13.10. GreenMobility förbehåller sig rätten att överföra fordringar mot Användaren till tredje part. Sådana tredje parter kan till exempel vara inkassobolag, offentliga myndigheter, privata parkeringsföretag, företag som specialiserat sig på behandling av böter eller liknande, beroende på vilket land det rör sig om. I ett sådant fall får Användaren endast betala skulden till full tillfredsställelse för den tredje part till vilken GreenMobility har överlåtit fordran. I händelse av en överlåtelse kommer antingen GreenMobility eller den tredje parten att informera Användaren, beroende på kravets typ och land. 

 

14. Varaktighet och uppsägning

14.1 Användarens registrering hos GreenMobility ingås på obestämd tid och upphör att gälla när den sägs upp av endera parten. Registreringen ska upphöra om Användaren eller Företaget blir föremål för konkurs, betalningsinställelse eller insolvensförfarande, i samtliga fall vid tidpunkten för ett sådant meddelande eller en sådan förklaring. 

14.2 Användaren kan när som helst avbryta registreringen genom att meddela kundtjänsten. Användaren måste betala alla eftersläpande avgifter innan Användaren kan raderas i GreenMobility-systemet. 

14.3 GreenMobility har rätt att ensidigt och omedelbart avsluta registreringen i följande fall: 

 1. Om betalningen försenas efter meddelandet om utebliven betalning för användning av bilen (parkering) Böterna och/eller andra avgifter ska betalas omedelbart. Varje försening i betalningen av (parkerings)böter och/eller andra avgifter kan därför leda till omedelbar ensidig uppsägning av GreenMobility; 
 2. Om det visar sig att felaktig information har lämnats eller utelämnats under registreringen eller under registreringens giltighetstid, vilket gör det orimligt att förvänta sig att GreenMobility ska fortsätta registreringen och därmed avtalet; 
 3. Om Användaren inte uppfyller sina skyldigheter enligt registreringen och tillhörande Användarvillkor efter att ha fått ett meddelande om utebliven betalning; 
 4. Om GreenMobility misstänker misskötsel, bedrägeri eller andra olämpliga handlingar av Användaren eller personer med tillgång till Användarens identifieringsuppgifter eller personer med tillgång till Användarens identifieringsuppgifter, vilket GreenMobility ensam bedömer. Detta gäller även om Användaren låter någon annan än Användaren köra fordonet. 

14.4 Om registreringen avslutas innan bilen har återlämnats i enlighet med Allmänna Villkoren har GreenMobility följande rättigheter: 

 1. Rätten till hyran tills bilen återlämnas på rätt sätt, 
 2. Rätten att omedelbart återta bilen på Användarens bekostnad om Användaren inte omedelbart återlämnar bilen, 
 3. rätten till full ersättning. 

14.5 GreenMobility har rätt att omedelbart avbryta alla skyldigheter gentemot Användaren tills kravet har lösts helt och hållet. 

 

15. Personuppgifter

15.1 Vid registrering eller prenumeration ger Användaren GreenMobility tillstånd att skicka nyheter och liknande information till Kundens e-postadress. Användaren har rätt att när som helst återkalla detta tillstånd genom att skicka ett e-postmeddelande till GreenMobility. 

15.2 GreenMobility samlar in, lagrar och behandlar Användarens personuppgifter. Mer information finns i GreenMobilitys sekretesspolicy på greenmobility.com. GreenMobility följer tillämplig GDPR-lagstiftning och lokala lagar där de är tillämpliga och där de kan vara strängare än GDPR. 

15.3 Användaren har rätt att lämna in ett klagomål om GreenMobilitys behandling av Användaruppgifter på följande adress: 

 

Belgien:  

Belgiska dataskyddsmyndigheten
Tel: +32 2 274 48 00
E-post: [email protected] 

Danmark: 

Danska dataskyddsmyndigheten
Tel: +45 331 93 200
E-post: [email protected]. 

Finland:  

Datainspektionen
Tel: + 29 566 6700
E-post: [email protected]
 

Tyskland:

Tel: +4940 / 428 54 – 4040
Fax: +4940 / 428 54 – 4000
E-post: [email protected]. 

Sverige:  

Datainspektionen
Tel: 08-657 61 00
E-post: [email protected]. 

 

Nederländerna:  

Myndigheten för skydd av personuppgifter
Telefon: (+31) – (0)70 – 888 85 00
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
 

15.4 GreenMobility kan anlita vissa företag för att utföra olika uppgifter i samband med de tjänster som GreenMobility tillhandahåller. Dessa företag kan få tillgång till personuppgifter om det är nödvändigt för att utföra arbetet, men de får endast använda den nödvändiga personliga data som för att utföra arbetet och får inte använda dem i något annat syfte. Dessa företags identiteter finns i vår sekretesspolicy på greenmobility.com. 

15.5 GreenMobility A/S förbehåller sig rätten att använda och avslöja personliga data om det är nödvändigt för att uppfylla lagstadgade krav, för att uppfylla Användares önskemål eller för att bistå i rättsliga utredningar eller i fall som rör säkerheten för liv eller egendom. 

15.6 Användaren har möjlighet att få full tillgång till den personlig data som Användaren har lämnat till GreenMobility. Om Användaren när som helst vill ändra eller radera personlig data som GreenMobility har registrerat om Användaren, eller om Användaren vill ändra GreenMobilitys rätt att kontakta Användaren, kan Användaren alltid kontakta GreenMobility och informera GreenMobility. Användaren kan också lämna personliga data till sig själv eller till den personuppgiftsansvarige som han eller hon väljer. Användaren kan kontakta GreenMobility genom att använda våra lokala kontaktuppgifter, som finns i sidfoten på webbplatsen.  

15.7 GreenMobility har rätt att lagra och bearbeta personliga data även efter det att Användarkontot avslutats i enlighet med lokala lagar och förordningar i samband med trafikförseelser, olyckor, böter och andra relevanta situationer. 

 

16. Rätt till återkallelse

16.1 Användaren har 14 dagars ångerrätt från och med det datum då han/hon har gjort köpet, i enlighet med avsnitt 13.3. Ångerrätten börjar gälla från och med köpet/registreringen. 

16.2 Användaren måste skriftligen meddela GreenMobility om uppsägningen innan tidsfristen löper ut. Det räcker att meddelandet skickas före tidsfristen. 

16.3 Det finns ingen rätt till avbokning när du bokar eller använder bilen. 

16.4. Rätten till återkallelse förfaller om protokollet har utnyttjats helt eller delvis.  

 

17. Tillämplig lag och jurisdiktion

17.1 Om Användaren och GreenMobility inte kan hitta en lösning på problemet i godo kan Användaren lämna in ett klagomål till de lokala konsumentskyddsmyndigheterna.  

17.2 Dessa Allmänna Villkor och alla tvister mellan GreenMobility och Användaren ska regleras av lokal lag och den jurisdiktion där biluthyrningen påbörjades. Om inte GreenMobility väljer att använda dansk lag och danska domstolar.  

17.3 Om en eller flera av bestämmelserna i Allmänna Villkoren förklaras ogiltiga ska övriga bestämmelser fortsätta att gälla. 

 

18. Varaktighet och överföring

18.1 GreenMobility förbehåller sig uttryckligen rätten att göra ändringar i dessa Allmänna Villkor och att publicera dem på sin webbplats. 

18.2 Avtalet mellan GreenMobility och Användaren och de rättigheter och skyldigheter som följer av detta får inte överföras till tredje part utan GreenMobilitys skriftliga förhandsgodkännande. Användaren ger GreenMobility rätt att överlåta hela eller delar av avtalet i förväg utan Användarens uttryckliga samtycke. Om detta sker kommer GreenMobility att informera Användaren. 

18.3 I händelse av en konflikt mellan den lokala och den engelska versionen av de Allmänna Villkoren, ska den engelska versionen av de Allmänna Villkoren ha företräde. 

18.4 Ovanstående Allmänna Villkor gäller även för andra hyresalternativ som anges nedan, om de inte avvisas nedan. 

 

19. Förhandsbokning

19.1. Priset för förhandsbokning av bil anges i Prislistan. 

19.2. GreenMobility-fordonet kan levereras inom Zonen i Köpenhamn, Århus, Malmö, Göteborg, Düsseldorf, Köln, Antwerpen, Gent, Helsingfors och Köln.  

19.3. Du kan välja mellan två leveransalternativ när du gör en förhandsbokning. Ett paket levereras till den dörr som är den närmaste lagliga parkeringsplatsen nära din adress, se GreenMobilitys parkeringsregler. Det andra sättet är att boka en bil som levereras inom 500 meter från din adress. 

19.4 Bilen är tillgänglig och reserverad för dig 20 minuter före och 1 timme efter leveranstiden. 

19.5. För Köpenhamn och Århus måste du boka minst 10 timmar i förväg, för Antwerpen, Helsingfors, Düsseldorf och Köln 12 timmar och för Gent 24 timmar i förväg. 

19.6. Förhandsbokning sker via vår app via menyn ”Boka en bil”. När du har bekräftat din bokning får du en bekräftelse via SMS och e-post. 

19.7. Bokningen börjar upp till 20 minuter före bilbeställningen, precis som du känner till från våra vanliga bilbokningar. Vid bokningar efter 20 minuter tillkommer en extra minutavgift, se Prislistan. 

19.8 Om du inte har påbörjat din resa i den förbokade bilen inom 60 minuter från beställningstillfället kommer din bokning att annulleras och bilen kommer att överlåtas till andra Användare, som fritt kan boka den som vilken annan bil som helst. 

19.9. Du kommer att debiteras förbokningsavgiften oavsett om du påbörjar din resa med en förbokad bil eller inte. 

19.10. Avbokningar kan göras kostnadsfritt upp till den minsta förhandsbokningsperioden för varje stad. 

19.11. Förhandsbokningsavgiften beräknas oavsett om resan börjar med den bokade bilen eller inte. 

19.12. Samma regler och Allmänna Villkor gäller för körning av en förbokad bil som för körning av en vanlig GreenMobility-bil. Detta gäller även de minuter som debiteras på ditt konto till den minuttaxan som du kör. Bilen måste parkeras på alla lagliga platser i Zonen. 

19.13. Alla typer av bilar kan inte bokas i förväg i någon stad. Du ser alltid de tillgängliga biltyperna i appen.  

 

20. Affärs-/kommersiell körning

20.1 Detta avsnitt innehåller de Allmänna Villkoren för körning genom ett företags- eller affärsavtal med GreenMobility. Vi kallar detta för Affärsavtalet. 

20.2 En anställd som kör bil enligt ett affärsavtal omfattas av samma Allmänna Villkor som för privata resor. Följande regler måste dock läggas till. 

20.3 Det upphandlande företaget accepterar följande regler: 

20.4. Betalning sker antingen med företagets kreditkort eller mot faktura. Den administratör för affärsavtal som företaget valt väljer den önskade lösningen i appen. 

20.5. Priserna är desamma för transport som för privatresor, men de anges exklusive moms. 

20.6. Företaget betalar de anställdas resor genom ett Affärsavtalet. Detta omfattar bland annat böter, skatter, skadestånd, avgifter och ansvar. Företaget måste hålla GreenMobility skadeslös för eventuella incidenter som orsakats av den anställde. 

20.7 De anställdas resor registreras och historiken visas för Business Contract Administrator. Arbetstagaren godkänner detta när han eller hon anmäler sig för att köra under arbetstid på företagets konto under Affärsavtalet. Eventuella sekretesskonsekvenser av förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare är inte relevanta för GreenMobility. 

20.8. Den anställdes resor som visas på företagskortet under Affärsavtalet anses alltid av GreenMobility vara yrkesinriktade. Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare är irrelevant för GreenMobility. Och vice versa när du kör på ett personligt konto. I detta fall måste arbetstagaren betala sig själv och få pengar från arbetsgivaren som kostnadsersättning. 

20.9 GreenMobility ansvarar inte för glömda varor eller andra föremål som lämnas i bilarna. 

 

21. GreenSaver-prenumeration

21.1 Månadsavgiften, kallad ”GreenSaver”, ger Användaren möjlighet att utnyttja olika rabatter och fördelar hos GreenMobility. GreenMobility erbjuder en eller flera typer av abonnemang. En aAvändare kan bara registrera sig för en prenumeration åt gången. 

21.2. Godkännande och köp av beställningen sker genom ansökan. Avtalet är ingått när Användaren bekräftar köpet i applikationen. Inga andra förmåner eller sparade minuter i GreenMobility kan bytas ut mot abonnemangsbetalningen. 

21.3. Prenumerationspriset dras månadsvis från Användarens kreditkort. 

21.4 GreenMobility kan när som helst ändra de förmåner och rabatter som är kopplade till Användarens abonnemang och omfattningen av dessa förmåner och rabatter. GreenMobility kan också ändra priset på abonnemanget när som helst med rimligt varsel. 

21.5. I Prislistan, de vanliga frågorna och GreenMobilitys marknadsföring får du veta vilka förmåner och rabatter som ingår i ditt abonnemang. Oavsett om det handlar om minutpris, förbetalda minuter, tim- och dagspaket, förhandsbokade bilar eller olika områdesavgifter. 

21.6. Fördelar och rabatter tillhör endast Användaren och kan inte delas med andra. I praktiken innebär detta att abonnemanget inte kan användas på flera elektroniska enheter. Detta övervakas automatiskt. 

21.7 Vi förbehåller oss rätten att stänga eller blockera konton om de bryter mot våra Allmänna Villkor. Vi förbehåller oss också rätten att säga upp en prenumeration utan föregående meddelande, oavsett anledning. 

21.8. Köpet av en Användares abonnemang omfattas av en lagstadgad 14-dagars ångerrätt. Användaren kan endast säga upp abonnemanget om det inte har använts inom 14 dagar. Användaren använder abonnemanget genom att göra ett köp via abonnemanget, genom att använda en förmån eller genom att göra en resa. 

21.9. Uppsägningstiden är en månad + en månad från det datum då du beställde tjänsten. Användaren kan säga upp abonnemanget med en månads varsel före slutet av betalningsperioden. Betalningsperioden börjar den dag då Användaren tecknar sig. Detta innebär att Användaren kommer att dras av från prenumerationspriset på nästa registreringsdatum, oavsett uppsägningsdatum, och kommer att förbli prenumerant på förmånerna i en månad efter det sista betalningsdatumet. 

21.10. Om betalningen uteblir fortsätter abonnemanget automatiskt, men utan de förmåner och rabatter som ingår. Om underlåtenheten att betala beror på Användarens egna omständigheter kan en extra avgift tas ut. 

 

22. Klausul om tredje part

Förklaring från den nederländska tredje parten 

22.1 Kunden bekräftar och förklarar att han förstår och i nödvändig utsträckning godkänner att Athlon är ägare till fordonet och att Athlon har hyrt ut fordonet i fråga till Uthyraren, som i sin tur har hyrt ut fordonet i andra hand till Uthyrarens Användare. 

22.2 Utan hinder av att detta avtal existerar är Uthyraren skyldig att återlämna och leverera fordonet till Athlon på Athlons första begäran och i enlighet med Athlons instruktioner, utan att Uthyraren har rätt att åberopa någon (retentions)rätt mot Athlon. I händelse av en sådan begäran ska Användaren helt och ovillkorligen uppfylla en sådan begäran och återlämna och leverera Fordonet till Athlon utan något ansvar för skador, kostnader eller något annat ansvar från Athlons sida och detta avtal mellan Uthyraren och Användaren ska upphöra omedelbart och utan uppsägning, under förutsättning att detta avtal inte har överlåtits till Athlon i enlighet med klausul c nedan. 

22.3 Parterna är överens om att artiklarna 7:226 och 7:227 i den nederländska civillagen inte är tillämpliga på Avtalet mellan Användaren och GreenMobility och Andrahandsuthyrningen. 

22.4 Varken Uthyraren eller Kunden får återkalla, ta bort eller ändra denna tredjepartsklausul (klausulerna a-f) utan föregående skriftligt medgivande från Athlon. 

 

Ha en bra körning och tack för att du gör världen lite grönare. Om du har läst så här långt vill vi tacka dig med 20 gratis körminuter med kupongkoden: IREADTERMS. Minuterna är giltiga i 2 månader efter att kupongkoden har lagts till i appen.