Allmänna villkor

Definitioner

1.1 Bestämmelserna – Hänvisar till föreliggande villkor och bestämmelser.

1.2 Användaren – Hänvisar till den fysiska eller juridiska person som registrerat sig hos GreenMobility

1.3 GreenMobility – GreenMobility Sweden AB Org. Nr.: 5592222631

1.4 City Car/City Cars – Hänvisar till varje bil eller den bilflotta som ställts till förfogande av GreenMobility till användare som godkänt bestämmelserna.

1.5 Hyresperioden – Hänvisar till tidsrummet från det att användaren låst upp City Car och tills det att användaren avslutat hyresperioden via mobilapplikationen.

1.6 Zonen – Hänvisar till det område som definierats av GreenMobility som möjliga start- och avslutningsplatser för hyresperioden, zonerna finns på mobilapplikationen och på GreenMobilitys webbsida

1.7 Prislistan – Hänvisar till de priser som gäller för olika tidsperioder för användning och hyra av City Car.

 

Generellt

2.1 Alla avvikelser från rådande bestämmelser samt prislistan måste göras skriftligen för att vara giltiga.

2.2 GreenMobility förbehåller sig rätten att när som helst ändra bestämmelserna. Om GreenMobility utför väsentliga ändringar i bestämmelserna eller i prislistan som inte gynnar användaren, måste användaren acceptera de ändrade bestämmelserna innan en ny hyresperiod påbörjas.

2.3 GreenMobility förbehåller sig rätten att omgående spärra användarens tillgång till City Car i fall av överträdelse av föreliggande bestämmelser eller om det på annat vis skulle finnas anledning att göra det. Användaren skall dessutom kompensera GreenMobility för varje förlust som GreenMobility utsätts för p.g.a. användarens överträdelse av bestämmelserna eller av lagen i övrigt och även stå för eventuella administrationskostnader, se prislistan.

2.4 GreenMobility förbehåller sig rätten att registrera information om användaren om deras GreenMobility-profil blockeras. Användaren kan härmed vägras att öppna en ny GreenMobility-profil. GreenMobility kan neka godkännande av en användare om personen är registrerad på en så kallad ”Blockerad lista”, som delas mellan parterna efter godkännande från dataskyddsverket.

 

Kundrelationer

3.1 Användaren godkänner vid registrering att hen ingått ett bindande elektroniskt avtal med GreenMobility, och att användaren härmed måste följa bestämmelserna som tillsammans med prislistan formar ett samlat underlag för avtalen mellan GreenMobility och användaren.

3.2 Användarens inloggning till GreenMobility är personligt och får endast användas av användaren personligen. Om en otillåten person skulle använda användarens inloggning står användaren för avgiften som nämns i prislistan samt eventuella extrautgifter.

a) Användaren får endast använda sina egna användaruppgifter vid skapandet av kontot och senare ändringar i profilen. Användaren kan med andra ord inte ange andra personers körkortsinformation, kreditkortsinformation eller kontaktuppgifter.

b) Användaren får inte överlåta körrätten på bilen till en annan person än den registrerade användaren. Överträdelse av dessa förbud täcks ej av försäkringen och medför en straffavgift på 7500 (SEK) kronor med tillägg för samtliga extraavgifter som följer under körningen.

3.3 Användaren måste vid registrering vara minst 18 år gammal och så länge användaren är registrerad som användare hos GreenMobility, måste hen uppfylla följande bestämmelser:

a) Inneha ett giltigt körkort.

b) Förfoga över ett giltigt kreditkort, med tillräckligt med medel för att täcka självrisken för skador.

3.4 Användaren ger vid registreringen GreenMobility tillåtelse att kontrollera användarens angivna personuppgifter via personupplysningen samt Bisnode. Skulle det finnas kreditanmärkningar eller om den angivna informationen inte stämmer överens med folkbokföringen förbehåller sig GreenMobility rätten att avvisa kundens registrering. Skulle en kreditanmärkning eller angiven information anses felaktig under ett redan ingått avtal, betraktas det som en överträdelse av föreliggande bestämmelser.

3.5 Användaren är skyldig att försäkra sig om att alla sina upplysningar alltid hålls uppdaterade. Användarens upplysningar kan när som helst uppdateras via GreenMobilitys webbsida, mobilapplikationen eller med hjälp av kundservice.

3.6 Användaren har rätt att när som helst avregistrera sig hos GreenMobility. Användaren står efter avregistrering fortfarande för eventuellt obetalade avgifter och kan kräva återbetalning av eventuella saldon till sitt kreditkort.

3.7 Om användaren inte Använder GreenMobility inom 90 sammanhängande dagar har GreenMobility rätten att avaktivera Användaren och hen måste registrera sig på nytt.

3.8 Max. en användare per körkort får skapas. Upprepade försök att registrera fler användare med samma körkort kan leda till permanent blockering. Särskilda villkor gäller för företagskörning samt profiler med ett godkänt affärsavtal.

 

City Car

4.1 Användaren bekräftar vid varje påbörjad körning att City Car har mottagits i gott skick och att användaren undersökt bromsar, ratt, signalapparater och lyktor innan körning påbörjas. Varje klagomål gällande City Cars tillstånd framförs till GreenMobility innan bilen börjar köras.

4.2 Användaren bekräftar att hen gjorts uppmärksam på att alla City Cars är utrustade med satellitspårning.

4.3 Klistermärken eller annan utsmyckning får inte tas bort från City Car. Om delar av utsmyckningen ändå skulle avlägsnas krävs användaren att ersätta GreenMobility för extrautgifter.

4.4 City Car får inte användas

a) för person-eller godstransport mot betalning, varken direkt eller indirekt.
b) på icke asfalterade vägar.
c) för någon form av motorsportsarrangemang, körskola eller testkörning.
d) för transport av gods som efterlämnar en stark doft eller osedvanliga förslitningsskador.
e) för transport av hundar eller andra husdjur.
f) för transport av fler passagerare än vad City Car har säten till.
g) för transport av barn, om inte en lagstadgad bilbarnstol eller bilkudde används.
h) för körning utanför Sveriges gränser. Undantag gäller körning in i Danmark.

4.5 Det är förbjudet att:

a) köra bilen till en strömnivå under 5%. Användaren ansvarar för eventuell bogsering till närmsta laddstation, om detta inte respekteras
b) röka i City Car eller ge andra tillstånd att röka i bilen
c) avaktivera passagerarsätets airbag
d) företa reparationer eller ändringar på City Car utan att först ha mottagit godkännande från GreenMobility
e) efterlämna mat och dryck i bilen samt emballage för detsamma
f) efterlämna City Car i ett annat land. Lämnas bilen utanför Sverige bogseras bilen tillbaka till Sverige på Användarens räkning.
g) köra City Car tills den dör av ström i ett annat land. Körs bilen slut på batteri utanför Sverige, åläggs Användaren bogseringsavgift.
h) att använda City Car till vårdslös körning eller annan olovlig körning. Konsekvenserna av detta framgår av Bestämmelserna i avsnitt 4.7.

4.6 GreenMobility förbehåller sig rätten att ta bilen i besittning när som helst och utan förvarning om fordonet används i strid mot bestämmelserna. Användaren kan inte av denna anledning begära krav på ersättningsfordon eller ekonomisk ersättning, användaren står dessutom för eventuella transportkostnader.

4.7 Om polisen eller annan offentlig myndighet anser att City Car under hyrestiden har använts till olagliga eller opassande ändamål kan dessa helt utan förvarning konfiskera bilen och utan att användaren kan kräva något ersättningsfordon eller ekonomisk ersättning. Eventuell transport i förbindelse med detta sker på användarens egen bekostnad.

4.8 GreenMobility kan inte göras ersättningsansvarig för olyckor eller skador som uppstår som följd av användarens användning av City Car, inklusive skadegörelse av en tredjeperson, om inte GreenMobility har ansvaret för skadegörelsen.

4.9 GreenMobility kan under inga omständigheter ta ansvar för indirekta fel, inklusive fel följande en användares försening, endast om City Car inte är tillgänglig eller om den går sönder under det att användaren hyr bilen kan ersättningsskyldighet från GreenMobility bli aktuellt.

4.10 City Car måste laddas vid godkända offentliga laddningsstationer och med hjälp av laddningskabeln som finns placerad i bagageutrymmet på City Car. City Car kan dessutom laddas vid laddningsstationer som satts upp av GreenMobility och som placerats i zonens parkeringshus.

a) Användaren görs uppmärksam på att det är möjligt att tjäna extra minuter till senare körning genom att ladda City Car om dess strömnivå är under en viss nivå vid slutet av körningen. Information om nivåer samt antal minuter finns på GreenMobilitys webbsida.

4.11 Om City Car laddas vid andra laddningsstationer än de ovan nämnda, och om användaren själv betalar för uppladdningen, då står användaren själv för betalningen och kan inte i ett senare läge kräva ersättning från GreenMobility. Användaren står även i dessa tillfällen för skador på City Car som uppstått till följd av användningen av andra laddningsstationer.

4.12 Ifall laddningskabeln eller laddningskortet till City Car utnyttjas och används till att ladda något annat än City Car, måste användaren betala en avgift (se prislistan) och blir ersättningsskyldig för sitt missbruk. GreenMobility förbehåller sig även rätten att polisanmäla en användare efter ett sådant missbruk.

4.13 Misslyckande att avsluta hyresperioden vid avtalad tid och plats på begäran av GreenMobility och misslyckande att följa ovanstående kommer att betraktas som stöld.

4.14 Om GreenMobility frågar, skall användaren upplysa GreenMobility om var användaren parkerat City Car när hyresperioden avslutats.

4.15 GreenMobility ansvarar ej för privata föremål, som skadas, tappas eller glöms under eller efter hyresperioden.

 

Hyresperioden

5.1 Vid bokning av City Car i appen, reserveras City Car. De första 20 reservationsminuter per dag och per körtur är gratis. Därefter taxeras det per min. (enligt prislistan) användaren väljer att ha sin reservation löpande. Reservationstiden nollställs vid körtidens början samt vid nästkommande midnatt.

5.2 Hyresperioden påbörjas från och med att användaren låser upp bilen via mobilapplikationen. Användarens ansvar för City Car, börjar samtidigt.

5.3 Innan användning måste användaren inspektera renligheten och lukten inne i GreenMobility bilen. Om GreenMobility bilen är i dåligt rengöringsskick eller luktar dåligt, är användaren tvungen att kontakta och meddela GreenMobility om detta före användaren startar motorn.

5.4 Användaren bör även innan användning av City Car kontrollera eventuella skador på City Car, som inte redan registrerats. Om City Car är i så dåligt skick att användaren inte önskar köra den, måste användaren kontakta GreenMobility och informera dem om situationen, varpå förbrukad tid till inspektionstid kan komma att krediteras.

a) Användaren måste genast anmäla skador eller fel på City Car som inte redan markerats för GreenMobility via appen.
b) Om GreenMobility anser att eventuella skador eller fel måste undersökas eller repareras innan användning av City Car, förbehåller sig GreenMobility rätten att avsäga användarens användning av bilen.

5.5 Användaren är under hyresperioden förpliktigad att:

a) endast köra City Car om användaren har ett giltigt körkort till hands och i övrigt är vid god fysisk och psykisk hälsa och enligt lagen är kapabel att köra City Car.
b) att ur alla hänseenden följa gällande trafikregler.
c) skydda City Car mot stöld genom att stänga fönster och låsa bilen när den inte används.
d) avbryta användningen av City Car omedelbart om varningslamporna i instrumentpanelen blinkar
e) försäkra sig om att City Car alltid har tillräckligt med ström så att användaren kan avsluta hyresperioden av City Car inom zonen och att City Car är inom räckhåll för närmaste offentliga E.ON/InCharge laddstation.
f) ta hand om City Car på ett ordentligt och ansvarsfullt sätt, så som det kan förväntas av en vanlig bilägare (en så kallad ”bonus pater”).

5.6 För att avsluta hyran av City Car skall bilen parkeras innanför zonen i den stad där användaren startade resan, eller i tillhörande satellitzon. Parkeringen måste dessutom följa reglerna i föreliggande bestämmelser. Hyresavtalet kan alltså inte sägas upp i Malmö om resan har påbörjats i Göteborg, och vice versa, då Malmö och Göteborg har var sin zon. En City Car måste alltid återlämnas till sin ursprungliga zon.

5.7 Användaren skall som avslutning försäkra sig om att:

a) rapportera alla skador som orsakats av användarens egen turné. Om detta inte görs omedelbart efter färdigställandet avstås självrisk för reparation.
b) laddningskabeln är korrekt placerad i City Cars bagageutrymme, såvida den inte håller på att laddas
c) handbromsen i City Car har tryckts i
d) City Cars fönster är ordentligt stängda och att dörrarna i bilen har låsts
e) City Car skall överlämnas i samma skick och lika ren som när användaren började använda bilen.

5.8 Hyresperioden av City Car avslutas först när användaren försäkrat sig om ovanstående och när användaren därefter avslutat hyran via mobilapplikationen.

5.9 Det är användarens ansvar att försäkra sig om att hyreskontraktet avslutas korrekt. Om användaren av någon anledning inte lyckas avsluta hyreskontraktet på bilen måste användaren omgående meddela GreenMobility om detta och hålla kvar vid sin City Car tills dess att GreenMobility gett vidare information om hur ärendet skall avslutas.

 

Parkering

6.1 GreenMobility betalar för parkering på offentliga vägar inom zonen samt i utvalda parkeringshus. Dessa parkeringshus går att hitta på GreenMobilitys webbsida och på mobilapplikationen.

6.2 Användaren skall hur som helst alltid parkera City Car enligt trafikreglerna och i överensstämmelser med andra särskilda parkeringsregler som gäller för en särskild parkeringsplats.

6.3 När hyresperioden skall avslutas samt vid parkering under hyresperioden får City Car parkeras på offentliga parkeringsplatser med minst 2 timmars tidsbegränsning och i speciellt utvalda och markerade parkeringshus där City Car tillåts parkera, samt på parkeringsplatser som inte reserverats för särskilda bilister, såsom företag, handikapp, eller taxiparkering. City Car får inte parkeras på gårdar, i garage eller på andra platser som gör tillgången till City Car komplicerad för andra användare. Konsultera gärna parkeringsöversikten på GreenMobilitys webbsida och på mobilapplikationen

6.4 GreenMobility förbehåller sig rätten att utan förvarning förbjuda parkering i vissa områden även om de normalt ligger inom zonen. En sådan ändring kan bli aktuell även om användaren påbörjat en hyresperiod. Det så kallade området betraktas i detta fall som ett område utanför zonen.

6.5 Användaren står själv för parkeringsavgifter som påförs City Car under hyresperioden och efter det att hyresperioden har upphört ända tills dess att en ny användare hyr City Car, eller tills dess att GreenMobility flyttar bilen. Om parkeringen inte följer överensstämmelserna i dessa bestämmelser och om GreenMobility måste bärga eller flytta City Car på grund av användarens parkering har GreenMobility rätt att kräva användaren på de extra utgifter som åsamkats.

6.6 Om användaren får en parkeringsbot förbehåller GreenMobility sig rätten att i vissa fall automatiskt ta ut pengarna från användarens kreditkort, som GreenMobility sedan betalar till utfärdaren av boten.

 

Försäkring

7.1 City Car täcks av lagstadgad ansvarsförsäkring samt egendomsförsäkring (kaskoförsäkring).

7.2 Användarens självrisk för skador begränsas till maximalt 7500 SEK. Självrisken är dock begränsad om användaren handlat ovarsamt och till den grad att det kan anses som grovt hänsynslöst, brott mot villkoren eller om skadan inte täcks av försäkringen till följd av användarens beteende.

7.3 Användaren kan i början av hyresperioden välja en tilläggsförsäkring, som minskar självrisken i händelse av skada. Detta val kan inte göras efter det att hyresperioden påbörjats och det finns ingen ångerrätt på tilläggsförsäkringar.

7.4 Användaren ansvarar för alla skador som City Car utsätts för under hyresperioden. Detta gäller oavsett om dessa skador åsamkats av en tredje part om denna person vägrar att ge sig till känna eller på annat vis inte kan hållas ansvarig.

7.5 Användaren går med på att skydda GreenMobilitys intressen i händelse av skada eller i annan försäkringsbegivenhet genom att:

a) meddela GreenMobility om skador som uppkommit utan dröjsmål
b) efter bästa förmåga notera namn och adress till alla involverade parter samt till eventuella vittnen
c) ej erkänna eller ta ansvar för felaktigt beteende
d) ej lämna ifrån sig fordonet utan att ta alla nödvändiga säkerhetsåtgärder
e) underrätta polisen omgående om det inte är en annan persons skyldighet, eller om det är talan om personskador
f) fylla i och lämna in skadeanmälan omgående för GreenMobilitys utredning
Försäkringen kommer inte att gälla om punkterna ovan inte respekteras.

7.6 I händelse av trafikolycka eller krock utanför zonen ansvarar användaren för alla utgifter i anslutning till returnering av City Car till zonen.

7.7 Användaren godkänner uttryckligen och på begäran av GreenMobility sitt ansvar för alla böter, avgifter, inkasso och rättskostnader i anslutning till parkering eller lagöverträdande som läggs på fordonet eller dess förare under hyresperioden. Användaren är fullt ansvarig för betalning till den aktuella myndighet eller verksamhet om eller när det skulle vara fråga om betalning. För att undvika risken att sådana böter eller avgifter eskalerar kan GreenMobility välja att betala myndigheten eller verksamheten, eller att ge upplysningar om användarens identitet. Det är användarens ansvar att betala böter samt en administrativ avgift till GreenMobility.

 

Avräkning

8.1 Priset för hyran av City Car bestäms utifrån hyresperiodens längd och enligt den gällande prislistan vid hyresperiodens början. Användaren görs i och med detta uppmärksam på att det kan tillkomma en avgift. Se prislistan för hämtning och lämning av City Car på särskilda platser som exempelvis Göteborg Landvetter Airport.

8.2 Om användaren har valt avräkning på minutbasis kommer GreenMobility att dra hyresbeloppet för City Car från användarens kreditkort när användaren har avslutat hyresperioden för City Car. Användaren kan nästa dag se sin konsumtion i appen och på webbsidan.

8.3 Användaren kan välja att köpa ett rabattpaket med förbetalda minuter. Priset på paketet debiteras i förhållande till köpet, och de förbetalda minuterna kan därmed användas. De är giltiga i 6 eller 12 månader från inköpsdatumet, se prislistan. Minuter körda utöver de minuter som är inkluderat i paketen kommer att prissättas till normalpris. Observera att de 14 dagars avbokningsrättigheter inte längre är möjliga när användaren har börjat använda minuterna i paketet.

8.4 Användaren kan välja att köpa ett tim- eller dygnpaket. Paketpriset dras av i enlighet med gällande prislista eller prenumerationsrabatt i början av hyresperioden och paketet startar automatiskt på nästa resa som Användaren startar i en GreenMobility elbil. Alla tim- och dygnpaket är giltiga i 3 månader från inköpsdatum. Om Användaren kör längre än antalet kilometer eller antalet timmar/dagar som ingår i paketet, se prissidan, kör Användaren för 3 SEK/minut och 3 SEK/km. Observera att ångerrätten på 14 dagar inte längre är möjlig när paketet aktiveras på en given resa. GreenMobility förbehåller sig rätten att radera ett oanvänt tim- eller dygnpaket från Användarens GreenMobility-konto efter 3 månader.

8.5 Användarens pris för att hyra en och samma City Car inom 24 timmar får aldrig överskrida det högsta priset per. dag som angivet i prislistan. Om användaren fortfarande kör GreenMobility i slutet av dagen faktureras de återstående minuterna till det normala minutpriset, se prislistan.

8.6 Tjänsten ”Bjud in en vän” kan endast användas för sitt ursprungliga ändamål vilket är att sprida ordet om GreenMobility på ett vis som inte interfererar med företagets kommunikation och kanaler. En unik kod inte får göras tillgänglig för allmänheten genom att t.ex. dela den på hemsidor eller någon av GreenMobilitys egna kanaler. Användaren får dela koden genom privata meddelanden, gruppmeddelanden eller i ett inlägg på sina privata sociala medier, men får inte lägga in delningskoden som ett stående inslag på en sociala medier profil eller annan sida. Om reglerna inte följs kommer alla intjänade minuter att försvinna och användarens samt anknutna, nyupprättade konton spärras. Minuter som tjänats in genom den här tjänsten går ut, utan förvarning, efter 12 månader från det datum de tjänats på.

8.7 Användaren görs uppmärksam på att det enligt gällande skatteregler kan tillkomma skatteplikt om användarens arbetsgivare har betalat för bonusrundan och de intjänade minuterna används privat. Detta kan liknas vid andra särskilda lönetillägg som måste rapporteras av mottagaren till skatteverket, men för vilka GreenMobility inte har några skyldigheter eftersom GreenMobility inte tar något som helst ansvar för användarens skatteplikt. Ångerrätten gäller ej för reservation av en City Car.

8.8 Användaren förväntas även efter avslutad hyresperiod att ha täckning på sitt kreditkort för övriga kostnader i anslutning till hyran och i anslutning till föreliggande bestämmelser, såsom täckning för skador, avgifter, ersättning eller övriga böter. Om sådana krav skulle uppstå mot användaren kommer GreenMobility att kontakta kunden och informera om situationen innan skuldbeloppet dras från användarens kreditkort.

8.9 Om en utbetalning avvisas från användarens kreditkortsutgivare, vilket användaren själv håls ansvarig för, kan GreenMobility kräva ytterligare ersättning från användaren. Om beloppet inte kan dras från Användarens konto, har GreenMobility rätten att avsluta en pågående resa, utan förvarning eller ansvar.

8.10 GreenMobility förbehåller sig rätten att skicka betalningspåminnelse till användaren. Användaren kan därefter betala sin skuld till GreenMobility, via inkasso så snart användaren tagit emot betalningspåminnelsen.

 

Personuppgifter

9.1 Användaren ger i och med sin registrering GreenMobility tillåtelse att skicka nyheter och liknande till kundens e-postadress. Användaren kan när som helst återkalla tillståndet att skriva till [email protected]

9.2 GreenMobility samlar in, lagrar och behandlar personlig information om användaren. Detaljerad information finns under Greenmobilitys datapolicy på greenmobility.com. Genom att godkänna dessa bestämmelser godkänner du även vår personuppgiftspolicy.

9.3 Användaren har rätt att överklaga GreenMobilitys hantering av användarens information till Datainspektionen på telefon 08-657 61 00 eller e-post [email protected].

9.4 Vissa företag kan anställas av GreenMobility för att utföra olika typer av arbeten i anknytning till de tjänster som GreenMobility levererar. Dessa företag kan få tillgång till personlig information, om detta är nödvändigt för att utföra ett visst arbete, men de får endast ta del av den informationen som är nödvändig för genomförandet av arbetet och aldrig i något annat sammanhang. Företagens identitet finns i datapolicyn på greenmobility.com.

9.5 GreenMobility förbehåller sig rätten att använda och vidarebefordra personuppgifter när detta anses nödvändigt för att uppfylla lagstiftande krav, för att uppfylla en användares önskan eller för att stå till tjänst i eventuella lagstadgande efterforskningar eller i saker som gäller offentlig säkerhet.

9.6 Användaren har möjlighet till full översikt gällande personuppgifter som hen för vidare till GreenMobility. Om användaren vid någon tidpunkt önskar att ändra eller ta bort de personuppgifter som GreenMobility registrerat, eller om användaren önskar ändra den möjlighet som GreenMobility har att kontakta användaren, går det att kontakta GreenMobility och informera om sitt önskemål. Användaren har även möjligheten att få informationen skickad till sig själv eller till en dataansvarig efter användarens eget val. Användaren kan kontakta GreenMobility Sweden AB via e-post: [email protected], eller per brev till Landgreven 3, 4. 1301 København K, Danmark.

 

Ångerrätten

10.1 Användaren har 14 dagars ångerrätt i samband med köp från GreenMobility, jämför dock de villkor som avses i punkt 10.3. Användaren kan endast ångra ett köp om hen inte tagit köpet i bruk inom 14 dagar. Ångerrätten löper från inköpstillfället.

10.2 Användaren måste skriftligen meddela GreenMobility om avbokningen innan tidsfristen löper ut. Det räcker att meddelandet har skickats före tidsfristens utgång.

10.3 Det finns ingen ångerrätt vid bokning och/eller hyra stadsbilen.

 

Rättsmedel

11.1 Om användaren och GreenMobility inte kan hitta en vänskaplig lösning på eventuella problem, kan användaren lämna in ett klagomål via www.konsumentverket.se

11.2 Dessa villkor och tvister mellan GreenMobility och Användaren måste tolkas i enlighet med svensk lag och rätta enligt svensk jurisdiktion.

11.3 Om en eller flera bestämmelser i villkoren förklaras ogiltiga kvarstår de andrabestämmelserna.

 

Förboka bil

12.1 Priset för förbokning av en bil anges i prislistan.

12.2 En förbokad City Car levereras hittills endast i Malmö och Göteborg

12.3 Du kan förboka en bil på två sätt. En levereras till dörren, som definieras som den närmaste lagliga parkeringsplatsen, i förhållande till din adress, jfr reglerna för parkering av GreenMobility-bilar. Det andra sättet är att förboka en bil, som lämnas inom 500 meter från din adress.

12.4 Du beställer en bil vid en viss tidpunkt, och den står då klar minst 20 minuter före önskad tid.

12.5 Du måste beställa en förbokad bil minst 10 timmar i förväg i Göteborg och Malmö, dvs att om en bil ska användas kl. 8:00, då måste förbokningen göras senast kl. 22:00.

12.6 Förbokningen sker via vår app under menypunkten ”Boka en bil”. Efter en beställning måste användaren bekräfta beställningen via SMS eller pushmeddelande.

12.7 Tidigast 20 minuter innan den tid bilen är bokad till är den reserverad för användaren, precis som vid normala reservationer av våra bilar. Reservation över 20 minuter kostar 1,5 SEK per minut.

12.8 Om användaren inte har startat en resa i den förbokade bilen inom 60 minuter efter det att bilen beställts, kommer reservationen att stoppas och bilen släpps till andra användare som fritt kan reservera den som alla andra bilar.

12.9 Användaren debiteras för förbokningen, oavsett om användaren startar en resa i den förbokade bilen eller inte.

12.10 Avbokning kan göras kostnadsfritt upp till 10 timmar före leverans i Göteborg och Malmö.

12.11 Leverans på flygplatsen är alltid 179 SEK.

12.12 Den som kör i en förbokad bil måste följa alla samma regler och villkor som normalt i en GreenMobility-bil. Detta gäller också konsumtionen av minuter från användarkontot till minutpriset som användaren kör till. Likaså gäller samma regler vid slutet av resan, bilen måste parkeras på lagliga platser inom zonen.

 

Affärs- / kommersiell körning

13.1 Detta avsnitt innehåller villkoren för körning genom ett affärs- eller företagsavtal med GreenMobility. Vi kallar detta Affär eller Affärsavtal.

13.2 Den anställda som kör på ett Affärsavtal omfattas av samma allmänna villkor som för privat körning. Men med ett tillägg av följande regler.

13.3 Företaget som ingår avtalet accepterar följande regler:

13.4 Avräkningen sker antingen på företagets kreditkort eller via faktura. Den valda administratören av Affärsavtalet från företaget väljer den önskade lösningen i gränssnittet.

13.5 Priserna är samma för företagskörning som för privatkörning men annonseras exklusive moms.

13.6 Företaget betalar för anställdas körning genom företagsavtalet. Detta gäller bland annat böter, skatter, skador, avgifter och ansvarsansvar. Företaget måste hålla GreenMobility skadeslöst för incidenter orsakade av den anställde.

13.7 Den anställdas resor loggas och historiken visas för Affärsavtalets administratör. Arbetstagaren accepterar detta när han registrerar sig för körning under arbetstid på företagskontot. Alla konsekvenser för privatlivet i förhållandet mellan arbetsgivare och anställda är för GreenMobility irrelevanta.

13.8 Arbetstagarens resor som visas på företagskontot anses alltid av GreenMobility vara yrkesmässiga. Alla frågor mellan arbetsgivare och arbetstagare är irrelevanta för GreenMobility. Och tvärtom när du kör på ett personligt konto. Här måste arbetstagaren betala för sig själv och få pengar från sin arbetsgivare som utlägg.

13.9 GreenMobility ansvarar inte för glömda föremål eller något annat som finns kvar i bilarna.

 

PRISER

Registrering 0 SEK.
Tillfällig energiavgift 1,5 SEK/km.
Normalpris 6,00 SEK/minut.
Reservationspris efter de första 20 minuterna av gratis reservation: 1,5 SEK/minut.
Start/stopp på Landvetter-Göteborg Airport: 69 SEK
Öresundsbron: 275 SEK enkel väg

Generellt
Faktura: 150 SEK.
Förseningsavgift: 150 SEK.
Förboka Bil: 109 SEK/179 SEK/179 SEK till flygplatsen.
Administrationsavgift: 150 SEK
Självrisk: 7500 SEK.
Avgift för överträdelse av villkor som för med sig ekonomiska konsekvenser: Enligt räkning
Trängselskatt (endast Göteborg): debiteras för båda riktningarna i enlighet med Transportstyrelsens priser. Endast den första passagen per 60 minuter debiteras. Max. pris om 60 SEK per dag.

Håll reda på sakerna – så blir nästa förare glad!
Borttappad nyckel: 7500 SEK.
Borttappad laddnings- eller parkeringskort: 3000 SEK.
Laddningskabel (trasig eller borttappad): 3000 SEK.

Var rädd om bilen – så blir alla glada!
Lätt rengöring pga. t.ex. skräp/papper i bilen: 1250 SEK.
Grundlig rengöring pga. t.ex. rökning/djur i bilen: 3000 SEK.
Missbruk av uppladdnings- eller parkeringskort: 7500 SEK plus konsumtion.
Nödvändig extra rengöring av bilen: 3000 SEK.
Borttagning av etiketter, märken m.m. upp till: 5500 SEK.
Punktering: 1750 SEK
Skadad fälg: 1250 SEK
Torkning av bilen på grund av öppet fönster: 850 SEK

Kör försiktigt – för din egen och dina närmastes skull!
Köra utan ett giltigt körkort: 3000 SEK
Låta någon annan köra på ditt konto: 3000 SEK
Parkeringsböter: Böter + administrationsavgift.
Fortkörning och lagöverträdelse: Böter + administrationsavgift.
Flyttning av bil vid olämplig parkering, t.ex. framför en privat infart, bussbana, byggarbetsplats mm.: 350 SEK.
Flyttning av bil av GreenMobility utanför zonen: 2000 SEK.
Bärgning av bil av bärgningsfirma, inom eller utanför zonen (pga. kundens brott mot villkoren): 3000 SEK.
Service av bil (endast om det är kundens eget fel): Efter räkning + bogsering.