1 Generelt

1.1 I denne avtalen betyr
a) Brukeren – den fysiske personen som har registrert seg hos Vy Bybil 
b) Bilen(e)(ne) – enhver bil eller flåten av biler som Vy Bybil stiller til rådighet for Brukeren i overensstemmelse med Vilkårene.
c) Godkjent Ladestasjon: Vy Bybil Hotspots eller offentlig ladestasjon med type 2 kontakt fra Fortum.
d) Hotspots: Vy Bybils egne parkeringsplasser med ladestasjon.
e) Leieperioden – perioden som begynner når Brukeren låser opp Bilen og varer til Brukeren avslutter leien via mobilapplikasjonen. 
f) Vy Bybil – Vy Bybil AS. Vy Bybil AS leverer «Green Mobility-tjenesten/Din Bybil » i Norge.
g) Prislisten – den til enhver tid gjeldende Prislisten for bruk og leie av Bilen. Prislisten finner du nederst på denne siden. 
h) Sonen – det området som til enhver tid er definert av Vy Bybil, der det er tillatt å starte og avslutte leieperioden. Sonen fremgår i mobilapplikasjonen og på vår hjemmeside.
i) Vilkårene – de til enhver tid gjeldende leievilkår, inklusive Prislisten.
1.2 Vy Bybil forbeholder seg retten til å endre Brukervilkårene og Prislisten fortløpende. Dersom Vy Bybil foretar vesentlige endringer av Brukervilkårene eller Prislisten til ugunst for Brukeren, vil Brukeren bli bedt om å akseptere de endrede vilkårene før en ny leieperiode påbegynnes.
1.3 Brukeren vedkjenner seg ved registrering som nevnt i punkt 2 å ha akseptert Vy Bybils vilkår, og at Brukeren er dermed avtalemessig bundet av disse som sammen med Prislisten. 
1.4 Ethvert avvik fra Vilkårene må avtales skriftlig.

2 Brukerprofil


2.1 Brukerens Brukerprofil er personlig og kan bare benyttes av Brukeren selv. 
2.2 Brukeren skal kun oppgi egne opplysninger ved registrering og senere endringer i Brukerprofil. Brukeren kan ikke føre opp andre personers førerkort-, kredittkort, kontakt- eller andre opplysninger.
2.3 Brukeren må ved registrering av Brukerprofil være minst 19 år gammel og inneha førerkort fra et EU/EØS-land. Brukeren må ha hatt førerkort sammenhengende i 1 år. 
2.4 Brukeren gir ved registreringen av Brukerprofil Vy Bybil tillatelse til å verifisere Brukerens angitte personopplysninger gjennom CPR-registeret samt Bisnode. Dersom det foreligger betalingsanmerkninger eller uoverensstemmelser mellom Brukerens angitte opplysninger og det som er registrert, forbeholder Vy Bybil seg retten til å avvise registreringen. Dersom en slik betalingsanmerkning eller uoverensstemmelse skulle oppstå under avtaleforholdet, vil det betraktes som en overtredelse av disse betingelsene.
2.5 Brukere må til enhver tid oppfylle følgende betingelser:
a) Være i besittelse av et gyldig førerkort i henhold til punkt 2.3, 
b) Ikke ha ikke-foreldede forseelser på rullebladet, relatert til kjøring, bruk av eller tyveri av kjøretøy
2.6 Brukeren må ha et gyldig kredittkort tilknyttet Brukerprofilen. Ved bruk må Brukere på se at det har en gjenstående kreditt som er tilstrekkelig til å dekke egenandel for eventuelle skader. 
2.7 Brukeren plikter å forsikre seg om at alle opplysninger i Brukerprofilen til enhver tid holdes oppdatert. Brukerprofilen kan til enhver tid oppdateres via Vy Bybils hjemmeside, mobilapplikasjon eller kundeservice.
2.7.1 Brukeren har til enhver tid rett til å slette Brukerprofilen hos Vy Bybil. Brukeren vil ved sletting fortsatt kunne belastes eventuelle ubetalte beløp, og Brukeren kan på samme måte forlange eventuelt tilgodehavende beløp refundert til sitt kredittkort.
2.8 Dersom Brukeren ikke benytter Vy Bybils biler innenfor 90 sammenhengende dager, forbeholder Vy Bybil seg retten til å slette Brukerprofilen. Eventuell ny registrering må da gjøres ved å opprette ny Brukerprofil.

3 Reservering og leieperiode


3.1 Ved reservering av Bilen i appen, reserveres Bilen for Brukeren i 30 minutter. Brukeren kan gjøre maksimalt en reservasjon i forlengelse av den første før leieperioden må påbegynnes. Gjentatte tilfeller av overtredelse av dette kan medføre at etterfølgende reservasjoner blir foretatt på spesielle vilkår eller at Brukerens adgang til Bilene sperres.
3.2 Leieperioden begynner på det tidspunktet Brukeren låser opp Bilen via mobilapplikasjonen. Fra dette tidspunktet er Brukeren ansvarlig for Bilen.
3.3 Vy Bybil kan, dersom det finnes nødvendig eller hensiktsmessig, gjøre biler utilgjengelige for brukere i en viss periode.

4 Brukerens plikter før Bilen tas i bruk


4.1 Brukeren skal før bruk av Bilen undersøke
a) Om Bilen har skader som ikke allerede er registrert. 
b) Bremsene, styremekanismen, signalapparater og lykter
c) Dekk, dersom de er påkrevet med vinterdekk
d) Hvor ren og ryddig Bilen er innvendig
e) Om ladekabel er på plass 
4.2 Brukeren skal straks melde fra til Vy Bybil om skader, feil eller mangler på Bilen dersom disse ikke allerede er registrert i appen. I tilfeller hvor Vy Bybil konkluderer med forholdet skal undersøkes og eventuelt repareres før bruk av Bilen, forbeholder Vy Bybil seg retten til å nekte Brukeren å bruke Bilen.
4.3 Enhver klage eller melding vedrørende Bilens tilstand må rettes til Vy Bybil før Bilen tas i bruk. Dersom Brukeren grunnet skader eller manglende renhold har rimelig grunn til å nekte å bruke Bilen, skal Brukeren gi Vy Bybils melding om dette. Den tiden Brukeren har brukt til inspeksjon vil i så fall krediteres.
4.4 Bilen regnes som å ha blitt tatt i bruk når den kjøres. Dette gjelder likevel ikke dersom Brukeren umiddelbart etter start avbryter kjøringen grunnet oppdagelse av alvorlige feil ved Bilen som hindrer videre kjøring, eksempelvis feil ved styring eller bremser, forutsatt at Brukeren umiddelbart etter dette melder fra om feilen. Ved å ta Bilen i bruk har Brukeren bekreftet at ovennevnte undersøkelser er gjennomført og at Bilen er akseptert som i god og lovlig stand, med unntak av eventuelle feil, skader og mangler som Brukeren har meldt fra om til Vy Bybil før bruken.

5 Bruk av Bilen


5.1 Ved bruk av Bilen plikter Brukeren å:
a) ha med sitt gyldige førerkort 
b) være i en tilstand der Brukeren lovlig kan kjøre Bilen, herunder ikke være påvirket av alkohol eller andre russtoffer. 
c) overholde gjeldende vegtrafikklover i ethvert henseende. 
d) sikre at ikke andre enn Brukeren selv kjører Bilen.
e) ikke røyke i Bilen eller å tillate andre å røyke i Bilen 
f) ikke deaktivere airbagen på passasjersiden.
g) behandle Bilen ordentlig og forsvarlig, slik som man skal kunne forvente av en alminnelig ansvarlig bileier.
h) sikre Bilen forsvarlig mot tyveri ved alltid å lukke vinduer og låse Bilen når den forlates
i) sørge for forsvarlig sikring av passasjerer og eventuell bagasje i Bilen.
j) sikre at Bilens batterier ikke utlades, se for øvrig også punkt 6
k) avbryte bruken av Bilen øyeblikkelig hvis varsellampene i instrumentpanelet lyser, samt å melde fra til Vy Bybil om dette.
5.2 Bilen kan ikke benyttes til: 
a) person- eller godstransport der Brukeren eller tredjepart mottar betaling, verken direkte eller indirekte. 
b) kjøring utenfor asfaltert vei, med unntak av parkeringsplasser og korte oppkjørsler der det må kjøres med sakte hastighet.
c) kjøring utenfor Norge. 
d) noen form for motorsportarrangementer, kjørekurs eller prøvekjøring, eller til ferdsel i strid med lovgivningen. 
e) å kjøre med gods som medfører lukt eller usedvanlig slitasje. 
f) transport av hunder eller andre husdyr med mindre disse er plassert i et forsvarlig lukket bur som befinner seg i bagasjerommet. Bagasjerommet må deretter rengjøres av Brukeren.
g) transport av flere passasjerer i Bilen enn det er sikkerhetsbelte til.
h) transport av barn som ikke er sikret i henhold til de enhver tid gjeldende krav i lovgivningen. Eventuelle bakovervendte barneseter skal monteres i baksetet.
5.3 Brukeren skal ikke selv utføre reparasjoner eller endringer på Bilen uten forutgående skriftlig godkjennelse fra Vy Bybil.
5.4 Klistremerker eller annen staffering må ikke fjernes fra eller festes på Bilen.
5.5 Med Bilen følger det i enkelte tilfeller barnesete til barn. Dersom disse benyttes, er det Brukerens ansvar at de blir korrekt og lovlig montert. Utstyret må ikke fjernes fra Bilen.
5.6 Overtredelse av dette punkt 5 kan medføre bortfall av forsikringsdekningen samt et gebyr i henhold til Prislisten i tillegg til samtlige omkostninger Vy Bybil har som følge av overtredelsen.
5.7 Dersom politiet eller annen offentlig myndighet nekter Brukeren videre bruk av Bilen, og dette skyldes Brukeren, har Brukeren ikke krav på kompensasjon. Eventuelle kostnader Vy Bybil påføres i den sammenheng kan kreves erstattet av Brukeren.
5.8 Dersom kjøretøyet blir brukt i strid med betingelsene, forbeholder Vy Bybil seg retten til å ta kjøretøyet i sin besittelse, Brukeren har i dette tilfellet ikke krav på nytt kjøretøy eller økonomisk kompensasjon. Eventuelle kostnader Vy Bybil påføres i den sammenheng kan kreves erstattet av Brukeren.

6 Lading


6.1 Bilen kan kostnadsfritt lades ved Godkjente Ladestasjoner ved bruk av ladekabelen som er plassert i Bilens bagasjerom. 
6.2 Hvis Bilen lades ved andre ladestasjoner enn Godkjente Ladestasjoner, dekker Vy Bybil ikke eventuelle ladekostnader. Brukeren vil belastes for eventuelle skader på Bilen som skyldes bruk av andre ladestasjoner.
6.3 Ladekablene skal ikke brukes til å lade annet enn Bilen. Eventuelle kostnader Vy Bybil påføres ved ladekabler i strid med dette kan kreves erstattet av Brukeren.

7 Parkering


7.1 Vy Bybil betaler for parkering i utvalgte parkeringshus (hotspots). Disse parkeringshusene finnes på hjemmesiden, samt på mobilapplikasjonen.
7.2 Parkering ut over dette skal være i overensstemmelse med veitrafikkloven og de særskilte parkeringsregler som gjelder for den aktuelle parkeringsplassen.
7.3 Parkering skal ikke gjøres på parkeringsplasser som er forbeholdt bestemte bilgrupper slik som yrkes-, handikap-, buss- eller taxiholdeplasser
7.4 Det henvises forøvrig til parkeringsplassoversikten på hjemmesiden samt mobilapplikasjonen. 
7.5 Parkeringskortet skal kun benyttes til å parkere Bilen. Eventuelle kostnader Vy Bybil påføres ved brudd på dette kan kreves erstattet av Brukeren. 
7.6 Dersom parkeringen ikke blir gjort i overensstemmelse med ovennevnte vilkår, har Vy Bybil rett til å få sine utgifter til parkeringsavgifter, bøter, tauing etc. dekket av Brukeren. Parkeringsavgifter kan kreves dekkes av Brukeren for perioden inntil en ny bruker leier Bilen, eller inntil Bilen flyttes av Vy Bybil.

8 Skader og uhell


8.1 Brukeren skal ved skade eller uhell ivareta Vy Bybils interesser ved å: 
a) varsle politiet omgående om ulykker eller personskader der Bilen er involvert. Vy Bybil skal ha melding om slikt varsel umiddelbart etter at det er gitt til politiet.
b) notere navn og adresser på alle involverte parter samt på eventuelle vitner, og oversende disse opplysningene til Vy Bybil samen med kopi av skadeskjema,
c) gjøre tilstrekkelige sikkerhetsforanstaltninger rundt Bilen (som utsettelse av varseltrekant etc.) før Bilen forlates.
d) fylle ut og innlevere skademelding omgående på forespørsel fra Vy Bybil 
e) gi korrekte opplysninger om eventuelt skyldspørsmål
f) så snart som mulig melde fra til Vy Bybil om annen skade på Bilen enn den som fremgå ovenfor.
8.2 Unnlatelse av ovenstående kan medføre bortfall av forsikringsdekningen.
8.3 I tilfelle kjøreuhell eller andre forhold som skyldes Brukeren, er Brukeren ansvarlig for eventuelle bergingskostnader.
8.4 Brukeren er ansvarlig for alle skader som påføres Bilen under leieperioden etter reglene i punkt. Dette gjelder uavhengig av om skadene skulle være påført av en tredjepart, dersom denne parten ikke gir seg til kjenne eller på annen måte ikke kan holdes ansvarlig.

9 Avslutning av leieperioden


9.1 Det er Brukerens ansvar å sikre at leieperioden blir riktig avsluttet. I tilfeller hvor Brukeren opplever problemer med å avslutte leien av Bilen, er Brukeren forpliktet til å informere kundeservice om dette omgående, og holde seg ved Bilen helt til Brukeren har fått beskjed om det videre forløpet. 
9.2 Brukeren skal når leieperioden avsluttes sikre at Bilen har nok strøm til at Bilen kan kjøres til nærmeste Godkjente Ladestasjon. Bilen vil ved en forventet rekkevidde på 8 km advare om lavt strømnivå og tilby veibeskrivelse til oppladning. Dersom Brukeren avslutter leien når rekkevidden er lavere dette vil Brukeren vil belastes eventuelle utgifter i forbindelse med tauing, jf. Prislisten. 
9.3 For å avslutte leien av Bilen må den parkeres innenfor Sonen. Vy kan kreve at Brukeren opplyser Vy Bybil om hvor Brukeren parkerte Bilen ved avslutningen av leieperioden. 
9.4 For parkering ved avslutning av leieperioden gjelder, i tillegg til reglene i punkt 7, at parkering ikke skal gjøres på 
a) parkeringsplasser som i hele eller deler av døgnet har tidsbegrenset eller betalbar parkering, 
b) I gårder, garasjer eller på andre områder som er vanskelig tilgjengelige for andre brukere. 
9.5 Før avslutning av leieperioden må Brukeren forsikre seg om at: 
a) ladekabelen er riktig plassert i bagasjerommet i Bilen, med mindre denne er satt på lading ved en Hotspot.
b) parkeringsbremsen i Bilen står på
c) vinduene i Bilen er forsvarlig lukket og dørene i Bilen er låst
d) Bilen leveres tilbake like ren og i samme tilstand som da Brukeren overtok den.
e) barneseter er demontert og lagt i tilbake i Bilens bagasjerom
f) det ikke ligger igjen personlige eiendeler i Bilen

9.6 Leieperioden av Bilen er først avsluttet når Brukeren har forsikret seg om ovenstående forhold og når Brukeren deretter har avsluttet leien via mobilapplikasjonen. 
9.7 Vy Bybil forbeholder seg retten til å endre grensen for Sonen. Slik endring kan skje også i leieperioden. Brukeren plikter å sjekke gjeldende soner i appen. Brukeren vil få beskjed via lydmelding i Bilen om når Bilen er utenfor sone.
9.8 Unnlatelse av å avslutte leieperioden til eventuelt avtalt tid og sted eller etter krav fra Vy Bybil er å anse som underslag eller tyveri i henhold til straffeloven.

10 Brukerens brudd på vilkår. Erstatning


10.1 I tilfelle skade på bilene som skyldes føreren eller andre brudd på vilkårene kan Vy Bybil AS
a) sperre Brukerens adgang til Bilene,
b) belaste Brukeren et gebyr i henhold til Prislisten, og/eller
c) kreve erstatning i henhold til punkt 10.2, samt 
d) Politianmelde forholdet dersom det innebærer brudd på norsk lov. 
10.2 Vy Bybil kan kreve erstatning for påregnelig tap som følge av det bruddet på vilkårene i den utstrekning gjeldende lov tillater. 
10.3 Brukeren skal selv betale dekke eventuelle bøter eller gebyrer som ilegges Brukerens i forbindelse med bruk av Bilen. 
10.4 Dersom Vy Bybil som eier av Bilen ilegges bøter eller gebyrer som skyldes Brukerens forhold, kan Vy Bybil velge å betale gebyrer selv om Brukeren mener det er grunnlag for å klage på ileggelsen. Dersom Brukeren gis medhold i en eventuell klage, vil Vy Bybil tilbakebetale gebyrer i den utstrekning de tilbakebetales fra myndighet eller parkeringsselskap. 
10.5 Ved ileggelse av gebyrer skal Brukeren også betale et administrasjonsgebyr til Vy Bybil i henhold til Prislisten.

11 Ansvar for brukeren tap


11.1 Vy Bybil er ikke ansvarlig for tap eller skade som Brukeren har i forbindelse med reservasjon eller leie av Bil, med mindre Vy Bybil har handlet grovt uaktsomt eller forsettlig. Herunder er Vy Bybil ikke ansvarlig for private gjenstander som kommer til skade, blir tapt eller glemt under eller etter leieperioden, selv om vi vil gjøre vårt beste for å komme i kontakt med deg dersom vi får beskjed om gjenglemte gjenstander. 
11.2 Vy Bybil er ikke under ingen omstendighet ansvarlig for indirekte tap, herunder tap som følge av at Brukeren ikke får reservert Bil eller er forsinket, dersom Bilen ikke er til rådighet eller bryter sammen mens den er i Brukerens besittelse.

12 Forsikring


12.1 Bilen er dekket av lovpliktig ansvarsforsikring samt kaskoforsikring.
12.2 Brukerens egenandel for skader er begrenset til beløp i henhold til prislisten.
12.3 Brukeren kan ved begynnelsen av leieperioden velge en tilleggsforsikring som reduserer egenandelen i tilfelle skade.
12.4 Valg av forsikring og tilleggsforsikring kan ikke gjøres eller endres etter leieperiodens begynnelse.
12.5 Dersom Brukeren har handlet grovt uaktsomt eller forsettlig, eller dersom skaden av andre årsaker ikke dekkes av forsikringen, vil Vy Bybil, eventuelt Vy Bybils forsikringsselskap, kunne kreve regress for skaden fullt ut.

13 Pris og betaling


13.1 Prisen for leie av Bilen bestemmes ut fra leieperiodens varighet i overensstemmelse med gjeldende prisliste ved leieperiodens begynnelse. 
13.2 Brukeren vil belastes administrasjonsgebyr i henhold til Prislisten. 
13.3 Vy Bybil har ved bestilling rett til å reservere et beløp på Brukerens kredittkort tilsvarende betaling for leieperioden. Vy Bybil har videre, dersom Vy Bybil informerer Brukeren om det, rett til å reservere et beløp til dekning av Brukerens egenandel på forsikring. 
13.4 Dersom Brukeren har valgt betaling på minuttbasis, vil Vy Bybil trekke beløpet for leie av Bilen på Brukerens kredittkort når Brukeren har avsluttet leieperioden av Bilen. Brukeren kan fra påfølgende dag se sitt forbruk i appen og på hjemmesiden. 
13.5 Brukerens pris for leie av en og samme Bil innenfor 24 timer kan aldri overstige maksprisen per døgn som er angitt i Prislisten. Dersom Brukeren ved døgnets utgang fortsatt bruker Bilen, vil de resterende minuttene faktureres etter normal minuttakst jf. Prislisten. 
13.6 Brukeren er etter leieperiodens avslutning fortsatt forpliktet til å ha dekning på sitt kredittkort, for å kunne dekke øvrige omkostninger i forbindelse med leien i henhold til disse betingelsene, herunder dekning av skader, avgifter, erstatning eller øvrige gebyrer. Dersom slike krav skulle rettes mot Brukeren, vil Vy Bybil informere kunden om dette før det aktuelle beløpet trekkes fra Brukerens kredittkort.
13.8 Dersom et oppkrav blir avvist av Brukerens kredittkortutsteder, og dette skyldes Brukerens egne forhold, kan Vy Bybil kreve ytterligere vederlag av Brukeren for omkostninger i forbindelse med å oppkreve beløpet på annet vis.
13.9 Vy Bybil forbeholder seg retten til å overdra fordringer mot Brukeren. Brukeren kan heretter kun betale med frigjørende virkning til mottakeren av Vy Bybils fordring mot Brukeren, når Brukeren er informert om overdragelsen.
13.10 Brukeren skal selv betale eventuelle gebyrer, bøter og andre omkostninger som ilegges Brukeren som fører eller bruker av Bilen mindre disse skyldes Vy Bybils forhold. Dette gjelder også bøter som ilegges etter leieperiodens opphør dersom de skyldes brudd på pkt. 9.3 og 9.4. Vy Bybil kan likevel velge å betale slike gebyrer eller bøter selv om Brukeren mener det er grunnlag å klage på ileggelsen. Dersom Brukeren dokumenterer at han er gitt medhold i en eventuell klage, vil Vy Bybil tilbakebetale gebyrer i den utstrekning de tilbakebetales fra myndighet eller parkeringsselskap. Ved ileggelse av slike gebyrer skal Brukeren også betale et administrasjonsgebyr til Vy Bybil i henhold til Prislisten.
13.11 Brukeren har ikke rett til refusjon av omkostninger etter endt leieperiode. 

14 Brudd på vilkår


14.1 I tilfelle skade på bilene som skyldes føreren eller andre brudd på vilkårene kan Vy Bybil AS
a) sperre Brukerens adgang til Bilene,
b) belaste Brukeren et gebyr i henhold til Prislisten, og/eller
c) kreve erstatning i henhold til punkt 14.3 
14.2 Vy Bybil vil kunne politianmelde brudd som innebærer brudd på norsk lov 
14.3 Vy Bybil kan kreve erstatning for påregnelig tap som følge av det bruddet på vilkårene i den utstrekning gjeldende lov tillater.

15 Personopplysninger


15.1 Brukeren er kjent med at alle Biler er utstyrt med satellittsporing, og godtar at slik sporing er et vilkår for å kunne bruke Vy Bybils Biler.
15.2 Vy Bybil samler inn, oppbevarer og behandler diverse personopplysninger om Brukeren. Vy Bybil er behandlingsansvarlig for disse opplysningene. For en den del av dem er Vy Bybil AS og GreenMobility A/S felles behandlingsansvarlig. Detaljene vedrørende gjeldende opplysninger finnes i Vy Bybils personvernerklæring på greenmobility.com/no. 
15.3 Brukeren har rett til å klage over Vy Bybils og Green Mobility A/S behandling av Brukerens opplysninger til Datatilsynet.
15.4 Brukeren kan gi separat samtykke til at opplysninger om brukeren (utover dem GreenMobility A/S allerede er behandlingsansvarlige for) kan overføres til GreenMobility A/S Danmark og eventuelt andre GreenMobility aktører, herunder i forbindelse med at Brukeren ønsker å opprette brukerprofil i andre land med slik virksomhet. Brukeren kan videre samtykke separat til at slike aktører kan markedsføre sine tjenester overfor Brukeren.
15.5 Ved bruk av tjenester fra andre underleverandører i forbindelse med tjenestene Vy Bybil leverer, kan disse firmaene få adgang til og behandle personopplysninger, men kun i den utstrekning det er nødvendig for utførelsen av tjenesten. Identiteten til de aktuelle underleverandører og tredjeparter finnes i vår personvernerklæring på greenmobility.com/no/nb. 
15.6 Videreformidling av Personopplysninger ut over det som er nødvendig for å yte tjenesten eller det Brukeren eksplisitt har samtykket til vil bare skje i den grad personopplysningsloven hjemler det.
15.7 Dersom Brukeren i forbindelse med sin registrering har gitt tillatelse til motta eposter fra Vy Bybil om tilbud fra Vy Bybil og eventuelt andre fra Green Mobility-tjenester til kundens e-postadresse, kan denne når som helst tilbakekalle denne tillatelsen. Se nærmere i vår personvernerklæring.
15.8 Brukeren har muligheten til å få innsyn i, korrigere, og slette, de personopplysninger som Vy Bybil og GreenMobility A/S har om Brukeren i henhold til kravene i personopplysningsloven. Brukeren har også muligheten til å få utlevert personopplysningene til seg selv eller til en dataansvarlig etter Brukerens valg. Brukeren kan kontakte Vy Bybil via kundeservice@dinbybil.no

16 Annet


16.1 Vilkårene skal tolkes i henhold til norsk rett. Oslo er rett verneting.
16.2 Dersom én eller flere bestemmelser i betingelsene erklæres ugyldige, vil de øvrige betingelsene fortsatt bestå.

17 PRISER

Registrering 0 kr 
Bybil Go 6 kr per minutt
Bybil Flex 899 kr for kjøring i 24 timer

Redusert egenandel forsikring 29 kr

Generelt

Fakturagebyr 130 kr

Purregebyr 130 kr

Administrasjonsgebyr 320 kr

Egenandel 6 350 kr

Gebyr for brudd på vilkår i tilfelle det får økonomiske konsekvenser: Etter regning 

Hold kontroll på sakene – til glede for den neste! 

Tap av nøkler 4 450 kr

Tap av lade/-parkeringskort 640 kr

Ladekabel (ødelagt eller mistet) 4 450 kr

Pass på bilen – så blir alle glade! 

Røyking/dyr i bilen 3 200 kr

Misbruk av lade/-parkeringskort 1 900 kr. + forbruk 

Behov for ekstra rengjøring av Bybil: Etter regning 

Fjerning av etiketter, folie m.m., opptil 5 100 kr

Kjør forsiktig – for din egen skyld og dine nærmeste! 

Parkeringsbøter: Bøter + administrasjonsgebyr 

Fartsbøter og lovovertredelser: Bøter + administrasjonsgebyr 

Flytting av en ulovlig parkert Bybil (i sonen) 1 900 kr

Flytting av en ulovlig parkert Bybil (utenfor sonen) 3 200 kr

Tauing av bybilen (pga. kundens brudd på leievilkårene) 3 200 kr

Reparasjon av skade på bil påført av kunde: Etter regning + tauing

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

1 Generelt

1.1 I denne avtalen betyr
a) Brukeren – den fysiske personen som har registrert seg hos Vy Bybil 
b) Bilen(e)(ne) – enhver bil eller flåten av biler som Vy Bybil stiller til rådighet for Brukeren i overensstemmelse med Vilkårene.
c) Godkjent Ladestasjon: Vy Bybil Hotspots eller offentlig ladestasjon med type 2 kontakt fra Fortum.
d) Hotspots: Vy Bybils egne parkeringsplasser med ladestasjon.
e) Leieperioden – perioden som begynner når Brukeren låser opp Bilen og varer til Brukeren avslutter leien via mobilapplikasjonen. 
f) Vy Bybil – Vy Bybil AS. Vy Bybil AS leverer «Green Mobility-tjenesten/Din Bybil » i Norge.
g) Prislisten – den til enhver tid gjeldende Prislisten for bruk og leie av Bilen. Prislisten finner du nederst på denne siden. 
h) Sonen – det området som til enhver tid er definert av Vy Bybil, der det er tillatt å starte og avslutte leieperioden. Sonen fremgår i mobilapplikasjonen og på vår hjemmeside.
i) Vilkårene – de til enhver tid gjeldende leievilkår, inklusive Prislisten.
1.2 Vy Bybil forbeholder seg retten til å endre Brukervilkårene og Prislisten fortløpende. Dersom Vy Bybil foretar vesentlige endringer av Brukervilkårene eller Prislisten til ugunst for Brukeren, vil Brukeren bli bedt om å akseptere de endrede vilkårene før en ny leieperiode påbegynnes.
1.3 Brukeren vedkjenner seg ved registrering som nevnt i punkt 2 å ha akseptert Vy Bybils vilkår, og at Brukeren er dermed avtalemessig bundet av disse som sammen med Prislisten. 
1.4 Ethvert avvik fra Vilkårene må avtales skriftlig.

2 Brukerprofil

2.1 Brukerens Brukerprofil er personlig og kan bare benyttes av Brukeren selv. 
2.2 Brukeren skal kun oppgi egne opplysninger ved registrering og senere endringer i Brukerprofil. Brukeren kan ikke føre opp andre personers førerkort-, kredittkort, kontakt- eller andre opplysninger.
2.3 Brukeren må ved registrering av Brukerprofil være minst 19 år gammel og inneha førerkort fra et EU/EØS-land. Brukeren må ha hatt førerkort sammenhengende i 1 år. 
2.4 Brukeren gir ved registreringen av Brukerprofil Vy Bybil tillatelse til å verifisere Brukerens angitte personopplysninger gjennom CPR-registeret samt Bisnode. Dersom det foreligger betalingsanmerkninger eller uoverensstemmelser mellom Brukerens angitte opplysninger og det som er registrert, forbeholder Vy Bybil seg retten til å avvise registreringen. Dersom en slik betalingsanmerkning eller uoverensstemmelse skulle oppstå under avtaleforholdet, vil det betraktes som en overtredelse av disse betingelsene.
2.5 Brukere må til enhver tid oppfylle følgende betingelser:
a) Være i besittelse av et gyldig førerkort i henhold til punkt 2.3, 
b) Ikke ha ikke-foreldede forseelser på rullebladet, relatert til kjøring, bruk av eller tyveri av kjøretøy
2.6 Brukeren må ha et gyldig kredittkort tilknyttet Brukerprofilen. Ved bruk må Brukere på se at det har en gjenstående kreditt som er tilstrekkelig til å dekke egenandel for eventuelle skader. 
2.7 Brukeren plikter å forsikre seg om at alle opplysninger i Brukerprofilen til enhver tid holdes oppdatert. Brukerprofilen kan til enhver tid oppdateres via Vy Bybils hjemmeside, mobilapplikasjon eller kundeservice.
2.7.1 Brukeren har til enhver tid rett til å slette Brukerprofilen hos Vy Bybil. Brukeren vil ved sletting fortsatt kunne belastes eventuelle ubetalte beløp, og Brukeren kan på samme måte forlange eventuelt tilgodehavende beløp refundert til sitt kredittkort.
2.8 Dersom Brukeren ikke benytter Vy Bybils biler innenfor 90 sammenhengende dager, forbeholder Vy Bybil seg retten til å slette Brukerprofilen. Eventuell ny registrering må da gjøres ved å opprette ny Brukerprofil.

3 Reservering og leieperiode

3.1 Ved reservering av Bilen i appen, reserveres Bilen for Brukeren i 30 minutter. Brukeren kan gjøre maksimalt en reservasjon i forlengelse av den første før leieperioden må påbegynnes. Gjentatte tilfeller av overtredelse av dette kan medføre at etterfølgende reservasjoner blir foretatt på spesielle vilkår eller at Brukerens adgang til Bilene sperres.
3.2 Leieperioden begynner på det tidspunktet Brukeren låser opp Bilen via mobilapplikasjonen. Fra dette tidspunktet er Brukeren ansvarlig for Bilen.
3.3 Vy Bybil kan, dersom det finnes nødvendig eller hensiktsmessig, gjøre biler utilgjengelige for brukere i en viss periode.

4 Brukerens plikter før Bilen tas i bruk

4.1 Brukeren skal før bruk av Bilen undersøke
a) Om Bilen har skader som ikke allerede er registrert. 
b) Bremsene, styremekanismen, signalapparater og lykter
c) Dekk, dersom de er påkrevet med vinterdekk
d) Hvor ren og ryddig Bilen er innvendig
e) Om ladekabel er på plass 
4.2 Brukeren skal straks melde fra til Vy Bybil om skader, feil eller mangler på Bilen dersom disse ikke allerede er registrert i appen. I tilfeller hvor Vy Bybil konkluderer med forholdet skal undersøkes og eventuelt repareres før bruk av Bilen, forbeholder Vy Bybil seg retten til å nekte Brukeren å bruke Bilen.
4.3 Enhver klage eller melding vedrørende Bilens tilstand må rettes til Vy Bybil før Bilen tas i bruk. Dersom Brukeren grunnet skader eller manglende renhold har rimelig grunn til å nekte å bruke Bilen, skal Brukeren gi Vy Bybils melding om dette. Den tiden Brukeren har brukt til inspeksjon vil i så fall krediteres.
4.4 Bilen regnes som å ha blitt tatt i bruk når den kjøres. Dette gjelder likevel ikke dersom Brukeren umiddelbart etter start avbryter kjøringen grunnet oppdagelse av alvorlige feil ved Bilen som hindrer videre kjøring, eksempelvis feil ved styring eller bremser, forutsatt at Brukeren umiddelbart etter dette melder fra om feilen. Ved å ta Bilen i bruk har Brukeren bekreftet at ovennevnte undersøkelser er gjennomført og at Bilen er akseptert som i god og lovlig stand, med unntak av eventuelle feil, skader og mangler som Brukeren har meldt fra om til Vy Bybil før bruken.

5 Bruk av Bilen

5.1 Ved bruk av Bilen plikter Brukeren å:
a) ha med sitt gyldige førerkort 
b) være i en tilstand der Brukeren lovlig kan kjøre Bilen, herunder ikke være påvirket av alkohol eller andre russtoffer. 
c) overholde gjeldende vegtrafikklover i ethvert henseende. 
d) sikre at ikke andre enn Brukeren selv kjører Bilen.
e) ikke røyke i Bilen eller å tillate andre å røyke i Bilen 
f) ikke deaktivere airbagen på passasjersiden.
g) behandle Bilen ordentlig og forsvarlig, slik som man skal kunne forvente av en alminnelig ansvarlig bileier.
h) sikre Bilen forsvarlig mot tyveri ved alltid å lukke vinduer og låse Bilen når den forlates
i) sørge for forsvarlig sikring av passasjerer og eventuell bagasje i Bilen.
j) sikre at Bilens batterier ikke utlades, se for øvrig også punkt 6
k) avbryte bruken av Bilen øyeblikkelig hvis varsellampene i instrumentpanelet lyser, samt å melde fra til Vy Bybil om dette.
5.2 Bilen kan ikke benyttes til: 
a) person- eller godstransport der Brukeren eller tredjepart mottar betaling, verken direkte eller indirekte. 
b) kjøring utenfor asfaltert vei, med unntak av parkeringsplasser og korte oppkjørsler der det må kjøres med sakte hastighet.
c) kjøring utenfor Norge. 
d) noen form for motorsportarrangementer, kjørekurs eller prøvekjøring, eller til ferdsel i strid med lovgivningen. 
e) å kjøre med gods som medfører lukt eller usedvanlig slitasje. 
f) transport av hunder eller andre husdyr med mindre disse er plassert i et forsvarlig lukket bur som befinner seg i bagasjerommet. Bagasjerommet må deretter rengjøres av Brukeren.
g) transport av flere passasjerer i Bilen enn det er sikkerhetsbelte til.
h) transport av barn som ikke er sikret i henhold til de enhver tid gjeldende krav i lovgivningen. Eventuelle bakovervendte barneseter skal monteres i baksetet.
5.3 Brukeren skal ikke selv utføre reparasjoner eller endringer på Bilen uten forutgående skriftlig godkjennelse fra Vy Bybil.
5.4 Klistremerker eller annen staffering må ikke fjernes fra eller festes på Bilen.
5.5 Med Bilen følger det i enkelte tilfeller barnesete til barn. Dersom disse benyttes, er det Brukerens ansvar at de blir korrekt og lovlig montert. Utstyret må ikke fjernes fra Bilen.
5.6 Overtredelse av dette punkt 5 kan medføre bortfall av forsikringsdekningen samt et gebyr i henhold til Prislisten i tillegg til samtlige omkostninger Vy Bybil har som følge av overtredelsen.
5.7 Dersom politiet eller annen offentlig myndighet nekter Brukeren videre bruk av Bilen, og dette skyldes Brukeren, har Brukeren ikke krav på kompensasjon. Eventuelle kostnader Vy Bybil påføres i den sammenheng kan kreves erstattet av Brukeren.
5.8 Dersom kjøretøyet blir brukt i strid med betingelsene, forbeholder Vy Bybil seg retten til å ta kjøretøyet i sin besittelse, Brukeren har i dette tilfellet ikke krav på nytt kjøretøy eller økonomisk kompensasjon. Eventuelle kostnader Vy Bybil påføres i den sammenheng kan kreves erstattet av Brukeren.

6 Lading

6.1 Bilen kan kostnadsfritt lades ved Godkjente Ladestasjoner ved bruk av ladekabelen som er plassert i Bilens bagasjerom. 
6.2 Hvis Bilen lades ved andre ladestasjoner enn Godkjente Ladestasjoner, dekker Vy Bybil ikke eventuelle ladekostnader. Brukeren vil belastes for eventuelle skader på Bilen som skyldes bruk av andre ladestasjoner.
6.3 Ladekablene skal ikke brukes til å lade annet enn Bilen. Eventuelle kostnader Vy Bybil påføres ved ladekabler i strid med dette kan kreves erstattet av Brukeren.

7 Parkering

7.1 Vy Bybil betaler for parkering i utvalgte parkeringshus (hotspots). Disse parkeringshusene finnes på hjemmesiden, samt på mobilapplikasjonen.
7.2 Parkering ut over dette skal være i overensstemmelse med veitrafikkloven og de særskilte parkeringsregler som gjelder for den aktuelle parkeringsplassen.
7.3 Parkering skal ikke gjøres på parkeringsplasser som er forbeholdt bestemte bilgrupper slik som yrkes-, handikap-, buss- eller taxiholdeplasser
7.4 Det henvises forøvrig til parkeringsplassoversikten på hjemmesiden samt mobilapplikasjonen. 
7.5 Parkeringskortet skal kun benyttes til å parkere Bilen. Eventuelle kostnader Vy Bybil påføres ved brudd på dette kan kreves erstattet av Brukeren. 
7.6 Dersom parkeringen ikke blir gjort i overensstemmelse med ovennevnte vilkår, har Vy Bybil rett til å få sine utgifter til parkeringsavgifter, bøter, tauing etc. dekket av Brukeren. Parkeringsavgifter kan kreves dekkes av Brukeren for perioden inntil en ny bruker leier Bilen, eller inntil Bilen flyttes av Vy Bybil.

8 Skader og uhell

8.1 Brukeren skal ved skade eller uhell ivareta Vy Bybils interesser ved å: 
a) varsle politiet omgående om ulykker eller personskader der Bilen er involvert. Vy Bybil skal ha melding om slikt varsel umiddelbart etter at det er gitt til politiet.
b) notere navn og adresser på alle involverte parter samt på eventuelle vitner, og oversende disse opplysningene til Vy Bybil samen med kopi av skadeskjema,
c) gjøre tilstrekkelige sikkerhetsforanstaltninger rundt Bilen (som utsettelse av varseltrekant etc.) før Bilen forlates.
d) fylle ut og innlevere skademelding omgående på forespørsel fra Vy Bybil 
e) gi korrekte opplysninger om eventuelt skyldspørsmål
f) så snart som mulig melde fra til Vy Bybil om annen skade på Bilen enn den som fremgå ovenfor.
8.2 Unnlatelse av ovenstående kan medføre bortfall av forsikringsdekningen.
8.3 I tilfelle kjøreuhell eller andre forhold som skyldes Brukeren, er Brukeren ansvarlig for eventuelle bergingskostnader.
8.4 Brukeren er ansvarlig for alle skader som påføres Bilen under leieperioden etter reglene i punkt. Dette gjelder uavhengig av om skadene skulle være påført av en tredjepart, dersom denne parten ikke gir seg til kjenne eller på annen måte ikke kan holdes ansvarlig.

9 Avslutning av leieperioden

9.1 Det er Brukerens ansvar å sikre at leieperioden blir riktig avsluttet. I tilfeller hvor Brukeren opplever problemer med å avslutte leien av Bilen, er Brukeren forpliktet til å informere kundeservice om dette omgående, og holde seg ved Bilen helt til Brukeren har fått beskjed om det videre forløpet. 
9.2 Brukeren skal når leieperioden avsluttes sikre at Bilen har nok strøm til at Bilen kan kjøres til nærmeste Godkjente Ladestasjon. Bilen vil ved en forventet rekkevidde på 8 km advare om lavt strømnivå og tilby veibeskrivelse til oppladning. Dersom Brukeren avslutter leien når rekkevidden er lavere dette vil Brukeren vil belastes eventuelle utgifter i forbindelse med tauing, jf. Prislisten. 
9.3 For å avslutte leien av Bilen må den parkeres innenfor Sonen. Vy kan kreve at Brukeren opplyser Vy Bybil om hvor Brukeren parkerte Bilen ved avslutningen av leieperioden. 
9.4 For parkering ved avslutning av leieperioden gjelder, i tillegg til reglene i punkt 7, at parkering ikke skal gjøres på 
a) parkeringsplasser som i hele eller deler av døgnet har tidsbegrenset eller betalbar parkering, 
b) I gårder, garasjer eller på andre områder som er vanskelig tilgjengelige for andre brukere. 
9.5 Før avslutning av leieperioden må Brukeren forsikre seg om at: 
a) ladekabelen er riktig plassert i bagasjerommet i Bilen, med mindre denne er satt på lading ved en Hotspot.
b) parkeringsbremsen i Bilen står på
c) vinduene i Bilen er forsvarlig lukket og dørene i Bilen er låst
d) Bilen leveres tilbake like ren og i samme tilstand som da Brukeren overtok den.
e) barneseter er demontert og lagt i tilbake i Bilens bagasjerom
f) det ikke ligger igjen personlige eiendeler i Bilen

9.6 Leieperioden av Bilen er først avsluttet når Brukeren har forsikret seg om ovenstående forhold og når Brukeren deretter har avsluttet leien via mobilapplikasjonen. 
9.7 Vy Bybil forbeholder seg retten til å endre grensen for Sonen. Slik endring kan skje også i leieperioden. Brukeren plikter å sjekke gjeldende soner i appen. Brukeren vil få beskjed via lydmelding i Bilen om når Bilen er utenfor sone.
9.8 Unnlatelse av å avslutte leieperioden til eventuelt avtalt tid og sted eller etter krav fra Vy Bybil er å anse som underslag eller tyveri i henhold til straffeloven.

10 Brukerens brudd på vilkår. Erstatning

10.1 I tilfelle skade på bilene som skyldes føreren eller andre brudd på vilkårene kan Vy Bybil AS
a) sperre Brukerens adgang til Bilene,
b) belaste Brukeren et gebyr i henhold til Prislisten, og/eller
c) kreve erstatning i henhold til punkt 10.2, samt 
d) Politianmelde forholdet dersom det innebærer brudd på norsk lov. 
10.2 Vy Bybil kan kreve erstatning for påregnelig tap som følge av det bruddet på vilkårene i den utstrekning gjeldende lov tillater. 
10.3 Brukeren skal selv betale dekke eventuelle bøter eller gebyrer som ilegges Brukerens i forbindelse med bruk av Bilen. 
10.4 Dersom Vy Bybil som eier av Bilen ilegges bøter eller gebyrer som skyldes Brukerens forhold, kan Vy Bybil velge å betale gebyrer selv om Brukeren mener det er grunnlag for å klage på ileggelsen. Dersom Brukeren gis medhold i en eventuell klage, vil Vy Bybil tilbakebetale gebyrer i den utstrekning de tilbakebetales fra myndighet eller parkeringsselskap. 
10.5 Ved ileggelse av gebyrer skal Brukeren også betale et administrasjonsgebyr til Vy Bybil i henhold til Prislisten.

11 Ansvar for brukeren tap

11.1 Vy Bybil er ikke ansvarlig for tap eller skade som Brukeren har i forbindelse med reservasjon eller leie av Bil, med mindre Vy Bybil har handlet grovt uaktsomt eller forsettlig. Herunder er Vy Bybil ikke ansvarlig for private gjenstander som kommer til skade, blir tapt eller glemt under eller etter leieperioden, selv om vi vil gjøre vårt beste for å komme i kontakt med deg dersom vi får beskjed om gjenglemte gjenstander. 
11.2 Vy Bybil er ikke under ingen omstendighet ansvarlig for indirekte tap, herunder tap som følge av at Brukeren ikke får reservert Bil eller er forsinket, dersom Bilen ikke er til rådighet eller bryter sammen mens den er i Brukerens besittelse.

12 Forsikring

12.1 Bilen er dekket av lovpliktig ansvarsforsikring samt kaskoforsikring.
12.2 Brukerens egenandel for skader er begrenset til beløp i henhold til prislisten.
12.3 Brukeren kan ved begynnelsen av leieperioden velge en tilleggsforsikring som reduserer egenandelen i tilfelle skade.
12.4 Valg av forsikring og tilleggsforsikring kan ikke gjøres eller endres etter leieperiodens begynnelse.
12.5 Dersom Brukeren har handlet grovt uaktsomt eller forsettlig, eller dersom skaden av andre årsaker ikke dekkes av forsikringen, vil Vy Bybil, eventuelt Vy Bybils forsikringsselskap, kunne kreve regress for skaden fullt ut.

13 Pris og betaling

13.1 Prisen for leie av Bilen bestemmes ut fra leieperiodens varighet i overensstemmelse med gjeldende prisliste ved leieperiodens begynnelse. 
13.2 Brukeren vil belastes administrasjonsgebyr i henhold til Prislisten. 
13.3 Vy Bybil har ved bestilling rett til å reservere et beløp på Brukerens kredittkort tilsvarende betaling for leieperioden. Vy Bybil har videre, dersom Vy Bybil informerer Brukeren om det, rett til å reservere et beløp til dekning av Brukerens egenandel på forsikring. 
13.4 Dersom Brukeren har valgt betaling på minuttbasis, vil Vy Bybil trekke beløpet for leie av Bilen på Brukerens kredittkort når Brukeren har avsluttet leieperioden av Bilen. Brukeren kan fra påfølgende dag se sitt forbruk i appen og på hjemmesiden. 
13.5 Brukerens pris for leie av en og samme Bil innenfor 24 timer kan aldri overstige maksprisen per døgn som er angitt i Prislisten. Dersom Brukeren ved døgnets utgang fortsatt bruker Bilen, vil de resterende minuttene faktureres etter normal minuttakst jf. Prislisten. 
13.6 Brukeren er etter leieperiodens avslutning fortsatt forpliktet til å ha dekning på sitt kredittkort, for å kunne dekke øvrige omkostninger i forbindelse med leien i henhold til disse betingelsene, herunder dekning av skader, avgifter, erstatning eller øvrige gebyrer. Dersom slike krav skulle rettes mot Brukeren, vil Vy Bybil informere kunden om dette før det aktuelle beløpet trekkes fra Brukerens kredittkort.
13.8 Dersom et oppkrav blir avvist av Brukerens kredittkortutsteder, og dette skyldes Brukerens egne forhold, kan Vy Bybil kreve ytterligere vederlag av Brukeren for omkostninger i forbindelse med å oppkreve beløpet på annet vis.
13.9 Vy Bybil forbeholder seg retten til å overdra fordringer mot Brukeren. Brukeren kan heretter kun betale med frigjørende virkning til mottakeren av Vy Bybils fordring mot Brukeren, når Brukeren er informert om overdragelsen.
13.10 Brukeren skal selv betale eventuelle gebyrer, bøter og andre omkostninger som ilegges Brukeren som fører eller bruker av Bilen mindre disse skyldes Vy Bybils forhold. Dette gjelder også bøter som ilegges etter leieperiodens opphør dersom de skyldes brudd på pkt. 9.3 og 9.4. Vy Bybil kan likevel velge å betale slike gebyrer eller bøter selv om Brukeren mener det er grunnlag å klage på ileggelsen. Dersom Brukeren dokumenterer at han er gitt medhold i en eventuell klage, vil Vy Bybil tilbakebetale gebyrer i den utstrekning de tilbakebetales fra myndighet eller parkeringsselskap. Ved ileggelse av slike gebyrer skal Brukeren også betale et administrasjonsgebyr til Vy Bybil i henhold til Prislisten.
13.11 Brukeren har ikke rett til refusjon av omkostninger etter endt leieperiode. 

14 Brudd på vilkår

14.1 I tilfelle skade på bilene som skyldes føreren eller andre brudd på vilkårene kan Vy Bybil AS
a) sperre Brukerens adgang til Bilene,
b) belaste Brukeren et gebyr i henhold til Prislisten, og/eller
c) kreve erstatning i henhold til punkt 14.3 
14.2 Vy Bybil vil kunne politianmelde brudd som innebærer brudd på norsk lov 
14.3 Vy Bybil kan kreve erstatning for påregnelig tap som følge av det bruddet på vilkårene i den utstrekning gjeldende lov tillater.

15 Personopplysninger

15.1 Brukeren er kjent med at alle Biler er utstyrt med satellittsporing, og godtar at slik sporing er et vilkår for å kunne bruke Vy Bybils Biler.
15.2 Vy Bybil samler inn, oppbevarer og behandler diverse personopplysninger om Brukeren. Vy Bybil er behandlingsansvarlig for disse opplysningene. For en den del av dem er Vy Bybil AS og GreenMobility A/S felles behandlingsansvarlig. Detaljene vedrørende gjeldende opplysninger finnes i Vy Bybils personvernerklæring på greenmobility.com/no. 
15.3 Brukeren har rett til å klage over Vy Bybils og Green Mobility A/S behandling av Brukerens opplysninger til Datatilsynet.
15.4 Brukeren kan gi separat samtykke til at opplysninger om brukeren (utover dem GreenMobility A/S allerede er behandlingsansvarlige for) kan overføres til GreenMobility A/S Danmark og eventuelt andre GreenMobility aktører, herunder i forbindelse med at Brukeren ønsker å opprette brukerprofil i andre land med slik virksomhet. Brukeren kan videre samtykke separat til at slike aktører kan markedsføre sine tjenester overfor Brukeren.
15.5 Ved bruk av tjenester fra andre underleverandører i forbindelse med tjenestene Vy Bybil leverer, kan disse firmaene få adgang til og behandle personopplysninger, men kun i den utstrekning det er nødvendig for utførelsen av tjenesten. Identiteten til de aktuelle underleverandører og tredjeparter finnes i vår personvernerklæring på greenmobility.com/no/nb. 
15.6 Videreformidling av Personopplysninger ut over det som er nødvendig for å yte tjenesten eller det Brukeren eksplisitt har samtykket til vil bare skje i den grad personopplysningsloven hjemler det.
15.7 Dersom Brukeren i forbindelse med sin registrering har gitt tillatelse til motta eposter fra Vy Bybil om tilbud fra Vy Bybil og eventuelt andre fra Green Mobility-tjenester til kundens e-postadresse, kan denne når som helst tilbakekalle denne tillatelsen. Se nærmere i vår personvernerklæring.
15.8 Brukeren har muligheten til å få innsyn i, korrigere, og slette, de personopplysninger som Vy Bybil og GreenMobility A/S har om Brukeren i henhold til kravene i personopplysningsloven. Brukeren har også muligheten til å få utlevert personopplysningene til seg selv eller til en dataansvarlig etter Brukerens valg. Brukeren kan kontakte Vy Bybil via kundeservice@dinbybil.no

16 Annet

16.1 Vilkårene skal tolkes i henhold til norsk rett. Oslo er rett verneting.
16.2 Dersom én eller flere bestemmelser i betingelsene erklæres ugyldige, vil de øvrige betingelsene fortsatt bestå.

17 PRISER

Registrering 0 kr 
Bybil Go 6 kr per minutt
Bybil Flex 899 kr for kjøring i 24 timer

Redusert egenandel forsikring 29 kr

Generelt

Fakturagebyr 130 kr

Purregebyr 130 kr

Administrasjonsgebyr 320 kr

Egenandel 6 350 kr

Gebyr for brudd på vilkår i tilfelle det får økonomiske konsekvenser: Etter regning 

Hold kontroll på sakene – til glede for den neste! 

Tap av nøkler 4 450 kr

Tap av lade/-parkeringskort 640 kr

Ladekabel (ødelagt eller mistet) 4 450 kr

Pass på bilen – så blir alle glade! 

Røyking/dyr i bilen 3 200 kr

Misbruk av lade/-parkeringskort 1 900 kr. + forbruk 

Behov for ekstra rengjøring av Bybil: Etter regning 

Fjerning av etiketter, folie m.m., opptil 5 100 kr

Kjør forsiktig – for din egen skyld og dine nærmeste! 

Parkeringsbøter: Bøter + administrasjonsgebyr 

Fartsbøter og lovovertredelser: Bøter + administrasjonsgebyr 

Flytting av en ulovlig parkert Bybil (i sonen) 1 900 kr

Flytting av en ulovlig parkert Bybil (utenfor sonen) 3 200 kr

Tauing av bybilen (pga. kundens brudd på leievilkårene) 3 200 kr

Reparasjon av skade på bil påført av kunde: Etter regning + tauing