Algemene voorwaarden

 1. Definities

1.1 Voorwaarden – Verwijst naar deze algemene voorwaarden, die van toepassing zijn tussen GREENMOBILITY en de aanmelder bij en gebruiker van GREENMOBILITY op, onder meer, het geregistreerde account bij GREENMOBILITY, reservering, gebruik en betaling van/voor een City Car, al dan niet middels de mobiele app van GREENMOBILITY.  .

1.2 Gebruiker – Verwijst naar de natuurlijke of rechtspersoon die zich met succes geregistreerd heeft bij GREENMOBILITY en dus bij GREENMOBILITY een account heeft aangemaakt om hiermee onder voorwaarden een City Car te kunnen huren.

1.3 GREENMOBILITY – is de partij die de City Car voor verhuur beschikbaar stelt aan Gebruiker. GREENMOBILITY is een handelsnaam van Fetch Mobility BV, (gevestigd en kantoorhoudend in Nederland aan de Vonderweg 24, 7468 DC te Enter, KvK nr.:72871237)….– BTW: NL859268184B01

1.4 City Car(s) – Verwijst naar elke auto of de vloot van auto’s die door GREENMOBILITY, onder voorwaarden, ter beschikking wordt gesteld aan Gebruiker..

1.5 Huurovereenkomst – is de overeenkomst tot huur van een City Car, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

1.6. Huurperiode – Verwijst naar de periode vanaf wanneer de Gebruiker de City Car ontgrendelt tot wanneer de Gebruiker de huur eindigt via de mobiele app.

1.7 Prijslijst – Verwijst naar de meest recente prijslijst die geldt op ieder moment dat de City Car gebruikt of gehuurd wordt en dus de Huurperiode start. Deze is te vinden op de GREENMOBILITY website: https://www.GREENMOBILITY.com/nl/nl/

1.8. Zone – Verwijst naar het gebied gedefinieerd door GREENMOBILITY waarbinnen het mogelijk is om de Huurperiode te starten en te eindigen en die verschijnt op de mobiele app en op de website. Parkeren van de City Car aan het einde van de Huurperiode dient dus binnen de Zone plaats te vinden, conform de op de parkeerplaats geldende voorwaarden. Enkel indien op de parkeerplaatsen binnen de Zone en conform de geldende voorwaarden behorende bij de specifieke parkeerplaats wordt geparkeerd, kan zonder het verbeuren van een boete of andere bijkomende kosten de City Car worden geparkeerd en afgesloten worden achtergelaten.

1.9 GREENMOBILITY website – Het toepasselijke deel van www.GREENMOBILITY.com  , specifiek gericht op het Nederlandse verzorgingsgebied.

 1. Algemeen

2.1 GREENMOBILITY behoudt zich het recht om deze Voorwaarden en de Prijslijst van tijd tot tijd te veranderen en te publiceren op haar website. Als GREENMOBILITY aanzienlijke veranderingen maakt in de Voorwaarden of de Prijslijst in het nadeel van de Gebruiker, zal de Gebruiker gevraagd worden op de veranderde Voorwaarden te accepteren voor het begin van een nieuwe Huurperiode.

2.2 GREENMOBILITY behoudt zich het recht om de toegang tot het gebruik van een City Car meteen te blokkeren en geblokkeerd te houden in geval van (enig vermoeden van) de schending van deze Voorwaarden, bij (enig vermoeden van)misbruik, fraude of andere onoorbare handelingen door/ van Gebruiker of personen die toegang hebben tot identificatiegegevens van Gebruiker, enkel te beoordelen door GREENMOBILITY, of als de grond van de zaak dit oproept. Dit geldt ook in geval Gebruiker een ander dan Gebruiker zelf een City Car laat besturen. Gebruiker kan boetes verschuldigd zijn bij het niet naleven van deze Voorwaarden. Daarnaast moeten Gebruikers GREENMOBILITY vergoeden voor alle geleden schade  door een schending van de Voorwaarden of de wet, en de Gebruiker is aansprakelijk voor eender welke administratiekost volgens de Prijslijst.

 1. Klantenrelatie

3.1 Door registratie bij GREENMOBILITY erkent Gebruiker een bindende elektronische overeenkomst te zijn aangegaan met GREENMOBILITY, en dat de Gebruiker zo gebonden is door deze Voorwaarden.

3.2 Bij registratie:

 1. moet de Gebruiker minstens 18 jaar oud zijn.
 1. Moet hij/zij minimaal 12 maanden een geldig rijbewijs bezitten afgegeven door een land lid van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland en geverifieerd door GREENMOBILITY in overeenstemming met de bepalingen van de Privacy Policy;.
 2. Moet hij/zij een geldig betaalmiddel gebruiken met een direct beschikbare hoeveelheid voldoende om voor de Huurperiode en eventuele aanvullende kosten zoals risico op schade te betalen.

3.3. Een Gebruiker kan enkel een City Car reserveren,  ermee rijden en betalen, zolang deze Gebruiker aan alle vereisten en verplichtingen uit deze Voorwaarden blijft voldoen. Een Gebruiker mag dus nooit een derde onder zijn account een City Car laten huren of (laten) besturen. Dit op straffe van een boete.

3.4 Gebruiker verkrijgt bij registratie login-gegevens. Te weten een gebruikersnaam (e-mail adres) en wachtwoord dat hem/haar de toegang geeft tot functies en (persoonlijke) informatie in de app van GREENMOBILITY (zoals het kunnen reserveren van een City Car of persoonlijke gegevens inzien en wijzigen). Deze login gegevens van de Gebruiker zijn persoonlijk en mogen alleen door de Gebruiker zelf gebruikt worden. Gebruiker dient de login gegevens en alle eventuele andere codes, zoals de inlogcode van de telefoon zelf, geheim te houden. Gebruiker stemt ermee in om het wachtwoord tot verkrijging van toegang tot het GREENMOBILITY account onmiddellijk te wijzigen als GREENMOBILITY hierom verzoekt. In het geval van ongeautoriseerd gebruik van een login en/of account, is Gebruiker aansprakelijk voor een vergoeding volgens de Prijslijst (zoals gepubliceerd op de GREENMOBILITY website) en elke andere indirecte kosten. Zowel Gebruiker als bestuurder zijn beide hoofdelijk aansprakelijk voor alle kosten met inbegrip van schadekosten ongeacht de verzekering.

3.5 Gebruiker dient alle wijzigingen in de door hem aan GREENMOBILITY verstrekte (persoons)gegevens, aan GREENMOBILITY door te geven, via de website, app of helpdesk bijvoorbeeld via [email protected] Dit geldt ook voor de onbevoegdheid om een auto te mogen besturen door bijvoorbeeld intrekking of schorsing van het rijbewijs. Als de verstrekte gegevens aantoonbaar niet correct zijn (bijvoorbeeld onjuist e-mailadres), behoudt GREENMOBILITY zich het recht voor om tijdelijk het gebruik van een City Car op te schorten of het account van Gebruiker te de-activeren.

3.6 Gebruiker mag alleen de Gebruiker’s eigen informatie gebruiken bij het creëren en later veranderen van zijn/haar login/profiel. Ook is het de Gebruiker niet toegestaan om informatie over het rijbewijs, de kredietkaart of de contactgegevens van anderen te gebruiken. De Gebruiker moet garanderen dat alle informatie over de Gebruiker up-to-date is op elk moment. De informatie van de Gebruiker kan geüpdatet worden via de GREENMOBILITY website, de mobiele app of de klantendienst op elk moment.

3.7 Er kan maximaal één Gebruiker per rijbewijs worden aangemaakt. Herhaalde pogingen om meer gebruikers met hetzelfde rijbewijs aan te maken, kunnen resulteren in permanente blokkering. Er gelden speciale voorwaarden voor zakelijk rijden/profielen met een goedgekeurde commerciële en/of zakelijke overeenkomst.

3.8 Bij registratie geeft Gebruiker GREENMOBILITY toelating om persoonlijke informatie te verifiëren verstrekt door de Gebruiker via haarr partners zoals vermeld op de GREENMOBILITY-website.  Als er kredietmeldingen of discrepanties zijn tussen de informatie die de Gebruiker verstrekt heeft en de officiële informatie, behoudt GREENMOBILITY zich het recht voor om de registratie van de klant te weigeren. Als dit soort kredietmeldingen of discrepanties ontstaan tijdens de contractuele relatie, wordt dit beschouwd als een schending van deze Voorwaarden.

3.9 Als de Gebruiker de GREENMOBILITY City Cars niet gebruikt voor 90 opeenvolgende dagen, behoudt GREENMOBILITY zich het recht om de Gebruiker te deactiveren en moet de Gebruiker zich opnieuw registreren.

3.10 Het is de verantwoordelijkheid van Gebruiker om de smartphone, het gebruik van de GREENMOBILITY app, alle (toegangs)codes en identificatiegegevens veilig en geheim te houden.

3.11. Gebruiker is verplicht om verlies of diefstal van zijn/haar smartphone met GREENMOBILITY app, dan wel een vermoeden van misbruik van de app direct aan GREENMOBILITY te melden (via de website of telefonisch bij de klantenservice), zodat GREENMOBILITY de app kan blokkeren en (verder) misbruik kan voorkomen. Het staat GREENMOBILITY vrij om het gebruikersaccount van Gebruiker te blokkeren indien de GREENMOBILITY app vanaf meerdere telefoons wordt gebruikt, ook tijdens een rit.

 1. Prijs en Betaling

4.1 Indien deze Voorwaarden correct worden toegepast, hoeft er aan GREENMOBILITY enkel betaald te worden voor het gebruik van de City Car per Huurperiode. De Gebruiker stemt ermee in om de prijzen en boetes te betalen zoals deze vermeld staan in de Prijslijst op de website van GREENMOBILITY. De huurprijs voor gebruik van een City Car bestaat uit een tijdsafhankelijk deel en een afstandsafhankelijk deel. Het tijdsafhankelijke deel van de prijs wordt bij elke reservering en voor elk gebruik weergegeven in de GREENMOBILITYapp. Het afstandsafhankelijke deel van de prijs worden opgenomen in de totaalprijs per rit en op de factuur van GREENMOBILITY aan Gebruiker gespecificeerd. Gebruiker stemt ermee in om boetes en andere kosten die aan GREENMOBILITY in rekening worden gebracht wegens bijvoorbeeld fout parkeren, te betalen. Deze kunnen separaat van de ritprijs van de Huurperiode met afzonderlijke facturen in rekening worden gebracht. De administratieve gegevens van GREENMOBILITY zijn hiervoor bepalend. Alle aanbiedingen en tarieven zijn slechts indicatief. De Prijslijst is leidend.

4.2. Betalingen van de Gebruiker geschieden volgens de door de Gebruiker gekozen betaalwijze. Deze bestaan uit directe incasso van credit card of betaling achteraf (via e-mail met betaallink of op termijn rechtstreeks in de app) via één van de ondersteunde betaalmethoden. Hierbij maakt GREENMOBILITY gebruik van de diensten van derden. De voorwaarden van die diensten van derden zijn van toepassing op deze Voorwaarden en dus ook op het gebruik van een City Car. Zo dient Gebruiker eventuele codes verbonden aan betalingen geheim te houden.

4.3 De plaats van betaling is onze statutaire zetel.

4.4. De Gebruiker heeft nooit het recht om over te gaan tot schuldvergelijking op GREENMOBILITY. Ook heeft Gebruiker geen recht om tot aan de voldoening van zijn tegenvorderingen City Car(s) van GREENMOBILITY onder zich te houden.

4.5 Elke factuur die onbetaald is gebleven op haar vervaldag geeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot verwijlintresten ad. 1% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag der factuur tot op datum van volledige betaling, en dit onverminderd het recht van GREENMOBILITY op schadevergoeding.

4.6 Elke factuur die onbetaald is gebleven op haar vervaldag, zal bij wege van forfaitaire schadevergoeding verhoogd worden met 15%, met een minimum van 50,00 EUR en kan daarenboven nog verhoogd worden met een vergoeding voor de schade die wordt aangetoond door GREENMOBILITY.

4.7 Het geheel of gedeeltelijk onbetaald laten van een factuur op haar vervaldag zorgt ervoor dat alle overige sommen en niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar worden. In het geval dat enige factuur onbetaald blijft, heeft GREENMOBILITY het recht om nieuw, al dan niet reeds gepland, gebruik van een City Car  op te schorten. Voorts om de overeenkomst tussen partijen op te zeggen of te ontbinden door blokkering van het GREENMOBILITY account.

4.8 Een factuur moet geprotesteerd worden binnen de 8 dagen, lopende vanaf de ontvangst ervan. Elke latere klacht zal als laattijdig beschouwd worden en zodat er geen rekening mee kan gehouden worden.

 1. Betalingstermijnen

5.1 Elke factuur van GREENMOBILITY ontvangen door de Gebruiker moet onmiddellijk na het beëindigen van de rit betaald worden.

5.2 Wanneer niet wordt voldaan aan deze Voorwaarden kan GREENMOBILITY herinneringskosten toepassen, boetes schadevergoedingen aanrekenen en wanneer nodig overgaan tot inschakeling van de gerechtsdeurwaarder.

 1. De City Car

6.1 Bij het starten van een rit, bevestigt de Gebruiker dat de City Car in goede en wettelijke orde is en de rem, het stuur, de richtingaanwijzers en lichten gecontroleerd te hebben alvorens hij/zij start met rijden. Elke klacht en/of nog niet gemelde aanwezige schade over de staat van de City Car moet doorgegeven worden aan GREENMOBILITY voor er met de City Car gereden wordt. Bij gebreke waarvan schade aan de Gebruiker kan worden toegerekend, ookal staat niet vast dat Gebruiker die schade heeft veroorzaakt.

6.2 In bepaalde gevallen wordt de City Car voorzien van een kinderstoel. Kinderzitjes mogen alleen op de achterbank gebruikt worden. Of en hoe de kinderstoel gebruikt wordt op de achterbank, is enkel aan de Gebruiker. Gebruiker is verantwoordelijk voor correcte en wettelijke installatie van een kinderstoel. Apparatuur mag niet uit de City Car verwijderd worden.

6.3 De Gebruiker bevestigt geïnformeerd te zijn dat alle City Cars uitgerust zijn met een satellietvolgsysteem.

6.4 Stickers of andere ornamenten mogen niet van de City Car verwijderd worden. Stickers of ander ornamenten dienen ook niet te worden toegevoegd. Als de stickers of delen hiervan verwijderd worden, moet de Gebruiker de kosten van GREENMOBILITY betalen om ze te vervangen.

6.5 De City Car mag niet gebruikt worden voor:

 1. Het transport van passagiers of goederen tegen betaling, direct noch indirect.
  b. Onverharde weg.
  c. Elke vorm van motorsport competities, rally’s, demonstraties, rijcursussen of proefritten.
  d. Transport van goederen die onaangename geuren of ongebruikelijke slijtage veroorzaken.
  e. Voor transport van honden of andere huisdieren.
  f. Voor het transport van meer passagiers dan er veiligheidsgordels aanwezig zijn in de City Car.
  g. Voor transport van kleine kinderen, tenzij op correcte wijze gebruik wordt gemaakt van een verplichte kinderstoel of stoelverhoger op de achterbank.
  6.6 Het is verboden om:
 2. opzettelijk schade toe te brengen aan de City Car of een weggebruiker en weg, ook bestaande uit het toebrengen van rook of andere geur;
 3. City Car te gebruiken onder invloed van alcohol, drugs, medicatie of enige andere gemoedstoestand die het rijgedrag kunnen beïnvloeden, of niet meewerken aan een test ter onderzoek hiervan;
 4. De batterij van de City Car tot zo ver leeg te laten lopen dat de City Car het dichtstbijzijnde laadstation niet meer kan bereiken. Bij een batterijniveau van 5% zal de City Car een waarschuwing geven over een laag batterijniveau en instructies geven naar oplaadfaciliteiten. In dat geval moet de Gebruiker direct de City Car opladen, aangezien de Gebruiker aansprakelijk wordt voor de sleepkosten overeenkomstig de Prijslijst.
  d. In de City Car te roken of andere toe te laten in de City Car te roken.
  e. Enige airbag van de City Car te deactiveren.
  f. Reparaties of veranderingen aan de City Car te doen zonder voorafgaande goedkeuring van GREENMOBILITY.
  g. Het recht om te rijden over te maken aan een ander persoon dan de geregistreerde Gebruiker. Bij schending verbeurt Gebruiker een direct opeisbare boete € 1.000,- plus eventuele verdere kosten.
  h. Buiten de grenzen van de Benelux en Duitsland te rijden en binnen dit toegestane gebied conform lokale wet- en regelgeving en aanwijzingen in de GREENMOBILITY app en op de GREENMOBILITY website) .
 5. De City Car achter te laten in een ander land. Als de City Car buiten de grenzen van Nederland wordt achtergelaten, is de Gebruiker ook aansprakelijk voor de kosten om de auto terug naar Nederland te brengen.
  j. Om het batterijniveau van de City Car te laten zakken tot 15%. Als de City Car geen stroom meer heeft, zullen ook de sleepkosten in rekening gebracht worden voor de Gebruiker.
 6. te overbeladen of te beladen zonder voldoende zekering en/of te gebruiken als opslagruimte (zeker niet voor etenswaren);
 7. de City Car op welke wijze dan ook te gebruiken na het beëindigen van het gebruik in de app;
 8. de City Car te gebruiken voor het vervoer van verdovende middelen, illegale waren, explosieven, brandbare of ontplofbare stoffen (waaronder gascilinders);
 9. het interieur van de City Car vuil achter te laten en/of afval of andere goederen in de City Car achter te laten.

6.7 GREENMOBILITY behoudt zich het recht om de City Car in bezit te nemen op elk moment en zonder verklaring voor de Gebruiker, wanneer GREENMOBILITY het vermoeden heeft dat de City Car wordt of werd gebruikt in schending van deze Voorwaarden. In dit geval heeft de Gebruiker geen recht op een vervangingswagen of financiële compensatie, en elk transport is voor de rekening van de Gebruiker.

6.8 Als de politie of elke andere publieke autoriteit bepalen dat de City Car gebruikt werd voor illegale of ongepaste doelen tijdens de Huurperiode, hebben zij het recht om de City Car meteen in beslag te nemen zonder dat de Gebruiker recht heeft op een vervangwagen of financiële compensatie. De Gebruiker is verantwoordelijk voor elk transport hiermee verbonden. Gebruiker is voorts aansprakelijk voor schade die GREENMOBILITY hierdoor lijdt.

6.9 Wanneer GREENMOBILITY hierom vraagt, moet de Gebruiker GREENMOBILITY direct inlichten over waar de City Car geparkeerd is bij beëindiging van de Huurperiode.

6.10 GREENMOBILITY is er niet voor verantwoordelijk wanneer privéobjecten beschadigd, verloren of vergeten worden tijdens of na de Huurperiode.

 1. Opladen City Car

7.1. In City Car zit een laadinstructie voor het laden en beëindigen van het laden van de City Car. Gebruiker dient deze instructies te lezen en op te volgen. Dit betekent ook dat Gebruiker op de voorgeschreven manier de City Car met een laadkabel in de kofferruimte dient aan te sluiten op een goedgekeurde publieke laadpaal. De City Car mag ook opgeladen worden in de laadstations die door GREENMOBILITY zijn opgezet en zich in de parkeergarages binnen de Zone bevinden.

7.2. Als de City Car opgeladen wordt door eender welk ander laadstation dan hierboven vermeldt, betaalt de Gebruiker zelf voor de oplaadkosten, is de Gebruiker zelf aansprakelijk voor de betaling en kan dus geen terugbetaling vorderen van GREENMOBILITY. In deze gevallen is de Gebruiker aansprakelijk voor schade die geleden werd door gebruik van andere laadstations.

7.3 Als de oplaadkabel of de laadkaart van de City Car misbruikt werd om andere dingen op te laden dan de gehuurde City Car, is de Gebruiker een vergoeding verschuldigd volgens de Prijslijst en is deze aansprakelijk voor schade als resultaat van dit misbruik. GREENMOBILITY behoudt zich het recht op de Gebruiker aan de politie te rapporteren voor dit soort misbruik.

7.4. Het gebruik van de in de City Car aanwezige laad-sleutelhanger is kosteloos voor zover hiermee uitsluitend de elektriciteit voor de City Car wordt betaald. De laad-sleutelhanger kan uitsluitend worden gebruikt bij openbare laadpalen of laadpalen specifiek voor GREENMOBILITY aangemerkt. Indien niet met de laad-sleutelhanger betaald kan worden, bijvoorbeeld bij een privé laadpaal of bedrijfslaadpaal zijn de laadkosten voor rekening van de Gebruiker. Gebruik van de laad-sleutelhanger voor het opladen van andere voertuigen is strikt verboden. Hierop staat een boete ter hoogte van € 250,- per gebeurtenis. Indien de laad-sleutelhanger aantoonbaar op enig moment, bijvoorbeeld ten behoeve van enig ander voertuig, misbruikt blijkt, is de Gebruiker gehouden om alle hieruit voortvloeiende kosten aan GREENMOBILITY te vergoeden naar discretie van GREENMOBILITY. De laad-sleutelhanger dient in de City Car achter te blijven, op straffe van een boete. De boete bedragen zijn terug te vinden op de Prijslijst.

7.5. De Gebruiker kan gratis minuten verdienen voor de volgende Huurperiode door de City Car op te laden, door de City Car op te laden wanneer het batterijniveau zich onder een bepaald niveau bevindt wanneer de rit geëindigd wordt. Kijk op de GREENMOBILITY website voor de specifieke batterijniveaus en de hoeveelheid gratis minuten die te verdienen zijn voor elke City Car één keer per dag.

 1. De Huurperiode

Start:

8.1 De Gebruiker kan de City Car van GREENMOBILITY reserveren, openen, besturen en een rit afsluiten, enkel middels de app van GREENMOBILITY. Bij het reserveren van de City Car in de app van GREENMOBILITY, wordt de City Car gereserveerd voor het aantal minuten die de Gebruiker kiest te reserveren. Gebruiker verkrijgt na geaccepteerde reservering het exclusieve gebruiksrecht op de gereserveerde City Car. Door de reservering ontstaat een Huurovereenkomst tussen Gebruiker en GREENMOBILITY. De 20 eerste reservering-minuten zijn gratis voor elke Huurperiode per dag. Na 20 minuten zal Gebruiker gefactureerd worden per minuut dat Gebruiker de reservering vasthoudt overeenkomstig de Prijslijst. Bij het reserveren en huren van een City Car zit geen annuleringsrecht inbegrepen.

8.2 Middels de GREENMOBILITY app verstrekt GREENMOBILITY een digitale sleutel aan Gebruiker en verleent hiermee het recht gebruik te maken van een City Car per Huurperiode, onder deze  Voorwaarden. Rechten onder of in verband met een overeenkomst(en) of digitale sleutels zijn niet overdraagbaar. Het is dus ook niet toegestaan om een andere persoon dan Gebruiker een City Car te laten besturen.

8.3. Huurperiode start na geaccepteerde reservering middels de app. Met de app van GREENMOBILITY wordt de City Car ontgrendeld. De Gebruiker’s verantwoordelijkheid voor de City Car start op hetzelfde moment.

8.4 Voordat de City Car gebruikt wordt, moet de Gebruiker de netheid van het interieur inspecteren.

8.5 Voordat de City Car gebruikt wordt, moet de Gebruiker de netheid van het interieur en de geur in de GreenMobility auto inspecteren. Als de City Car in een onzuivere staat is of onfris ruikt, moet de Gebruiker contact opnemen met GREENMOBILITY en GREENMOBILITY hierover informeren voordat de Gebruiker de motor start. 

8.6 Als GREENMOBILITY beoordeelt dat schade of fouten onderzocht of gerepareerd moeten worden voordat de City Car wordt gebruikt, behoudt GREENMOBILITY zich het recht om de Gebruiker’s gebruik van de City Car te ontzeggen.

8.7 Om de City Car te kunnen reserveren en gebruiken dient Gebruiker direct voorafgaand aan en gedurende de Huurperiode:

 1. Alleen met de City Car te rijden als de Gebruiker zijn/haar geldig rijbewijs op zijn/haar persoon heeft en anderzijds fysiek en mentaal geschikt is om met de City Car te rijden, en
 1. in het bezit te zijn van een opgeladen smartphone waarop de GREENMOBILITY app is geïnstalleerd, die toegang heeft tot het eigen account van Gebruiker tevens bestuurder en die toegang heeft tot het internet (ook gedurende het gebruik van de City Car). Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor haar smartphone, internettoegang en de kosten hieraan verbonden en
 2. voor betaling van het gebruik zorg te dragen door voldoende saldo op de opgegeven bankrekening te hebben en
 3. alle eerdere facturen van GREENMOBILITY te hebben betaald.

Gedurende de Huurperiode dient Gebruiker:

 1. Ervoor te zorgen dat het batterijniveau van de City Car voldoende hoog is zodat de Huurperiode met de City Car binnen de Zone geëindigd kan worden en een voldoende bereik heeft tot de dichtstbijzijnde, publieke laadstation.
 2. De City Car correct en goed behandelen zoals verwacht zou worden van de gemiddelde persoon die een auto huurt.
 3. Meteen stoppen met gebruik van de City Car wanneer er waarschuwingslichten branden op het dashboard of bij een vermoeden dat er iets niet juist is.
 4. De City Car overeenkomstig de wet en/of plaatselijke verordening te parkeren.

Het beëindigen van de Huurperiode:

8.8 De huurperiode eindigt wanneer de Gebruiker, na het volgen van de in de GREENMOBILITY app gegeven instructies, binnen de Zone op een toegestane parkeerplaats op “rit beëindigen” drukt of wanneer GREENMOBILITY recht heeft om in overeenstemming met deze Voorwaarden  de registratie te beëindigen. De City Car dient, vóórdat op “rit beëindigen” in de app kan worden gedrukt, te zijn geparkeerd binnen de Zone, op een openbare parkeerplaats, overeenkomstig de wet en in overeenstemming met  de op de locatie geldende regelgeving. Gebruiker is verantwoordelijk voor het correct beëindigen van de Huurperiode.

8.9 Bij het eindigen van de Huurperiode moet de Gebruiker garanderen dat:

 1. De oplaadkabel correct in de kofferruimte van de City Car is geplaatst, tenzij deze gebruikt wordt voor het opladen van de betreffende City Car.
 2. De parkeerrem van de City Car opstaat.
 3. De ramen van de City Car goed gesloten zijn en dat de deuren van de City Car vergrendeld zijn.
 4. De City Car in dezelfde staat en netheid achtergelaten wordt als toen de Gebruiker de City Car overnam.
 5. Alle accesoires zoals kinderstoeltjes of fietsenrekken aanwezig zijn in en op de City Car.

8.10 Als het gebruik om welke reden dan ook niet kan worden beëindigd, dan is de Gebruiker verplicht dit direct te melden aan GREENMOBILITY via de GREENMOBILITY app of klantenservice, bij de City Car te blijven en de instructies van de GREENMOBILITY klantenservice op te volgen. Bij twijfel of het afsluiten is geslaagd, dient de Gebruiker te bellen met de klantenservice om dit te verifiëren, c.q. de City Car af te laten sluiten en de Huurperiode te stoppen. Indien de Gebruiker de City Car onjuist of niet afsluit kan dit tot gevolg hebben dat de Huurperiode niet wordt afgesloten en de kosten voor gebruik doorlopen voor de Gebruiker. Ook eventuele schade voor GREENMOBILITY zal alsdan op Gebruiker kunnen worden verhaald.

 1. Parkeren

9.1 De City Car dient, vóórdat op “rit beëindigen” in de app kan worden gedrukt, te zijn geparkeerd binnen de Zone, op een openbare parkeerplaats, overeenkomstig de wet. GREENMOBILITY betaalt voor parking op publieke straten binnen de Zone en eventueel in geselecteerde parkeergarages. Deze parkeergarages kunnen ook gevonden worden op de GREENMOBILITY website en in de GREENMOBILITY app. Wordt de City Car daarbuiten geplaatst, komen alle bijkomende kosten voor rekening van Gebruiker.

9.2 Aan het einde van de Huurperiode moet de City Car geparkeerd zijn op een publieke parkeerplaats, door GREENMOBILITY geselecteerde parkeergarages waar de City Car wettelijk geparkeerd mag worden, en op parkeerplaatsen die niet gereserveerd zijn voor specifieke vervoerstypes zoals parkeerplaatsen voor mindervaliden, taxi’s, trucks en autodeelplaatsen gereserveerd voor bepaalde andere deelauto’s. De City Cars mogen daarnaast geparkeerd worden op parkeerplaatsen voor elektrische auto’s, maar niet in tuinen, garages of andere plaatsen. De City Cars mogen NIET geparkeerd worden op parkeerplaatsen waar een parkeerlimiet van start gaat na het parkeren. Voor een parkeeroverzicht verwijzen we naar de GREENMOBILITY website en de mobiele app.

9.3 Als de accu van de City Car 15% of minder opgeladen is, dient de City Car altijd door Gebruiker aan de laadpaal gekoppeld te worden om de accu op te laden. Gebeurt dit niet en is hiervan niet direct melding met opgaaf van valide reden gemaakt bij GREENMOBILITY, dan heeft GREENMOBILITY het recht een direct opeisbare boete bij Gebruiker in rekening te brengen overeenkomstig de Prijslijst.

9.4 Indien de City Car wordt geparkeerd op een op-laad-parkeerplaats voor elektrische auto’s, dient de City Car ook daadwerkelijk te worden opgeladen. De laadkabel dient dus te zijn aangesloten op de City Car en de laadpaal en de accu dient op te laden. Anders wordt er (ook) niet op legale wijze geparkeerd en kan een boete volgen. Lukt het niet om de City Car op te laden, parkeer de City Car dan op een andere plek in plaats van bij een oplaad parkeerplaats. Ook als er contact is geweest met GREENMOBILITY over mogelijke oplaadproblemen.

9.5 GREENMOBILITY behoudt zich het recht om zonder voorafgaande verwittiging parking in bepaalde gebieden te verbieden die zich normaal binnen de Zone bevinden. Deze veranderingen kunnen ook plaatsvinden wanneer de Gebruiker al een Huurperiode heeft gestart en het gebied in kwestie in dit geval als buiten de Zone zijnde beschouwd wordt.

9.6 Indien de City Car toch niet overeenkomstig dit artikel wordt geparkeerd gedurende en/of bij het einde van het gebruik van de City Car, komen alle kosten die dit tot gevolg zullen hebben, zoals parkeerboete(s), wegsleepkosten en overige kosten voor rekening van Gebruiker. Deze kosten zijn direct opeisbaar en zullen dan ook direct door GREENMOBILITY worden gevorderd. Daar waar het serviceteam van GREENMOBILITY toevallig een foutief geparkeerde City Car tegenkomt aan het einde van gebruik, zal de City Car worden verplaatst, ook ter voorkoming van de boetes en extra kosten. De hieraan verbonden kosten voor het verplaatsen van de City Car worden bij Gebruiker in rekening gebracht. Ook deze kosten zijn direct opeisbaar en worden direct bij Gebruiker gevorderd. GREENMOBILITY heeft het recht om al deze kosten door de Gebruiker te laten dekken. Overigens betekent dit niet dat er op GREENMOBILITY een verplichting rust om het parkeren na einde gebruik te controleren. Dit is en blijft de verantwoordelijkheid van Gebruiker.

 1. Verzekeringen, schade en aansprakelijkheid

10.1 GREENMOBILITY haar City Cars zijn verzekerd middels een wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering en een cascoverzekering.

10.2 De Gebruiker betaalt het eigen risico variërend van € 150 tot € 750,- per gebeurtenis bij schade betreffende de Wettelijke Aansprakelijkheid. Het gaat hier dus enkel om de Wettelijke Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan derden. Niet voor schade aan de City Car zelf, of aan of van spullen van Gebruiker. Alle schade aan de City Car zelf kan GREENMOBILITY direct bij Gebruiker in rekening brengen. Deze valt niet onder de dekking van de verzekering. Indien Gebruiker in strijd handelt met enige bepaling uit deze Voorwaarden, dan dient Gebruiker de daaruit voor GREENMOBILITY resulterende schade, aan de City Car of aan derden, volledig aan GREENMOBILITY te vergoeden.

10.3 Het verschil in hoogte van het eigen risico heeft onder meer betrekking op de leeftijd van Gebruiker. Het eigen risico is echter niet begrensd als de Gebruiker nalatig gehandeld heeft, gekenmerkt als grove nalatigheid, of als de schade niet gedekt worden door de verzekering als gevolg van de omstandigheden van de Gebruiker. De Gebruiker moet opmerken dat het als grove nalatigheid beschouwd wordt wanneer een ander persoon dan Gebruiker met de City Car rijdt in zijn/haar Huurperiode. Zowel de bestuurder en de Gebruiker zullen in dit geval hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle kosten in geval van schade of andere gebeurtenissen.

10.4 Bij aanvang van de Huurperiode kan de Gebruiker een verzekering kiezen die het eigen risico bij schade verlaagt. Deze optie is niet meer mogelijk na aanvang van de Huurperiode en gekozen verzekering kunnen niet herroepen worden.

10.5 De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle schade die tijdens de Huurperiode aan de City Car is toegebracht. Dit geldt niettegenstaande als deze schade door een derde partij werd toegebracht, als deze partij zichzelf niet kenbaar maakt of op een andere manier niet verantwoordelijk kan worden gehouden.

Gebruiker is aansprakelijk voor gedragingen en nalatigheden van zijn/haar passagiers, ook indien deze gedraging niet was toegestaan door de Gebruiker.

10.6 De Gebruiker zal in geval van een ongeval, pech, of enige gebeurtenis waaruit schade kan ontstaan of is ontstaan aan de City Car of aan (eigendom van) derden, direct contact opnemen met GREENMOBILITY’s klantenservice. De Gebruiker is verplicht om de instructies van de klantenservice op te volgen. Het gebruik van enige vorm van pechhulp buiten GREENMOBILITY om, komt voor eigen kosten en risico van Gebruiker. Bij ieder ongeval waarbij een derde of een derde voertuig betrokken is, dient er contact te worden opgenomen met de politie.

De Gebruiker aanvaardt zijn/haar verplichting om de belangen van GREENMOBILITY te beschermen in geval van schade of een andere verzekeringsgebeurtenis door:

 1. GREENMOBILITY onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke toegebrachte schade aan de City Car of aan (eigendom van) derden.
 2. Alle inlichtingen aan GREENMOBILITY te verstrekken die van belang (kunnen) zijn. De namen en adressen van alle betrokken partijen en eventuele getuigen te verkrijgen.
 3. Af te zien van zijn/haar aansprakelijkheid te erkennen of schuld te bekennen.
 4. Vermijden van het voertuig te verlaten zonder de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen.
 5. Onmiddellijk de politie te waarschuwen als de schuld van de andere partij moet vastgesteld worden of in geval van een persoonlijk letsel.
 6. Onmiddellijk een volledig en waarheidsgetrouw schadeformulier in te vullen en in origineel, ondertekend in te leveren bij GREENMOBILITY. Wordt het schadeformulier niet geheel ingevuld, of te laat ingeleverd wordt dit gezien als belemmering van de schadeafhandeling en behoudt GREENMOBILITY zich het recht voor om alle aan het ongeval verbonden kosten op Gebruiker te verhalen. Onjuiste verklaringen, in het bijzonder met betrekking tot aansprakelijkheid, komen voor rekening van de Gebruiker.

10.7 In geval van verkeersongevallen of pech buiten de Zone die aan de gebruiker kunnen worden toegerekend, is de Gebruiker verantwoordelijk voor alle kosten in verband met de terugkeer van de City Car naar de Zone. In alle gevallen is gebruiker verantwoordelijk voor de kosten van de eigen terugkeer naar de zone.

10.8 De Gebruiker erkent expliciete aansprakelijkheid voor, op verzoek van GREENMOBILITY, de betaling van alle boetes, vergoedingen, incassokosten en wettelijke kosten in verband met parking of wetsovertredingen die de City Car of de bestuurder werden opgelegd tijdens de Huurperiode. Gebruiker is verantwoordelijk voor betaling van de boete en administratiekosten aan GREENMOBILITY.

10.9 Indien er schadevergoedingen of restituties die bestemd zijn voor GREENMOBILITY, rechtstreeks aan de Gebruiker worden uitgekeerd, zal Gebruiker deze vergoeding(en) onmiddellijk aan GREENMOBILITY betalen.

 1. Aansprakelijkheid van GREENMOBILITY

11.1 De aansprakelijkheid van GREENMOBILITY is beperkt tot het nakomen van de verplichtingen die GREENMOBILITY krachtens deze Voorwaarden uitdrukkelijk heeft. Zij is nimmer aansprakelijk voor schade die Gebruiker(s) direct of indirect lijdt(en) als gevolg van of in verband met het gewenste of daadwerkelijke gebruik van een City Car.

11.2 GREENMOBILITY is niet aansprakelijk voor schade of schade als resultaat van Gebruiker’s gebruik van de City Car, met inbegrip van goederen van derden, tenzij GREENMOBILITY nalatig gehandeld heeft.

11.3 In geen geval kan GREENMOBILITY aansprakelijk gehouden worden voor indirecte schade, met inbegrip van schade als resultaat van het verlet van de Gebruiker, als de City Car niet beschikbaar is of de City Car kapot gaat tijdens de Huurperiode van de Gebruiker.

11.4 In alle gevallen waarin GREENMOBILITY toch tot vergoeding van schade verplicht zou zijn, is dit schadebedrag nooit hoger dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van GREENMOBILITY in het betrokken schadegeval zal uitkeren. Indien voor aansprakelijkheid van GREENMOBILITY geen verzekeringsdekking bestaat, is de verplichting van GREENMOBILITY tot schadevergoeding beperkt tot € 250,-.

 1. pakketten

12.1 De Gebruiker kan kiezen om een kortingspakket met prepaid minuten te kopen. De prijs van het pakket zal bij aankoop afgetrokken worden en vanaf dan kunnen de prepaid minuten gebruikt worden. Ze zijn van 6 tot 12 maanden geldig vanaf de dag van aankoop conform Prijslijst. Gereden minuten naast de minuten inbegrepen in het pakket zullen verrekend worden op basis van een normaal tarief. Merk op dat de 14 dagen recht op annulering niet meer mogelijk is vanaf het moment dat de Gebruiker begint de minuten te gebruiken.

12.2 De Gebruiker kan kiezen om een uur- of dagpakket aan te schaffen. De prijs van het pakket wordt bij aankoop in mindering gebracht, en het pakket gaat automatisch van start bij de eerstvolgende rit met een City Car. Alle uur- en dagpakketten zijn 3 maanden geldig vanaf de datum van aankoop. Indien de Gebruiker langer rijdt dan het aantal kilometers of het aantal uren/dagen inbegrepen in het pakket, rijdt de Gebruiker verder tegen een tarief van € 0,25 per minuut en € 0,25 per kilometer. Merk op dat enig annuleringsrecht niet meer mogelijk is wanneer het pakket tijdens een bepaalde reis geactiveerd is. GREENMOBILITY behoudt zich het recht om een ongebruikt uur- of dagpakket na 3 maanden van het account van de Gebruiker te verwijderen.

12.3 De prijs die de Gebruiker moet betalen voor de huur van één en dezelfde City Car binnen 24 uur kan nooit de maximum dagprijs overschrijden zoals in de Prijslijst. Als de Gebruiker aan het einde van de dag nog steeds met de City Car aan het rijden is, zullen de resterende minuten aangerekend worden aan de normale minuutprijs, conform de Prijslijst.

12.4 De “Nodig een vriend uit/Invite a friend”-dienst kan alleen gebruikt worden voor zijn oorspronkelijke doel, namelijk om de boodschap over GREENMOBILITY verder te verspreiden op een manier die de eigen communicatie en kanalen van GREENMOBILITY niet verstoort. De unieke code kan niet beschikbaar worden gesteld aan het publiek door bijvoorbeeld gedeeld te worden op websites of de eigen kanalen van GREENMOBILITY. De Gebruiker wordt toegestaan de code te delen via privéberichten, groepsberichten of in een post op een privé-account op social media, maar kan niet als een op zichzelf staande functie op een social media profiel of andere pagina’s worden toegevoegd. Als de Gebruiker deze regels niet volgt, zullen alle verdiende minuten geannuleerd worden en het account van de Gebruiker en de geassocieerde, net-aangemaakte accounts opgeschort worden. De minuten die hiermee verdiend worden zullen vervallen, zonder waarschuwing, 12 maanden na de datum waarop ze gecreëerd werden.

12.5 Na het einde van de Huurperiode, is de Gebruiker ertoe verplicht om een voldoende bedrag op zijn/haar betaalmiddel over te hebben om de andere kosten te dekken die verbonden zijn aan het Gebruik van de City Car volgens deze algemene Voorwaarden, kosten voor schade, boetes, compensaties en andere vergoedingen inbegrepen. Als dit soort aanspraken voor de Gebruiker zich voordoen, zal GREENMOBILITY de klant contacteren met de informatie hierover vooraleer het verschuldigde bedrag van de betaalkaart van de Gebruiker in rekening wordt gebracht.

12.6 Als een geldopname door de uitgever van Gebruikers betaalkaart wordt geweigerd als gevolg van de eigen omstandigheden van de Gebruiker, mag GREENMOBILITY een bijkomende vergoeding in rekening brengen aan de Gebruiker. Als het geld niet van de rekening van de Gebruiker afgehaald kon worden, behoudt GREENMOBILITY zich het recht om een lopende Huurperiode te beëindigen zonder verwittiging of aansprakelijkheid.

12.7 GREENMOBILITY behoudt zich het recht om vorderingen tegen de Gebruiker over te dragen. Dan betaalt de Gebruiker het bedrag van de vordering in volledige voldoening aan de begunstigde van de vordering van GREENMOBILITY tegen de Gebruiker, als de Gebruiker geïnformeerd werd over de overdracht.

     13. Duur en Beëindiging

13.1 Registratie wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt door opzegging door een van de partijen. Elke registratie eindigt door faillissement van Gebruiker, diens surseance van betaling of diens schuldsanering, steeds op het moment van het uitspreken of bepalen daarvan.

13.2. De opzegging van de registratie door de Gebruiker kan te allen tijde, door dit aan de klantenservice aan te geven.

13.3. GREENMOBILITY heeft het recht om de registratie eenzijdig en per direct op te zeggen in de volgende gevallen:

 1. a) bij een betalingsachterstand na ingebrekestelling voor wat betreft de prijs van het gebruik van een City Car. (Parkeer)boetes en/of andere kosten zijn direct opeisbaar. Betalingsachterstand in (parkeer)boetes en/of andere kosten kan derhalve tot directe eenzijdige opzegging door GREENMOBILITY leiden;
 2. b) als blijkt dat bij de registratie of tijdens de looptijd van de registratie onjuiste informatie is verstrekt of juist niet is verstrekt en derhalve van GREENMOBILITY niet kan worden verwacht dat zij de registratie en dus de overeenkomst voortzet;
 3. c) indien Gebruiker na ingebrekestelling zijn/haar verplichtingen voortvloeiende uit de registratie de daarbij horende Voorwaarden niet nakomt;
 4. d) bij enig vermoeden van GREENMOBILITY van misbruik, fraude of andere onoorbare handelingen door/ van Gebruiker of personen die toegang hebben tot identificatiegegevens van Gebruiker, enkel te beoordelen door GREENMOBILITY. Dit geldt ook in geval Gebruiker een ander dan Gebruiker zelf een City Car laat besturen.

13.4. Indien de registratie wordt beëindigd alvorens de City Car geldig werd geretourneerd conform de voorwaarden, heeft GREENMOBILITY met name de volgende rechten:

 1. a) recht op de huurprijs tot geldige retournering van de City Car,
 2. b) recht op onmiddellijke revindicatie van de City Car, op kosten van de Gebruiker indien de Gebruiker de City Car niet onmiddellijk geldig retourneert,
 3. c) recht op volledige schadevergoeding.

13.5 GREENMOBILITY heeft het recht haar eventuele verplichtingen jegens Gebruiker direct op te schorten totdat complete voldoening van een vordering heeft plaatsgevonden.

 1. Persoonsgegevens

14.1 In verbintenis met zijn/haar registratie geeft de Gebruiker toestemming aan GREENMOBILITY om nieuws en dergelijke naar het e-mailadres van Gebruiker te verzenden. De Gebruiker heeft het recht om, op elk moment, de toestemming in te trekken door naar [email protected] te mailen.

14.2 GREENMOBILITY zal persoonsinformatie over de Gebruiker verzamelen, opslaan en verwerken. Gedetailleerde informatie hierover is te vinden in de privacyverklaring op GREENMOBILITY.com.

14.3 De Gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen over de verwerking door GREENMOBILITY van de persoonsgegevens van de Gebruiker bij de Authoriteit Persoongegevens op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

14.4 Bepaalde bedrijven kunnen door GREENMOBILITY in dienst zijn genomen op variërende werkzaamheden uit te voeren verbonden aan de dienstverlening door GREENMOBILITY. Deze bedrijven hebben mogelijk toegang tot persoonsgegevens als dit nodig is voor de uitvoering van hun diensten, maar ze mogen alleen de persoonsgegevens gebruiken die nodig zijn voor de uitvoering van hun diensten, en ze mogen deze niet gebruiken voor andere doeleinden. De identiteit van deze bedrijven in kwestie kunnen gevonden worden in de privacyverklaring op GREENMOBILITY.com.

14.5 GREENMOBILITY behoudt zich het recht om persoonsgegevens te gebruiken en openbaar te maken als dit nodig is om te voldoen aan wettelijke vereisten, om te voldoen aan de verzoeken van de Gebruiker of om te helpen bij juridische onderzoeken of rechtszaken over de veiligheid van het leven en eigendommen.

14.6 De Gebruiker heeft de mogelijkheid om de volledige toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die door de Gebruiker aan GREENMOBILITY werden gegeven. Als de Gebruiker op elk moment de persoonsgegevens die GREENMOBILITY over de Gebruiker heeft geregistreerd, wil wijzigen of verwijderen, of als de Gebruiker de toegang wil wijzigen die GREENMOBILITY heeft om contact op te nemen met de Gebruiker, kan de gebruiker dit altijd aangeven bij GREENMOBILITY. De Gebruiker kan zijn/haar persoonsgegevens ook aan zichzelf of aan een door de Gebruiker gekozen gegevensbeheerder laten bezorgen. De Gebruiker kan GREENMOBILITY contacteren per e-mail op [email protected], of per brief aan Entrada 100, 1114AA Amsterdam-Duivendrecht.

 1. Herroepingsrecht

15.1 De Gebruiker heeft 14 dagen lang recht op herroeping, vanaf de datum waarop de Gebruiker een aankoop deed, zoals aangehaald op cf. 12.1. Het recht op herroeping loopt vanaf het moment van aankoop/inschrijving.

15.2 De Gebruiker moet GREENMOBILITY geschreven verwittiging geven van de annulering voor de deadline vervalt. Het is voldoende dat het bericht verstuurd werd voor het verval van de deadline.

15.3 Er is geen recht op herroeping bij reservering of gebruik van de City Car.

 1. Toepasselijk recht en bevoegdheid

16.1 Het Nederlands recht is van toepassing op elk geschil dat ontstaat bij het gebruik van een GREENMOBILITY account en de (ver)huur van een City Car. De rechtbank te Amsterdam is  bevoegd om van enig geschil kennis te nemen.

 1. Geldigheid

17.1 Als één of meer van de bepalingen in de Voorwaarden ongeldig worden verklaard, zijn de overige bepalingen nog steeds geldig.

17.2 GREENMOBILITY behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om wijzigingen in deze algemene voorwaarden en de prijslijst aan te brengen en te publiceren op haar website.

17.4 Als één of meer van de bepalingen in de Voorwaarden ongeldig worden verklaard, zijn de overige bepalingen nog steeds geldig.

17.4. De tussen GreenMobility en Gebruiker gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GreenMobility. Gebruiker geeft GreenMobility bij voorbaat het recht, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Gebruiker nodig te hebben, om de gehele overeenkomst, dan wel onderdelen daarvan, over te dragen. Indien dit geschiedt, zal GreenMobility Gebruiker hieromtrent informeren.

17.5 Bovengenoemde voorwaarden zijn tevens van toepassing op de hieronder opgenomen nadere huurmogelijkheden, tenzij hierop hieronder wordt afgewezen.

 1. City Car Pre-booking

18.1 De prijs voor het pre-booken van een City Car is meegegeven in de Prijslijst.

18.2 Pre-booking wordt vooralsnog geleverd in Kopenhagen, Aarhus, Malmö, Gotenburg, Antwerpen en Gent.

18.3 Pre-booking van een City Car kan op twee manieren. De eerste is om de City Car tot aan de deur te laten leveren, wat gedefinieerd wordt als de dichtstbijzijnde legale en openbare parkeerplaats in de buurt van uw adres, conform de parkeerregels voor City Cars. De tweede optie is om een City Car te laten leveren binnen 500 meter van het adres van Gebruiker.

18.4 Bij pre-booking zal de City Car ten minste 20 minuten voor de gewenste tijd klaarstaan.

18.5 In Antwerpen en Gent moet pre-booking van City Cars tenminste 12 uur op voorhand gebeuren. Als de City Car bijvoorbeeld geleverd moet zijn om 7:00, zal ten laatste om 19:00 de dag ervoor pre-booking moeten zijn gereserveerd.

18.6 Pre-booking reserveren gebeurt via de GREENMOBILITY app onder het menu “Auto van tevoren boeken”. Na de reservering zal de bestelling via SMS of push notificatie moeten bevestigd door Gebruiker.

18.7 Ten vroegste 20 minuten voor het tijdstip waarvoor de City Car werd besteld, zal de reservering starten op exact dezelfde manier zoals u gewoon bent van normale reserverings met City Cars. Reservering na 20 minuten kost €0,13 per minuut.

18.8 Als met de gereserveerde City Car niet binnen 60 minuten na het tijdstip waarvoor de City Car werd besteld geen rit is gestart, zal de reservering eindigen en de City Car terug toegankelijk gemaakt worden voor andere Gebruikers, die de City Car vrij kunnen reserveren zoals alle andere City Cars.

18.9 De pre-booking prijs zal verrekend worden los van het feit of een rit in de gereserveerde City Car is gestart of niet.

18.10 Annuleringen kunnen gratis gebeuren tot 12 uur voor de levering van de City Car middels pre-booking in Antwerpen, Gent of eender welke andere stad.

18.11 Levering op de luchthaven is onderhavig aan een toeslag bovenop de andere kosten zoals opgenomen in de Prijslijst.

 1. Bedrijven/Commercieel rijden

19.1 Dit gedeelte bevat de algemene voorwaarden met betrekking tot rijden via een zakelijke of bedrijfsovereenkomst met GREENMOBILITY. We noemen dit Zakelijk of Zakelijke Overeenkomst.

19.2 Voor de werknemer die op basis van een Zakelijke Overeenkomst rijdt, gelden dezelfde algemene voorwaarden als voor het privégebruik. Dit met de toevoeging van de volgende regels. De Gebruiker zoals hierboven genoemd verwijst bij de Zakelijke Overeenkomst zowel naar het bedrijf zelf wat de Zakelijke Overeenkomst aangaat, als haar medewerkers die een City Car op basis van die Zakelijke Overeenkomst besturen.

19.3 Het bedrijf dat de Zakelijke Overeenkomst aangaat, accepteert de volgende regels:

De afrekening vindt plaats op de betaalkaart van het bedrijf of via factuur. De gekozen Business Agreement Administrator van het bedrijf kiest de gewenste oplossing van het platform.

De prijzen in de Prijslijst zijn hetzelfde voor zakelijk rijden en voor privégebruik, maar worden exclusief btw geadverteerd.

Het bedrijf betaalt voor de ritten van haar werknemers via de Zakelijke Overeenkomst. Dit geldt ook voor boetes, belastingen, schade, vergoedingen en aansprakelijkheid. Het bedrijf vrijwaart GREENMOBILITY voor incidenten veroorzaakt door de medewerker van het bedrijf als bestuurder of als passagier. Het bedrijf staat dus in voor haar medewerkers als ware zij zelf Gebruiker in de zin van het algemene deel van deze algemene voorwaarden.

De Huurperiodes van de medewerker(s) worden gelogd en de geschiedenis wordt getoond aan de Business Agreement Administrator. De werknemer accepteert dit bij de inschrijving voor rijden tijdens werkuren op het zakelijke account. Eventuele privacyconsequenties in de relatie werkgever-werknemer zijn voor GREENMOBILITY niet relevant.

De Huurperiodes van de werknemer die op basis van de Zakelijke Overeenkomst plaats vinden, worden door GREENMOBILITY altijd als zakelijk beschouwd.

 1. Abonnement “GreenSaver”

20.1 De maandelijkse betaling genaamd “GreenSaver” geeft de Gebruiker toegang tot diverse kortingen en voordelen bij GREENMOBILITY. GREENMOBILITY biedt één of meer abonnementsvormen aan. Een Gebruiker kan slechts op één abonnement tegelijk zijn geregistreerd.

20.2 Acceptatie en aanschaf van een abonnement vindt plaats via de GREENMOBILITY app. De overeenkomst komt tot stand wanneer de Gebruiker de aankoop van het abonnement in de app bevestigt. Andere voordelen of gespaarde minuten bij GREENMOBILITY kunnen niet worden ingewisseld voor de betaling van een abonnement.

20.3 De abonnementsprijs wordt maandelijks afgeschreven van de gekoppelde betaalmethode van de Gebruiker.

20.4 GREENMOBILITY kan te allen tijde de voordelen en kortingen die aan het abonnement van de Gebruiker zijn verbonden, alsmede de omvang van deze voordelen en kortingen wijzigen. Daarnaast kan GREENMOBILITY de abonnementsprijs te allen tijde met redelijke kennisgeving wijzigen.

20.5 De voordelen en kortingen behoren uitsluitend toe aan de Gebruiker en kunnen niet met anderen worden gedeeld. In de praktijk betekent dit dat het abonnement niet vanaf meerdere elektronische apparaten mag worden gebruikt. Dit wordt automatisch bijgehouden.

20.6 Aan de aankoop van een abonnement door de Gebruiker is het wettelijke herroepingsrecht van 14 dagen verbonden. De Gebruiker kan alleen spijt betuigen indien het abonnement niet binnen de 14 dagen in gebruik is genomen. Een abonnement geldt als in gebruik genomen, indien Gebruiker via het abonnement, een Huurperiode start, een aankoop af te ronden of gebruik te maken van een voordeel voortvloeiende uit het abonnement.

20.7 De opzegtermijn loopt over een maand + een maand vanaf de datum waarop Gebruiker het abonnement heeft afgesloten. Gebruiker kan het abonnement opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand tot het einde van de betalingstermijn van de Gebruiker. Een betaalperiode gaat in op de datum waarop de Gebruiker zich abonneert op het abonnement. Dit betekent dat de Gebruiker, ongeacht de opzegdatum, op de eerstvolgende inschrijvingsdatum de abonnementsprijs in mindering zal worden gebracht, en dat de Gebruiker 1 maand na de laatste betalingsdatum abonnee blijft van de voordelen.

20.8 Indien een betaling mislukt, wordt het abonnement automatisch voortgezet, maar dit gebeurt zonder de inbegrepen voordelen en kortingen. Indien de mislukte betaling te wijten is aan de eigen omstandigheden van de Gebruiker, kan een bijkomende vergoeding worden aangerekend.

 1. Derdenbeding

21.1 Huurder verklaart ermee bekend te zijn dat het eigendom van het (lease)object bij Athlon Car Lease Nederland B.V. (hierna: ‘Athlon’) berust.

21.2 Niettegenstaande het bestaan van de (lease)overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder zal Huurder het (lease)object op eerste verzoek aan Athlon afgeven zonder dat Huurder zich op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra Athlon afgifte van het (lease)object zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van Verhuurder jegens Athlon of op grond van het feit dat Athlon de sublease- of sub-subleaseconstructie niet meer toestaat. Als gevolg van deze opeising wordt de (lease)overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van Athlon of op een door Athlon aangewezen locatie of op de locatie waar het (lease)object op dat moment staat, naar keuze van Athlon. Als Athlon ervoor kiest het (lease)object op te halen op de locatie waar dit op dat moment staat, dan zal Huurder daaraan volledige medewerking verlenen. Hieronder valt onder meer het verschaffen van toegang tot terreinen, gebouwen en locaties waar het (lease)object zich op dat moment bevindt.

21.3 Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 BW uit.

21.4 Dit derdenbeding kan noch door Verhuurder, noch door Huurder worden herroepen of gewijzigd.